REGULAMIN uczestnictwa w jednodniowych Warsztatach Fitness prowadzonych przez Spółkę „BEBIOSp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie

§ 1.

 1. Organizatorem warsztatów fitness (zwanych dalej: „Zajęciami”) jest Spółka „BEBIO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: 02-675 WARSZAWA, ul. Wołoska 7 (NIP: 5252533572, REGON: 146181882, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dla m.st. w Warszawie pod numerem KRS: 424933), zwana dalej: „Organizatorem”.

 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) został wydany mając na względzie ustawę z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1870, zwanej dalej także: „Ustawą”) oraz na podstawie przepisów ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, z późniejszymi zmianami, zwanej dalej także: „Kodeksem cywilnym”) oraz pozostaje zgodny z ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach

konsumenta(tekst jednolity: Dz. U. z2019 r., poz. 134, z późn. zm., zwanej dalej również: „Ustawą Konsumencką”).

 1. Niniejszy Regulamin jest skierowany do Zajęć, które będą gromadzić łącznie mniej niż 300 osób, a tym samym do tych Zajęć nie będą miały wprost zastosowania postanowienia ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1870).

 2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które opłacą uczestnictwo drogą elektroniczną, tj. on-line, lub wykupią bilet w dniu Warsztatów bezpośrednio w biurze Zajęć na Terenie Zajęć, w tym także do osób, które w czasie trwania Zajęć będą przebywać na Terenie Zajęć, na którym przeprowadzane są Zajęcia. Każda osoba, która opłaciła uczestnictwo, a także każda osoba, która przebywa na tym Terenie Zajęć w czasie trwania Zajęć obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

 3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Zajęć poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Zajęciach i korzystania przez nie z Terenu Zajęć, na którym przeprowadzane są Zajęcia, a także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Zajęć podczas uczestnictwa w Zajęciach oraz w związku z rejestracją uczestnictwa.

 4. Poniższe określania używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

 1. 1)  „Regulamin” – oznacza niniejszy Regulamin;

 2. 2)  „Identyfikator’’ – oznacza identyfikator wydawany przez Organizatora przy wejściu na Teren Zajęć zauprzednim okazaniem dowodu tożsamości ze zdjęciem (np. dowód osobisty, itp.) oraz po sprawdzeniu przez Organizatora faktu uiszczenia opłaty i rejestracji uczestnictwa; Identyfikator będzie miał postać opaski umieszczonej na trwałe na ręce, której wzór ustala Organizator; z Identyfikatora może korzystać tylko jedna osoba; uszkodzenie lub zerwanie Identyfikatora powoduje utratę jego ważności; zakazane jest odstępowanie Identyfikatora;

 3. 3)  „Służby Porządkowe” i „Służby Informacyjne” – oznaczają powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Zajęciach, w tym do

kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Zajęć;

 1. 4)  „Teren Zajęć” – oznacza wyznaczony fragment terenu na którym przeprowadzana jest Zajęcia lub inne miejsce, na które Zajęcia mogą zostać przeniesione z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Zajęciami;

 2. 5)  „Zajęcia” – oznacza warsztaty fitness (opisane w ust. 1 niniejszego paragrafu) odbywające się na Terenie Zajęć, podczas których mają miejsce treningi fitness, mowy motywacyjne oraz inne zajęcia opisane przez Organizatora w programie Zajęć;

 3. 6)  „Uczestnik” – oznacza każdą Osobę Fizyczną, która ma opłacone uczestnictwo, a przy tym przebywa na Terenie Zajęć podczas Zajęć i posiada Identyfikator. Przez Osobę Fizyczną

 

– według tego Regulaminu – rozumie się osobę posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz osobę posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a wszystko to w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, z późniejszymi zmianami, tj. zgodnie z art. 15 Kodeksu cywilnego: „Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni, którzy ukończyli lat trzynaście, oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo.”), z tym jednak zastrzeżeniem, że osoba małoletnia do 15-tego roku życia może być Uczestnikiem, ale pod warunkiem pozostawania podczas Zajęć pod opieką osoby dorosłej, po uzyskaniu Identyfikatora zarówno dla tej osoby małoletniej, jak i tej dorosłej, przy jednoczesnym uzyskaniu pisemnej zgody na to uczestnictwo od Przedstawiciela Ustawowego; z kolei osoba małoletnia powyżej 15-tego roku życia samodzielnie, ale pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody na to uczestnictwo od Przedstawiciela Ustawowego;

7) „Przedstawiciel Ustawowy” – oznacza rodzica lub opiekuna prawnego Osoby Fizycznej (tj. Uczestnika) posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także rodzic lub opiekun prawny Osoby Fizycznej nie posiadającej zdolności do czynności prawnych pozbawionej, czyli osoby małoletniej (poniżej 18 roku życia), częściowo ubezwłasnowolnionej lub też ubezwłasnowolnionej całkowicie.

§ 2.

 1. Każdy kto opłaci uczestnictwo w Zajęciach oraz każdy z Uczestników tych Zajęć, zobowiązany jest do uważnego zapoznania się z niniejszym Regulaminem i do zaakceptowania tego Regulaminu przed uiszczeniem opłaty oraz jednoczesnym zarejestrowaniem się do uczestnictwa w tych Zajęciach dla siebie, a w przypadku osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych – przed zarejestrowaniem uczestnictwa w tych Zajęciach dla tej osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, której jest Przedstawicielem Ustawowym (np. rodzicem).

 2. Uiszczenie opłaty i rejestracja uczestnictwa odbywa się drogą elektroniczną, tj. on-line, na stronie internetowej pod adresem: www.bebio.pl, bądź też w dniu Zajęć w biurze Zajęć na Terenie Zajęć, o ile taka stacjonarna rejestracja będzie wcześniej ogłoszona.

§ 3.

 1. Uczestnikiem Zajęć może zostać osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która rejestruje się, uiszcza opłatę i akceptując ten Regulamin jednocześnie oświadcza, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczy w nich na własną odpowiedzialność, a także oświadczy, że będzie przestrzegać niniejszy Regulamin oraz zasad higieny i bezpieczeństwa, w tym p.poż.

 2. W przypadku osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych – uczestnictwo w Zajęciach jest możliwe tylko za zgodą Przedstawiciela Ustawowego osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która uiszczając opłatę, rejestrując się i akceptując ten Regulamin jednocześnie oświadcza, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych dla swojego podopiecznego, czyli osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, i ta osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych uczestniczy w tych zajęciach na odpowiedzialność Przedstawiciela Ustawowego, a także tenże Przedstawiciel Ustawowy oświadczy, że będzie przestrzegać niniejszy Regulamin oraz zasad higieny i bezpieczeństwa, w tym p.poż.

 

§ 4.

Nabycie Biletu i Rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

§ 5.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc i wymogi bezpieczeństwa oraz higieny wyłącznie uiszczenie opłaty i rejestracja zapewnia możliwość wejścia na Teren Zajęć, w tym możliwość uczestniczenia w Zajęciach.

 

§ 6.

1. Każdy Uczestnik lub Przedstawiciel Ustawowy Uczestnika, tj. osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, ma obowiązek zapoznania się z przeciwwskazaniami do uczestnictwa w Zajęciach, którymi pozostają w szczególności:


 1. Przystępując do treningu Uczestnik nie może znajdować się pod wpływem alkoholu, ani środków odurzających.

 2. Uczestnik w trakcie Zajęć jest zobowiązany wykonywać polecenia instruktora zajęć lub innej osoby funkcyjnej (Służby Porządkowej). W każdym przypadku, gdy instruktor zajęć lub innej osoba funkcyjna (Służba Porządkowa) uzna, iż Uczestnik nie może uczestniczyć w zajęciach w szczególności z powodu złego stanu zdrowia, niewłaściwego stroju, zachowania, lub z każdego innego powodu decyzja instruktora zajęć lub innej osoby funkcyjnej (Służby Porządkowej) jest nieodwołalna i ostateczna, a Uczestnik ma obowiązek podporządkować się tej decyzji.

§ 7.

Uczestnik lub Przedstawiciel Ustawowy Uczestnika, tj. osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, niniejszym oświadcza (tj. uiszczając opłatę i akceptując niniejszy Regulamin), iż (w treści opisanej w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu):

 1. 1)  posiada wiedzę o zagrożeniach oraz istniejącym ryzyku – w tym, w szczególności o skutkach przystąpienia do ćwiczeń: bez odpowiedniej rozgrzewki oraz ćwiczeń rozciągających, wbrew przeciwskazaniom zdrowotnym lub zaleceniom lekarza jak również wykonywaniu ćwiczeń w sposób niewłaściwy, wbrew zaleceniom instruktora zajęć, a także o konieczności zachowania zasad higieny oraz bezpieczeństwa;

 2. 2)  przed rozpoczęciem Zajęć zapozna się z planem Zajęć oraz oświadczy, że będzie wykonywać ćwiczenia fizyczne zgodnie z zasadami ich wykonywania zaprezentowanymi przez instruktora zajęć oraz, że brak jest przeciwwskazań zdrowotnych dla wykonywania przedstawionych ćwiczeń fizycznych, a także zasadami bezpieczeństwa oraz higieny;

 3. 3)  ćwiczenia fizyczne w ramach treningu wykonuje się na własne ryzyko i odpowiedzialność;

 4. 4)  wyraża zgodę na utrwalanie przebiegu Zajęć (np. w formie fotografii, filmu audio-wizualnego, itp.), w tym w szczególności wizerunku Uczestnika, dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Zajęć i zajęć w przyszłych latach, w celach komercyjnych oraz niekomercyjnych, przez Organizatora, sponsorów oraz inne podmioty współpracujące z Organizatorem, a następnie rozpowszechnianie dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, komercyjnych oraz niekomercyjnych na wszelkich polach eksploatacji znanych aktualnie, w szczególności wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku przez Organizatora, a także przez następców prawnych Organizatora oraz jego współpracowników i kontrahentów Organizatora, w szczególności zaś wyraża zgodę na utrwalanie jakąkolwiek techniką, oraz wprowadzanie do obrotu utworu z wizerunkiem Uczestnika, w tym w szczególności poprzez użyczenie lub najem, zbywanie nieodpłatne lub odpłatne, rozpowszechniania utworu z wizerunkiem Uczestnika w każdy sposób m.in. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a wszystko to zarówno w zakresie utworu z wizerunkiem Uczestnika oraz egzemplarzami, na

których utrwalono ten wizerunek, oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach materiału (jego całości lub części), także wyraża zgodę na łączenie wizerunku z innymi obrazami, tekstem, grafiką, filmami, dźwiękiem, materiałami audiowizualnymi oraz na kadrowanie, zmianę i modyfikację wizerunku, w szczególności poprzez rozpowszechnianie wizerunku (za wyjątkiem jedynie materiałów i informacji o charakterze pornograficznym lub szkalującym ten wizerunek): /a./ w mediach, w tym w mediach elektronicznych (np. na stronach internetowych), w mediach radiowo-telewizyjnych, /b./ w prasie, /c./ w broszurach, ulotkach, książkach, gazetkach, plakatach, banerach, telebimach,

 

 1. 1)  Wszelkie choroby układu krążenia,

 2. 2)  Wszelkie choroby układu oddechowego,

 3. 3)  Niedawno przebyte operacje,

 4. 4)  Choroby zakaźne.

reklamach, towarach, produktach, itp., /-/ a wszystko to bez ograniczenia w szczególności w zakresie czasu, miejsca lub liczby egzemplarzy bądź konieczności uiszczenia na rzecz Uczestnika jakichkolwiek opłat. Równocześnie Uczestnik, względnie Przedstawiciel Uczestnika, zrzeka się wszelkich praw związanych z kontrolną i zatwierdzeniem każdorazowego wykorzystania wizerunku Uczestnika, także w przypadku wykorzystywania jego w celu łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem technik cyfrowych. Uczestnik, względnie Przedstawiciel Uczestnika, oświadcza również, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw. Uczestnik oświadcza nadto, że niniejsza zgoda jest wiążąca również dla spadkobierców i następców prawnych. Uczestnik oświadcza, że niniejsza zgoda jest nieodwołalna, obowiązująca na całym świecie i nieograniczona w czasie oraz że podlega przepisom prawa polskiego. Uczestnik, względnie Przedstawiciel Uczestnika, oświadcza i gwarantuje, że posiada pełną zdolność prawną potrzebną do udzielenia niniejszej zgody. Organizator, jego następcy prawni oraz współpracownicy mogą przenieść na inne podmioty (osoby trzecie) prawo do korzystania z wizerunku na zasadach określonych w niniejszej zgodzie, w celu promocji działań w zakresie dotyczącym Organizatora lub innych podmiotów. Ponadto Uczestnik oświadcza, że niniejszą zgodę udziela bez prawa do dodatkowej odpłatności, a przy tym oświadcza, iż zrzeka się wszelkich praw do wynagrodzenia za publikację w/w wizerunku, a przy tym wyraża bezwarunkową i nieodwołalną zgodę, a przy tym bez prawa do

dodatkowej odpłatności, na czerpanie korzyści z wykorzystania w/w wizerunku.

§ 8.

 1. W przypadku jakichkolwiek urazów, kontuzji, lub innych wszelkich poważnych problemów zdrowotnych, w tym opisanych powyżej, oraz ciąży – należy dostarczyć zgodę lekarza na brak przeciwwskazań i możliwość uczestnictwa w Zajęciach.

 2. W przypadku złego samopoczucia lub jakichkolwiek problemów zdrowotnych należy poinformować pracownika Organizatora i instruktora zajęć.

§ 9.

Wobec dobrowolnego charakteru uczestnictwa w Zajęciach, oraz tego, że Organizator nie zna stanu zdrowia Uczestnika zajęć, a Uczestnik zajęć uczestniczy w nich na własne ryzyko, Organizator odpowiada wobec Uczestnika za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym przeprowadzeniem zajęć, gdy szkoda powstanie z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Organizatora, w tym instruktora zajęć.

§ 10.

Wobec indywidualnego charakteru predyspozycji każdego z Uczestników do osiągania efektów z ćwiczeń fizycznych, jak również wobec zindywidualizowanych oczekiwań każdego z Uczestników w zakresie efektów uczestniczenia w zajęciach, Organizator nie udziela także żadnej gwarancji, iż uczestnictwo w Zajęciach przyniesie Uczestnikowi oczekiwane i/lub jakiekolwiek efekty w postaci np. zwiększonej sprawności fizycznej. W zakresie zobowiązań Organizatora, w tym instruktora zajęć, pozostaje wyłącznie należyta staranność w prowadzeniu Zajęć, a nie ich rezultat.

§ 11.

Przed dopuszczeniem do wejścia na Teren Zajęć oraz w innych sytuacjach istotnych dla zachowania

porządku i bezpieczeństwa na Terenie Zajęć Uczestnik zajęć zobowiązuje się do przekazania dowodu tożsamości ze zdjęciem (np. dowód osobisty, itp.) w celu weryfikacji danych, które wskazał dokonując rejestracji uczestnictwa za pośrednictwem Internetu. Powyższy obowiązek dotyczy również rejestracji dokonywanej w formie stacjonarnej przez Zajęciami w Biurze Zajęć.

§ 12.

 1. Uczestnik w trakcie Zajęć powinien używać stroju oraz obuwia sportowego.

 2. Zakazuje się bezwzględnie:

 1. 1)  wnoszenia na Teren Zajęć sprzętu rejestrującego audio-video oraz aparatów fotograficznych, wnoszenia i posiadania na Terenie Zajęć kamer, sprzętu nagrywającego audio i video, oraz sprzętu fotograficznego mogącego mieć profesjonalne zastosowanie, w tym aparatów z wymienną optyką, oraz aparatów z zoomem optycznym powyżej 6x. Niedozwolone jest wnoszenie statywów, a zdjęcia muszą być robione dla celów prywatnych. Należy fotografować tak, by nie zasłaniać sceny nikomu na widowni ani nie przeszkadzać osobom stojącym w pobliżu. Niedozwolone jest używanie lamp błyskowych;

 2. 2)  wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Zajęć;

 3. 3)  wnoszenia na Teren Zajęć niebezpiecznych przedmiotów, w tym broni, petard, rac, itp.;

 4. 4)  wnoszenia na Teren Zajęć alkoholu i środków odurzających;

 5. 5)  wnoszenia na Teren Zajęć zamkniętych paczek, pakunków, itd.

§ 13.

1. Wstęp na Teren Zajęć przysługuje osobie posiadającej dowód tożsamości ze zdjęciem (np. dowód osobisty, itp.), która uiściła opłatę i dokonała rejestracji, a przy pierwszym wejściu na Teren

Zajęć otrzymała Identyfikator. Każdorazowe wejście na Teren Zajęć przysługuje tylko Uczestnikowi z nieuszkodzonym Identyfikatorem umocowanym na trwałe na ręce.

 1. W przypadku, gdy Uczestnikiem jest małoletni w wieku do 15 lat, może on uczestniczyć w Zajęciach wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, która przy pierwszym wejściu na Teren Zajęć w punkcie informacyjnym podpisze deklarację o odpowiedzialności za osobę małoletnią według wzoru opracowanego przez Organizatora.

 2. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek określonych w ust. 1 powyżej, Organizator zobowiązany jest zgodnie z przepisami Ustawy odmówić wstępu na Teren Zajęć:

 1. 1)  osobom wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także osobom wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu Ustawy,

 2. 2)  osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w ust. 11 niniejszego Paragrafu,

 3. 3)  osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

 4. 4)  osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe;

 5. 5)  osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.


 1. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych.

 2. Organizator może odmówić wstępu na Teren Zajęć oraz przebywania na niej osobom:

1) nie posiadającym Identyfikatora,

 1. 2)  noszącym buty o metalowych zakończeniach,

 2. 3)  których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,

 3. 4)  posiadającym plastikowe, szklane lub metalowe pojemniki lub puszki itp.,

 4. 5)  nieposiadającym dokumentu tożsamości.


6. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Terenie Zajęć oraz porządek podczas trwania Zajęć. W sytuacji, gdy będą tego wymagać przepisy prawa Organizator będzie zobowiązany zrealizować obowiązek opisany w zdaniu pierwszym tego ustępu m.in. poprzez:

 1. 1)  Służby Porządkowe i Służby Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;

 2. 2)  powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i

  Informacyjnymi i organizującego ich pracę;

 3. 3)  udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;

 4. 4)  zmianę miejsca Zajęć na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba.

 1. Uczestnicy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Zajęć zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynika wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Uczestnicy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Zajęć obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający zasadom higieny oraz bezpieczeństwa innych osób obecnych na Terenie Zajęć, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Zajęć, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

 1. Uczestnicy oraz wszystkie osoby znajdujące się na Terenie Zajęć zobowiązani są posiadać na ręce ważny Identyfikator. Brak Identyfikatora, lub posiadanie Identyfikatora zerwanego lub uszkodzonego, jak również Identyfikatora niezapiętego na ręce jest jednoznaczną podstawą do usunięcia uczestnika z Terenu Zajęć. W przypadku zerwania lub uszkodzenia Identyfikatora Uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do Punktu Informacyjnego przy biurze Zajęć wraz z uszkodzonym Identyfikatorem, gdzie Identyfikator ten wymieniony zostanie na nowy i zapięty na ręce. Wymianie podlegają wyłącznie Identyfikatory uszkodzone na Terenie Zajęć.

 2. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Zajęć, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Zajęć, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na Teren Zajęć lub Policji. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Zajęć materiały, nie zawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu Zajęć przez okres co najmniej jednego miesiąca, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu.

 3. Służby Porządkowe, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:

 1. 1)  sprawdzania uprawnień do przebywania na Terenie Zajęć,

 2. 2)  legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

 3. 3)  przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w ust. 5 niniejszego Paragrafu,

 4. 4)  stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Terenie Zajęć, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia Tereny Zajęć;

 5. 5)  wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z niniejszym Regulaminem, a w przypadku niewykonania

tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia Zajęć;

 1. 6)  stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2142, z późn. zm.),

 2. 7)  ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

 

12. Służby Porządkowe są obowiązane usunąć z Terenu Zajęć osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

13. Członkowie Służb Porządkowych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni m.in. w:

14. Stwierdzenia prawa osoby do przebywania na Terenie Zajęć członek Służb Porządkowych lub Informacyjnych dokonuje przez:

 1. 1)  sprawdzenie, czy osoba ta uiściła opłatę i dokonała rejestracji, a przy pierwszym wejściu na Teren Zajęć otrzymała Identyfikator,

 2. 2)  porównanie danych zawartych w okazanym przez osobę dowodzie tożsamości ze zdjęciem (np. dowód osobisty, itp.) z danymi wskazanymi podczas procesu rejestracji.

15. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których

wnoszenie i posiadanie na Terenie Zajęć jest zabronione, członek Służb Porządkowych odmawia wpuszczenia na Teren Zajęć osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwa ją z miejsca Terenu Zajęć.

 1. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, członek Służb Porządkowych dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.

 2. Osobom, którym odmówiono wstępu na Teren Zajęć lub przebywania na niej lub osobom usuniętym z Terenu Zajęć zgodnie z Regulaminem lub Ustawą z uwagi na ich naruszenie nie przysługuje prawo zwrotu należności za uczestnictwo.

 3. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na Terenie Zajęć.

 4. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:

 1. 1)  Służby Porządkowe oraz Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;

 2. 2)  Służby Porządkowe i Informacyjne muszą być przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego udzielania pierwszej pomocy medycznej

20. W czasie Zajęć Organizator oraz Uczestnicy, a ponadto inne osoby przebywające na Terenie Zajęć, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

 1. 1)  ręczne wykrywacze metalu,

 2. 2)  wzory biletów, identyfikatorów i zaproszeń,

 3. 3)  inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.

§ 14.

1. Organizator informuje, że z uwagi na znaczną liczbę Uczestników, konieczność dokonania sprawdzenia danych osób z danymi podanymi w toku procesu rejestracji i celem wydania Identyfikatorów oraz niezbędne środki kontroli i bezpieczeństwa stosowane przy wejściu na Teren

Zajęć, Uczestnicy obowiązani są przybyć na miejsce Terenu Zajęć z odpowiednim, co najmniej 1-godzinnym wyprzedzeniem.

 1. Organizator informuje, że Uczestnik lub inna osoba przebywająca na Terenie Zajęć będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas Zajęć będą używane światła stroboskopowe.

 2. Organizator informuje, że Uczestnik lub inna osoba przebywająca na Terenie Zajęć, w szczególności w trakcie Zajęć, będzie przebywać w dużej grupie ludzi, co może stwarzać możliwość zarażenia się chorobami.

4. Organizator utrwala również przebieg Zajęć dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Zajęć i zajęć w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów, a także podmiotów, z którymi Organizator współpracuje. Wizerunek osób przebywających na Terenie Zajęć może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, a także komercyjnych oraz niekomercyjnych.


§ 15.

1. Organizator informuje, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

 1. 1)  Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub Regulaminu przez Organizatora lub Służby Porządkowe, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny;

 2. 2)  Kto wnosi lub posiada na Zajęciach broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności;

 3. 3)  zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: „Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo

kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.".

2. Zakazana jest odsprzedaż dokumentów potwierdzających uiszczenie opłaty lub odsprzedaż prawa do uczestnictwa (tj. Potwierdzenia Rejestracji) na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności Potwierdzeń Rejestracji, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne.

§ 16.

 1. Za zgubione lub pozostawione rzeczy, w tym szczególności dokumenty, pieniądze, biżuterię, na terenie Zajęć i szatni Organizator nie odpowiada.

 2. Organizator nie prowadzi depozytu rzeczy wartościowych, w tym szczególności dokumentów, pieniędzy, biżuterii, sprzętu elektronicznego, kart płatniczych, itp.: nie bierze tym samym odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione bez opieki na Terenie Zajęć.

  § 17.

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Zajęć, zmiany daty Zajęć lub do zmiany Terenu Zajęć z ważnych przyczyn, w szczególności z powodu siły wyższej, przy czym Uczestnik, zostanie o tym zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej Organizatora nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem Zajęć oraz dodatkowo w formie korespondencji elektronicznej e-mail.

2. Przez siłę wyższą (opisaną w ust. 1 niniejszego paragrafu) należy rozumieć zdarzenia, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, które są zewnętrzne i niezależne od Organizatora i którym Organizator nie mógł się przeciwstawić, działając z należytą starannością. Do zdarzeń takich zalicza się w szczególności: żałoba narodowa, pożar, skoki napięcia, awaria zasilania, eksplozje, akty terroru, blokada powszechnie używanych miejsc wjazdowych lub wyjazdowych i inne zdarzenia elementarnych sił przyrody, których Organizator

nie mógł przezwyciężyć, a których ponadto nie przewidział i nie mógł przewidzieć, i które są zewnętrzne w stosunku do jego samego i jego działalności.

§ 18.

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika oraz Przedstawiciela Ustawowego Uczestnika (tj. osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych) jest Organizator, tj. Spółka „BEBIO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: 02-675 WARSZAWA, ul. Wołoska 7.

 1. Dane osobowe Uczestnika oraz Przedstawiciela Ustawowego Uczestnika (tj. osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych) będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy o uczestnictwo w Zajęciach oraz w celach marketingowych Organizatora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika oraz Przedstawiciela Ustawowego Uczestnika (tj. osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych) w w/w celach jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej także: „RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Organizatora jest marketing własnych produktów lub usług. Podanie danych osobowych Uczestnika oraz Przedstawiciela Ustawowego Uczestnika (tj. osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych) nie jest obowiązkowe, jednak niezbędne do realizacji w/w celów.

 2. Organizator będzie przekazywać dane osobowe Uczestnika oraz Przedstawiciela Ustawowego Uczestnika (tj. osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych) innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Organizatora. Podmioty którym powierzono przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz Przedstawiciela Ustawowego Uczestnika (tj. osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych), należą w szczególności do kategorii dostawców rozwiązań infrastrukturalnych i mogą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w myśl RODO, w państwie trzecim. Podmioty te mogą również wykorzystywać do przetwarzania danych osobowych Uczestnika oraz Przedstawiciela Ustawowego Uczestnika (tj. osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych) dalsze podmioty, które przetwarzać je będą w państwie trzecim. Do kategorii odbiorców którym Wykonawca powierzył przetwarzanie danych osobowych, należą również między innymi: jej podwykonawcy, dostawcy oraz zewnętrzne podmioty współpracujące z Organizatorem, a są to w szczególności podmioty: świadczące usługi informatyczne i dostarczające oprogramowanie, pośredniczące w rezerwacji pobytu, doradcze, świadczące obsługę kadrowo-finansową oraz administracyjną. Dane osobowe Uczestnika oraz Przedstawiciela Ustawowego Uczestnika (tj. osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych) mogą więc być także przesyłane do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i być tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Dane osobowe Uczestnika oraz Przedstawiciela Ustawowego Uczestnika (tj. osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych) mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych gdy podmioty mające siedzibę w tych krajach wdrożyły odpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych. Jeśli dane osobowe są przekazywane poza obszar EOG, Organizatora stosuje Standardowe klauzule umowne oraz Tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

 3. Ponadto Organizator będzie udostępniać dane osobowe Uczestnika oraz Przedstawiciela Ustawowego Uczestnika (tj. osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych) innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa, bądź udostępnienie będzie wynikało ze stosunku łączącego Organizatora z Uczestnikiem lub Przedstawicielem Ustawowym Uczestnika (tj. osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych).

 4. Dane osobowe Uczestnika oraz Przedstawiciela Ustawowego Uczestnika (tj. osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych) będą przetwarzane przez okres współpracy oraz po jej zakończeniu przez okres jaki przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości.

 5. Uczestnikowi oraz Przedstawicielowi Ustawowemu Uczestnika (tj. osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych) przysługuje prawo do:

  1. a)  dostępu do danych osobowych Uczestnika oraz Przedstawiciela Ustawowego Uczestnika (tj. osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych) i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

  2. b)  sprostowania nieprawidłowych danych osobowych Uczestnika oraz Przedstawiciela Ustawowego Uczestnika (tj. osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych);

 

c) (prawo do bycia zapomnianym) żądania usunięcia danych osobowych Uczestnika oraz Przedstawiciela Ustawowego Uczestnika (tj. osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO, czyli gdy:

 1. d)  dane osobowe Uczestnika oraz Przedstawiciela Ustawowego Uczestnika (tj. osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych) nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

 2. e)  dane osobowe Uczestnika oraz Przedstawiciela Ustawowego Uczestnika (tj. osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych) będą przetwarzane niezgodnie z prawem;

 3. f)  dane osobowe Uczestnika oraz Przedstawiciela Ustawowego Uczestnika (tj. osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych) muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Organizator jako administrator;

 4. g)  Uczestnik oraz Przedstawiciel Ustawowy Uczestnika (tj. osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych) wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 ROOD wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;

 5. h)  Uczestnik oraz Przedstawiciel Ustawowy Uczestnika (tj. osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych) cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

 6. i)  Żądanie usunięcia danych osobowych Uczestnika oraz Przedstawiciela Ustawowego Uczestnika (tj. osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych) nie ma zastosowania przy wystąpieniu okoliczności o których mowa w art. 17 ust. 3 lit. a) – e) RODO, tj. w szczególności gdy przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, bądź do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 7. j)  żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Uczestnika oraz Przedstawiciela Ustawowego Uczestnika (tj. osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych) w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, czyli przysługuje Uczestnikowi oraz Przedstawicielowi Ustawowy Uczestnika (tj. osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych między innymi w przypadkach gdy:

 8. k)  zakwestionuje prawidłowość danych osobowych Uczestnika oraz Przedstawiciela Ustawowego Uczestnika (tj. osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych) - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

 9. l)  przetwarzanie jest niezgodne z prawem i Uczestnik oraz Przedstawiciel Ustawowy Uczestnika (tj. osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych) sprzeciwia się w zakresie usunięcia danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

 10. m)  administrator, tj. Organizator, nie potrzebuje już danych osobowych Uczestnika oraz Przedstawiciela Ustawowego Uczestnika (tj. osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych) do celów przetwarzania, ale dane osobowe Uczestnika oraz Przedstawiciela Ustawowego Uczestnika (tj. osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych) są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 11. n)  Uczestnik oraz Przedstawiciel Ustawowy Uczestnika (tj. osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych), wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

 12. o)  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Uczestnika oraz Przedstawiciela Ustawowego Uczestnika (tj. osoby posiadającej ograniczoną zdolność

do czynności prawnych) w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, czyli przysługuje Pani/Pana prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Uczestnika oraz Przedstawiciela Ustawowego Uczestnika (tj. osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych) między innymi w przypadkach gdy:

 1. p)  dane osobowe Uczestnika oraz Przedstawiciela Ustawowego Uczestnika (tj. osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych) są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego; gdy moje dane są profilowane;

 2. q)  dane osobowe Uczestnika oraz Przedstawiciela Ustawowego Uczestnika (tj. osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych) są przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (tj. Organizatora) lub przez stronę trzecią a moja sytuacja jest szczególna; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany;

 3. r)  przenoszenia dostarczonych przez danych osobowych Uczestnika oraz Przedstawiciela Ustawowego Uczestnika (tj. osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych), przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

 1. Jeżeli Uczestnik oraz Przedstawiciel Ustawowy Uczestnika (tj. osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych) uważa że, jego/ich dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, Uczestnik oraz Przedstawiciel Ustawowy Uczestnika (tj. osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych) jest uprawniony wnieść skargę do organu nadzorczego, którym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (w skrócie UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 2. Jeśli potrzebuje Uczestnik oraz Przedstawiciel Ustawowy Uczestnika (tj. osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych) będzie potrzebował dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce skorzystać z przysługujących praw, należy skontaktować się z Organizatorem (Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iodo@bebio.pl, BEBIO z siedzibą w Warszawie pod adresem: 02-675 WARSZAWA, ul. Wołoska 7).

page11image3786288

§ 19.

Niniejszy Regulamin obowiązuje Organizatora i Uczestnika, w tym jego Przedstawiciela Ustawowego w przypadku uczestnika posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych, z momentem wyrażenia akceptacji wyrażonej w trakcie procedury rejestracji uczestnictwa w Zajęciach.

§ 20.

Organizator informuje, że zgodnie z art. 38 pkt 12) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 134, z późn. zm.) i zawartym tam wyłączeniem o treści: „Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;”.

§ 21.

 1. Nieważność jednego lub więcej postanowień Regulaminu nie powoduje nieważności całego Regulaminu. W takim przypadku Strony zobowiązują się do zastąpienia nieważnego postanowienia, takim które jest zbliżone do niego celem.

 2. W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 3. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszego Regulaminu rozstrzygać będzie Sąd miejscowo i rzeczowo właściwy.

 1. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie internetowej Organizatora.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym Uczestnika. Wersja Regulaminu widniejąca na stronach na stronie internetowej Organizatora zawsze jest wersją aktualnie obowiązującą, z tym jednak zastrzeżeniem, iż w terminie 14 (czternastu) dni od daty publikacji zmiany Uczestnik, który samodzielnie lub przez Przedstawiciela Ustawowego dokonał rejestracji, może odstąpić od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu musi zostać wysłane do Organizatora drogą elektroniczną na adres: sklep@bebio.pl, lub na w/w adres siedziby Organizatora.

OŚWIADCZENIE

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Regulaminu

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminemuczestnictwa w jednodniowych Warsztatach Fitness (zwanym dalej również: „Regulaminem”) prowadzonych przez Spółkę BEBIOSp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej także zwaną: „Organizatorem”), a które odbędą się w dniu __.__.2019 r. w ........................... przy ul. ........................... w ................... pn.: „...........................................” oraz prowadzonych przez instruktorów-trenerów Spółki „BEBIO” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, i jednocześnie oświadczam, że:

/1./ zgadzam się na udział w warsztatach fitness na warunkach i zasadach opisanych w Regulaminie; /2./ mam ukończone osiemnaście lat i mam pełną zdolność do czynności prawnych;
/3./ nie mam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wyżej wymienionych warsztatach fitness; /4./ biorę w nich udział na własną odpowiedzialność
i ryzyko;

/5./ zgadzam się na utrwalanie mojego wizerunku i korzystanie z niego w celach promocyjno- reklamowych, a także komercyjnych oraz niekomercyjnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych przez w/w Organizatora oraz przez osoby trzecie współpracujące z w/w Organizatorem;

/6./ Organizator poinformował mnie, że zgodnie z art. 38 pkt 12) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827): „Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;”;

/7./ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w procesie rejestracji dla potrzeb niezbędnych do realizacji Umowy, a to zgodnie z zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), które obowiązuje od 25.05.2018 r. (dalej zwane także: „Rozporządzeniem“ lub „RODO“);

/8./ zapoznałem się w całości oraz akceptuje bez zastrzeżeń Regulamin uczestnictwa w jednodniowych Warsztatach Fitness prowadzonych przez Spółkę „BEBIOSp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

/9./ zobowiązuję się do przestrzegania wszelkich regulaminów, zasad i warunków przebywania na terenie Warsztatów Fitness oraz uczestniczenia w Warsztatach Fitness, w tym obowiązujących przepisów i zasad w zakresie bezpieczeństwa oraz higieny, przepisów p.poż. oraz BHP, również z uwagi na to, że Warsztaty Fitness mają charakter grupowy;

/10./ potwierdzam jednocześnie, że zostałem pouczony i zapoznałem się w całości z dokumentem pt. „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla Uczestnika”.

 • ❑  zgadzam się na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres email informacji handlowych dotyczących ciekawych produktów i usług BEBIO Sp. z o. o. oraz jej Partnerów.

 • ❑  zgadzam się na używanie przez BEBIO Sp. z o. o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (SMS) lub automatycznych systemów wywoławczych (telefon) w celu marketingu bezpośredniego ciekawych produktów i usług BEBIO Sp. z o. o. oraz jej Partnerów.

 • ❑  wyrażam także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w procesie rejestracji na potrzeby promocyjne i marketingowe Spółki „BEBIO” Sp. z o.o. z/s w Warszawie oraz podmiotów z nią współpracujących. /*/

 

*/ Oświadczam również, że jestem Przedstawicielem Ustawowym Uczestnika, który ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a przy tym wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego podopiecznego-

Uczestnika w tych warsztatach, jak również oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wyżej wymienionych warsztatach fitness przez mojego podopiecznego-Uczestnika oraz że mój podopieczny-Uczestnik bierze udział na w warsztatach fitness na moją wyłączną odpowiedzialność i pod moją osobistą opieką, a także wyrażam zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z RODO.

................................ ......................................................... ....................... (dane Uczestnika: PESEL, imię, nazwisko,
własnoręczny podpis Uczest
nika
składający się z jego imienia i nazwiska, a także miejsce oraz dzisiejsza data)

................................ ......................................................... ....................... */ (dane Przedstawiciela Ustawowego: PESEL, imię, nazwisko, własnoręczny podpis Przedstawiciela Ustawowego Uczestnika składający się z imienia i nazwiska, a także miejsce oraz dzisiejsza data)

*/ - niepotrzebne skreślić.