Oficjalny sklep Ewy Chodakowskiej Darmowa dostawa w Polsce od 180 zł Wysyłka za granicę do 10 kg
Szukaj

REGULAMIN SERWISU

Serwis internetowy www.bebio.pl ("Serwis") prowadzony jest przez Spółkę „BEBIO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: 02-675 WARSZAWA, ul. Wołoska 7 (NIP: 5252533572, REGON: 146181882, kapitał zakładowy 20000,00 złotych, nr BDO: 000420030) wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dla m.st. Warszawa w Warszawie pod numerem KRS: 424933).

I. DEFINICJE

§ 1

Ilekroć w regulaminie mowa jest o: 1. Prowadzącym Serwis – należy przez to rozumieć Spółkę „BEBIO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: 02-675 WARSZAWA, ul. Wołoska 7 (NIP: 5252533572, REGON: 146181882, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dla m.st. Warszawa w Warszawie pod numerem KRS: 424933);

 2. Kupującym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną w tym w szczególności konsumenta – w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego z poszanowaniem postanowień art. 3855 kodeksu cywilnego, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej;

 3. Użytkowniku Serwisu – należy przez to rozumieć każdego, kto korzysta z Serwisu w jakikolwiek sposób, w tym w szczególności: przegląda Serwis, komunikuje się za pomocą Serwisu z Prowadzącym Serwis, dokonuje zakupu, oraz podejmuje wszelkie związane z zakupem czynności;

 4. Sklepie internetowym – należy przez to rozumieć serwis internetowy www.sklep.bebio.pl Pojęcia „Sklep internetowy” oraz „Serwis” używane są w regulaminie zamiennie;

 5. Wydawnictwach – rozumie się przez to prezentowane w Serwisie wydawnictwa, tj. książki i czasopisma, w postaci drukowanej jak również zawarte na nośnikach cyfrowych (płytach CD, DVD itp.) oraz programy komputerowe;

 6. Wydawnictwach elektronicznych – należy przez to rozumieć wydawnictwa w formie elektronicznej lub ich zbiory, bez względu na rodzaj zastosowanego formatu plików, które udostępnione zostały w serwisie do pobrania za uprzednią rejestracją oraz zapłatą ceny na zasadach określonych w zamówieniu;

 7. Produktach – należy przez to rozumieć wszelkie prezentowane w serwisie przedmioty, w tym w szczególności: wydawnictwa, wydawnictwa elektroniczne, kosmetyki, odzież sportowa, produkty żywnościowe, i inne;

 8. Konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową ( art. 221 k.c.). Stosownie do art. 3855 kodeksu cywilnego przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w art. 3851-3853, stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – stosownie do powyższego użycie sformułowania Konsument w niniejszym Regulaminie będzie dotyczyło również takich osób.9. Regulamin określa zasady dokonywania przez Prowadzącego Serwis, za pośrednictwem Serwisu, sprzedaży Produktów Kupującym. Aktualny regulamin udostępniony jest dla Kupujących na stronie http://www.sklep.bebio.pl/regulamin , będąc dostępny dla każdego użytkownika sieci Internet, w tym dla każdego Użytkownika Serwisu (w tym możliwy do odtworzenia, zapisu, wydruku w dowolnym czasie);

 9. Kupujący przed złożeniem zamówienia za pośrednictwem Serwisu, powinien zapoznać się z niniejszym regulaminem, dostępnym pod adresem: http://www.sklep.bebio.pl/regulamin a w przypadku korzystania z innych usług również z regulaminami tych usług tj. Regulaminem Karty Upominkowej BeBio oraz Regulaminem Usługi Newsletter Jednocześnie z zamówieniem Kupujący potwierdza, iż niniejszy regulamin zna oraz akceptuje zawarte w nim postanowienia. Oświadczenie to składane jest poprzez oznaczenie aktywnego pola, wyszczególnionego i widocznego w toku składania zamówienia.

 

II. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 2

 1. Serwis prowadzony jest w celu sprzedaży prezentowanych w nim Produktów. Informacje o prezentowanych w Serwisie Produktach, w szczególności o cenie, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

 2. Wszelkie prawa do Serwisu są zastrzeżone. Powyższe odnosi się między innymi do zamieszczonych w Serwisie elementów tekstowych, graficznych, układów elementów, formularzy. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu nie powoduje nabycia jakichkolwiek praw do Serwisu. Korzystanie z Serwisu dozwolone jest jedynie w zakresie „dozwolonego użytku” określonego w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r., Nr 47, poz. 211, z późn. zm.).

 3. Prowadzący Serwis oświadcza, iż dysponuje wszelkimi niezbędnymi uprawnieniami w zakresie sprzedaży Produktów, objętych prawami autorskimi osób trzecich, w tym odpowiednimi licencjami.

 4. Dane zawarte w treści Serwisu mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje wszelkiego rodzaju, w tym w szczególności dotyczące prezentowanych Produktów pochodzą ze źródeł, które prowadzący Serwis uznał za rzetelne i wiarygodne. Powyższe nie wyklucza możliwości wystąpienia błędów lub braków, będących wynikiem działań leżących poza zakresem kontroli Prowadzącego Serwis. Tym samym Prowadzący Serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, kompletność, jak i precyzyjność prezentowanych informacji, jak również w zakresie zdatności informacji dla celów wiadomych Użytkownikom.

 5. Do dokonania zamówienia za pośrednictwem Serwisu niezbędne jest, żeby Kupujący posiadał dostęp do Internetu, korzystał z urządzenia posiadającego przeglądarkę internetową oraz posiadał dostęp do skrzynki poczty e-mail.

 

II. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

§ 3

 1. Zamówienia za pośrednictwem Serwisu można składać przez cały rok, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. W przypadku czasowej niedostępności Serwisu stosowna informacja zostanie w miarę możliwości umieszczona w widocznym miejscu. Niedostępność serwisu nie będzie miała wpływu na realizację złożonych wcześniej zamówień.

 2. Na zamówienie składają się:

 1. Wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia. Kupujący wypełnia formularz zamówienia w sposób kompletny i zgodny z faktami.

 2. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma automatyczną odpowiedź, potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Prowadzący Serwis zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oznacza, iż zamówienie to nie mogło zostać przyjęte do realizacji i należy skontaktować się z Prowadzącym Serwis w celu ustalenia dostępności towarów.

 1. Prowadzący Serwis może zweryfikować złożone zamówienie w zakresie jego rzetelności, a także anulować je w razie zastrzeżeń co do jego prawidłowości oraz rzetelności. Powyższe nie dotyczy Kupujących, będących Konsumentami lub osób, do których przepisy dot. Konsumentów stosuje się odpowiednio.

 2. Jeżeli zamówienie złożone przez Kupującego – Konsumenta zawierać będzie braki w zakresie rzetelności lub wiarygodności – Prowadzący Serwis skontaktuje się z Kupującym, wykorzystując informacje kontaktowe (adres e-mail, numer telefoniczny) podane przez Kupującego w formularzu zamówienia w celu uzupełnienia braków zamówienia i usunięcia wątpliwości wynikłych na tym tle. W razie nieusunięcia rzeczonych braków i wątpliwości odnośnie danych zamieszczonych przez Konsumenta lub osoby, do której przepisy stosujemy odpowiednio w formularzu zamówienia – Prowadzący Serwis może anulować zamówienie.

 3. Kupujący, składając zamówienie, powinien umieścić w formularzu wszelkie niezbędne dane, pozwalające na poprawne wykonanie usługi, do których należą w szczególności numer telefoniczny oraz adres e-mail. Warunkiem skuteczności złożenia zamówienia, jest wskazanie przez Kupującego wszystkich danych, które pozwalają na jego prawidłową identyfikację.

 4. W efekcie złożenia zamówienia i jego opłacenia przez Kupującego oraz potwierdzenia złożonego zamówienia przez Prowadzącego Serwis – dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym, a Prowadzącym Serwis. Warunki umowy określa niniejszy regulamin.

 5. Każde zamówienie złożone w sposób właściwy otrzymuje numer identyfikacyjny. Numer identyfikacyjny umożliwia określenie osoby Kupującego oraz przedmiotu zamówienia.

 1. Zakup Cykliczny (Subskrypcja Produktu):

 1. W ramach Zamówień za pośrednictwem Serwisu możliwy jest zakup produktów w modelu subskrypcji przy czym model ten oznacza automatyczne odnowienie i wysyłkę kolejnych Zamówień z wybranymi przez Kupującego Produktami przez okres trwania subskrypcji w częstotliwości wskazanej w zamówieniu w Serwisie. Przystąpienie do subskrypcji determinuje wybranie na karcie produktu Zakupu Cyklicznego i zaakceptowanie jego warunków wskazanych w regulaminie. Przy czym ustawowe prawo do odstąpienia od umowy o którym mowa w III regulaminu liczy się od czasu zawarcia umowy i otrzymania pierwszego zamówienia objętego Subskrypcją Produktu, które nie podlegają zmianom innym niż wskazane w ust. 6.

 2. Zakup Cykliczny daje Kupującemu możliwość skorzystania z niższych cen Produktów dostępnych w Serwisie na warunkach wskazanych przy tych Produktach oraz darmowej dostawy na terenie Polski. Przy czym w przypadku braku dostępności Produktów wybranych do zakupu przez Kupującego – Prowadzący Serwis przekaże przed wysyłką do Kupującego taką informację wraz z możliwością rezygnacji z Zamówienia. W przypadku braku informacji od Kupującego – Zamówienie ulega anulowaniu a Kupującemu zostają zwrócone wszelkie poniesione opłacone koszty związane z Zamówieniem.

 3. Wybierając usługę Subskrypcji Produktu, Kupujący wyraża zgodę na cykliczne pobieranie przez Operatora Płatności z karty płatniczej Kupującego kwoty pieniężnej o równowartości ceny produktów w subskrypcji. Kwota ta będzie pobierana przez Operatora Płatności z karty płatniczej Kupującego przez Operatora Płatności co miesiąc przed wysłaniem Produktów. Usługa imoje świadczona jest przez ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy: 130.1000.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909.

 4. Subskrypcja odnawialna zawierana jest na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze Stron w każdym czasie ze skutkiem na koniec bieżącego miesiąca rozliczeniowego. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy liczony jako 30 kolejnych dni kalendarzowych.

 5. Prowadzący Serwis zastrzega sobie prawo do wstrzymania wysyłki Produktów, a w dalszej kolejności do braku wysyłki Produktów i wykluczenia Kupującego z Subskrypcji Produktów w przypadku braku możliwości pobrania płatności za subskrypcję z karty wskazanej przez Kupującego.

 6. Prowadzący Serwis zastrzega prawo do wypowiedzenia Subskrypcji Produktów w przypadku braku dostępności Produktów u Producenta lub zawieszenia ich produkcji. Prowadzący Serwis ustali indywidualnie z Kupującym możliwość zamiany części Produktów na inne w ramach uiszczonej opłaty lub zwrot całości poniesionej opłaty.

 7. Zakup Cykliczny (Subskrypcja Produktów) jest możliwy wyłącznie dla Kupujących posiadających konto w Serwisie. Kupujący może w trakcie trwania Subskrypcji:

  1. Dokonywać zmiany ilości zestawów i adresu wysyłki Produktów w każdym czasie, lecz przed ich wysyłką przez Prowadzącego Serwis.

  2. Pominąć najbliższą dostawę lub wstrzymać subskrypcję bez jej anulacji.

Kupujący może dokonać edycji Subskrypcji Produktu w każdym czasie na swoim koncie w Serwisie w zakładce Moje zakupy cykliczne, poprzez wybór odpowiedniej operacji dotyczącej edycji Subskrypcji Produktu. Zarówno edycja jak i anulacja Subskrypcji Produktu nie wiąże się z dodatkowymi opłatami.

 1. Kupujący ma prawo do zakupu w jednym zamówieniu produktów w modelu subskrypcyjnym jak i regularnych produktów znajdujących się w Sklepie internetowym – przy czym płatność w tym wypadku może odbyć się wyłącznie za pomocą karty płatniczej. Kwota automatycznego odnowienia płatności w kolejnych okresach, zgodnie z częstotliwością wybraną przez Kupującego, będzie pobierana tylko w wysokości ceny produktów w modelu subskrypcyjnym.

 2. Świadczenie Subskrypcji Produktu trwa od momentu zawarcia umowy aż do momentu jej rozwiązania w wyniku:

  1. braku środków na karcie płatniczej Kupującego i 2 nieudanych próbach obciążenia karty;

  2. anulowania Subskrypcji Produktu przez Kupującego (skutkującej wypowiedzeniem umowy) najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego;

  3. wypowiedzienia Subskrypcji przez Prowadzącego Serwis.II. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

§ 5

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest, w szczególności, dostępność danego Produktu w chwili realizacji zamówienia.

 2. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem, w sytuacji, gdy Prowadzący Serwis nie może zrealizować zamówienia z powodu braku Produktu w chwili realizacji zamówienia, zobowiązany jest – nie później niż w ciągu 7 dni – zawiadomić o tym Konsumenta wraz ze zwrotem kwoty uiszczonej przez niego zapłaty.

 3. Przyjęcie zamówienia do realizacji nastąpi najpóźniej z początkiem pierwszego dnia roboczego, następującego po dniu, w którym zamówienie zostało potwierdzone lub, w którym Prowadzący Serwis otrzymał zapłatę za zakupiony Produkt.

 4. Zamówienie zrealizowane zostanie w terminie od 2 do 7 dni roboczych, przy czym termin ten może zostać powiększony o czas jego wysyłki.

 5. W razie wystąpienia przyczyn niezależnych od Prowadzącego Serwis, termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. W takim przypadku Prowadzący Serwis obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Kupującego oraz wskazać nowy, przybliżony termin realizacji zamówienia. Jeżeli nowy termin nie zostanie zaakceptowany przez Kupującego – może on odstąpić od umowy.

§ 6

 1. Realizacja zamówienia dokonywana jest stosownie do sposobu wskazanego w elektronicznym formularzu zamówienia przez Kupującego.

 2. W ramach Sklepu internetowego dostępne są następujące sposoby realizacji zamówienia:

 1. za pośrednictwem Poczty Polskiej, termin dostawy 1-3 dni robocze od momentu wysłania zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

 2. do Paczkomatów Inpost, termin dostawy 1-3 dni robocze od momentu wysłania zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej 

 3. poprzez odbiór w punkcie, termin dostawy 1-3 dni robocze od momentu wysłania zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej 

 1. Koszt przesyłki obciąża Kupującego i jest zależny od wagi paczki. Kwota przesyłki jest podawana podczas składania zamówienia.

 2. Wskazane w § 6 ust 2 lit a terminy dostawy mają charakter orientacyjny, a Prowadzący Serwis nie ponosi odpowiedzialności względem Kupujących za ewentualne opóźnienia w realizacji zamówienia, wywołane okolicznościami niezależnymi od Prowadzącego Serwis. Odnosi się to w szczególności do opóźnień wywołanych przez przewoźników, określonych w § 6 niniejszego regulaminu. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem § 6 ust 4. zd. 1 i 2 nie stosuje się.

 3. W razie przesłania zamówionych Produktów lub Wydawnictw na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika (opisanego w ust. 2 niniejszego paragrafu), Kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Kupujący stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie zamówionych Produktów lub Wydawnictw, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika (opisanego w ust. 2 niniejszego paragrafu).

 

§ 7

 1. W razie złożenia zamówienia przez Kupującego, mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę poza granicami Polski, Prowadzący Serwis zawiadamia Kupującego o wysokości opłat, wymaganych do realizacji zamówienia, w tym w szczególności o wysokości kosztu przesyłki. W powyższej sytuacji Prowadzący Serwis przyjmuje zamówienie do realizacji za zapłatą ceny przez Kupującego, a Prowadzący Serwis, w razie wystąpienia ryzyka opóźnień, informuje Kupującego o ewentualnym wydłużeniu terminu dostawy. W przypadku braku możliwości dostawy produktów wybranych przez Kupującego w Serwisie w ramach wysyłki zagranicznej, należy zweryfikować wybrane produkty pod kątem możliwych ograniczeń np. brak możliwości wysyłki opakowań szklanych za granicę oraz wielkości (wagi) zamówienia, a w razie wątpliwości skontaktować się z Prowadzącym Serwis.

 2. Kupujący ma możliwość anulowania złożonego zamówienia w terminie 12 godzin od momentu jego złożenia. Anulowanie zamówienia następuje poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres e-mail Prowadzącego Serwis: sklep@bebio.pl.

 3. W przypadku nie opłacenia zamówienia w ciągu 7 dni zamówienie zostanie anulowane automatycznie.

§ 8

 1. W ramach zakupów w Sklepie internetowym dostępne są – według wyboru Kupującego – następujące formy płatności:

 1. poprzez szybkie płatności PayU;

 2. poprzez kanał płatności elektronicznych PayPal;

 3. poprzez system płatności imoje;

 4. poprzez inne formy płatności wskazane przez Serwis w procesie zakupowym.

 

 

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PROWADZĄCEGO SERWIS, ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROT, NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

§ 9

 1. Odpowiedzialność Prowadzącego Serwis względem Kupującego będącego Konsumentem regulowana jest przez przepisy ustawy z dnia 30.05.2014r. O prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r poz. 827) oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży zakupionego towaru bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania przesyłki z towarem. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie wysyłane jest przez Konsumenta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Prowadzącego Serwis: sklep@bebio.pl . W razie odstąpienia od umowy Kupujący, będący Konsumentem, powinien dokonać zwrotu Produktu na swój koszt w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym odstąpił on od umowy. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Prowadzącego Serwis, podany w niniejszym regulaminie. Nie będą przyjmowane przesyłki odsyłane za pobraniem. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towaru oferowanego przez Prowadzącego Serwis, odpowiedzialność Konsumenta ma charakter odszkodowawczy. Zakres tej odpowiedzialności jest ustalany w oparciu o porównanie wartości towaru nowego z wartością towaru zwracanego, obliczoną według stopnia zużycia. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Prawo do korzystania z towaru przed odstąpieniem, ograniczone jest do możliwości zapoznania się z zakupionym towarem, pozwalającej na stwierdzenie jej charakteru, cech i funkcjonalności wyłącznie w taki sposób, w jaki Konsument mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.

 3. Uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach § 9 ust. 2 nie ma zastosowania do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (za wyjątkiem sytuacji, gdy do tych podmiotów przepisy dot. Konsumentów stosuje się odpowiednio), w tym działalność zawodową, które w ramach tej działalności i na jej potrzeby dokonują zakupu bezpośrednio związanego z tą działalnością w Sklepie internetowym.

 4. Termin do złożenia (wysłania) oświadczenia o odstąpieniu od umowy określony w art. 10 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny biegnie od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a w przypadku świadczenia usługi – od dnia zawarcia umowy.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy, zwrotu Produktów należy dokonywać na adres:

Sklep Bebio (Hillwood Gruszewnia) ul. Wspólna 1 , 42-125 Libidza.

 1. Po odstąpieniu od umowy przez Kupującego Prowadzący Serwis zwraca Kupującemu jego wpłatę niezwłocznie - jednak nie później niż w terminie do 14 dni od otrzymania zwrotu lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktów, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot ceny następuje poprzez wpłatę na wskazany przez Kupującego nr rachunku bankowego lub przekazem pocztowym na wskazany adres, w zależności od opcji wybranej przez Kupującego. Koszt odesłania produktu ponosi Kupujący.

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub osobie, do której przepisy stosujemy odpowiednio w odniesieniu do umów: (pełny wzór pouczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu):

  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia (przy czym rzeczy te Prowadzący Serwis oznacza w wyraźny sposób w opisie produktu);

  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

  6. której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

  7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  9. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  10. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§ 10

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu transakcji lub zakupionego Produktu należy kierować na adres mailowy sklep@bebio.pl lub adres: Sklep Bebio (Hillwood Gruszewnia) ul. Wspólna 1 , 42-125 Libidza.

 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Kupującego, adres, login, ID zamówienia, datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji, numer konta bankowego i dane kontaktowe.

 3. Prowadzący Serwis w okresie dwóch lat od otrzymania towaru przez Kupującego ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego towaru z umową. W takim przypadku towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, albo został wydany kupującemu w stanie niezupełnym oraz inne wady określone w art. 5561 kodeksu cywilnego. Wada prawna zachodzi wówczas, gdy towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej.

 4. W przypadku wystąpienia wady towaru, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub zażądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że Prowadzący Serwis niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może się zakończyć przed upływem terminu określonego w art. 568 par 1. Kodeksu cywilnego. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 5. Reklamacje zgłaszane przez Użytkownika Serwisu będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od momentu ich zgłoszenia.

 6. Użytkownik Serwisu zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji za pomocą poczty elektronicznej (e-mail).

 

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 11

 1. Wszelkie kwestie w zakresie ochrony danych osobowych Kupujących oraz wszystkich innych osób korzystających z Serwisu uregulowane są w Polityce Prywatności udostępnionej pod adresem: https://sklep.bebio.pl/polityka-prywatnosci oraz w Polityce Cookies udostępnionej pod adresem: https://sklep.bebio.pl/polityka-cookies

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

 1. Przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) stosuje się odpowiednio w przypadku zakupów, dokonywanych przez Kupujących, będących konsumentami oraz osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 2. Regulamin obowiązuje od dnia 19.07.2021. i od tego momentu stosowany jest do wszystkich zamówień złożonych za pośrednictwem Sklepu internetowego. Poprzednio obowiązujący regulamin znajduje się pod linkiem: https://sklep.bebio.pl/media/pdf/regulamin-sklepu-bebio-2014-12-24.pdf

 3. Zmiana treści niniejszego regulaminu lub wydanie nowego regulaminu przez Prowadzącego Serwis może nastąpić w przypadku:

 1. zmian w treści powszechnie obowiązującego prawa, jak również wydania orzeczeń lub decyzji przez uprawnione organy państwowe, kształtujących lub zmieniających prawa lub obowiązki stron określone w umowie lub osób trzecich, wpływających na sposób świadczenia usług, a także zmian w zakresie prawa podatkowego, w szczególności oddziaływujących na wysokość zobowiązań podatkowych, wprowadzających nowe podatki lub opłaty, lub też zmieniające sposób ich spełniania;

 2. zmian w zakresie właściwości i warunków technicznych prowadzenia sklepu internetowego, w tym w szczególności, związanych z postępem technicznym lub technologicznym;

 3. zmian w zasadach funkcjonowania sieci Internet lub też zasadach komunikacji w ramach tej sieci, spowodowanych postępem technicznym lub technologicznym, zmianami powszechnie obowiązującego prawa lub też orzeczeniami albo decyzjami uprawnionych do ich wydania organów państwowych;

 4. zmian w organizacji lub przekształceń prawno-organizacyjnych Prowadzącego Serwis z wyłączeniem zmian skutkujących następstwem prawnym;

 5. siły wyższej.

 1. Prowadzący Serwis informuje o zmianie lub wydaniu nowego regulaminu za pośrednictwem strony internetowej serwisu www.bebio.pl. Zmiany w regulaminie wywołują skutek – w braku odmiennego zastrzeżenia – od dnia zamieszczenia informacji o zmianie z zachowaniem nabytych uprawnień. Nowe postanowienia regulaminu stosowane są do zamówień złożonych po dniu ich wejścia w życie.

 2. Prowadzący Serwis nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu internetowego, powstałych na skutek okoliczności, którym Prowadzący Serwis nie mógł zapobiec lub przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, w tym: problemów związanych z działaniem sieci teleinformatycznej lub łączy internetowych, jak również wywołanych zdarzeniami losowymi lub siłą wyższą;

 2. szkody wywołane korzystaniem z Serwisu w sposób nieprawidłowy, w tym korzystaniem ze Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z niniejszym regulaminem;

 3. awarie sprzętu, systemu lub oprogramowania będących skutkiem czynników niezależnych od Prowadzącego Serwis.

 1. Postanowienia §10 ust. 5 nie mają zastosowania do Kupującego, będącego konsumentem oraz do osób do których przepisy te stosuje się odpowiednio.

 2. W zakresie nieuregulowanym w regulaminie Sklepu internetowego, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Konsument może korzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą z Umową, która znajduje się na stronie: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

ZAŁĄCZNIK NR 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: bebio.pl (Hillwood Gruszewnia) ul. Wspólna 1 , 42-125 Libidza

JA/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK NR 2

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas na adres email: sklep@bebio.pl lub adres: bebio.pl (Hillwood Gruszewnia) ul. Wspólna 1 , 42-125 Libidza o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy