Oficjalny sklep Ewy Chodakowskiej Darmowa dostawa w Polsce od 199 zł Wysyłka za granicę do 10 kg
Szukaj

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Wspierasz Finał WOŚP i zyskujesz zniżkę dla siebie”

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady akcji promocyjnej „– Wspieraj 31. Finał i Korzystaj Ze Zniżek” (dalej również jako: „Akcja Promocyjna”), w ramach której każdy jej Uczestnik otrzymuje w sklepie internetowym pod adresem: sklep.bebio.pl (dalej również jako: „Sklep Bebio”) zniżkę co najmniej 20% na wszystkie produkty, a Organizator przekazuje określoną w odrębnej umowie darowiznę na rzecz Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Dominikańska 19C, kod pocztowy 02-738 Warszawa, wpisanej do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000030897, dalej jako „Fundacja WOŚP”).
 2. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu poniższym wyrażeniom nadaje się przypisane im znaczenie:
  1. zniżka 20%” – rabat o wysokości 20% ceny brutto udzielany Uczestnikowi w sklepie internetowym pod adresem: sklep.bebio.pl, w terminie określonym w Regulaminie bez względu na wartość zamówienia; przy czym wybrane produkty mogą być objęte rabatem wyższym, niż 20%. Zniżki będą widoczne na stronie Sklepu Bebio w postaci obniżonych cen i nie wymagają zastosowania kodów promocyjnych;
 3. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Bebio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Cybernetyki 13/19 (02-677), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 424933, NIP: 5252533572, BDO: 000420030, kapitał zakładowy w kwocie 20.000 zł, zwana dalej „Organizatorem”.
 4. Przed wzięciem udziału w Akcji Promocyjnej Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz go zaakceptować. Wzięcie udziału w Akcji Promocyjnej oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptację. 

 

§ 2. CZAS I MIEJSCE TRWANIA PROMOCJI

 1. Akcja Promocyjna prowadzona będzie w okresie 23.01.2023 r. do 29.01.2023 r. (dalej jako „Czas Trwania Akcji Promocyjnej”).
 2. Akcja Promocyjna obowiązuje w sklepie internetowym pod adresem: sklep.bebio.pl.

 

§ 3. ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Zniżkę 20% (lub wyższa dla wybranych produktów) otrzyma każdy Klient Sklepu Bebio, w na warunkach Akcji Promocyjnej.
 2. Warunkiem skorzystania ze zniżki 20% w Sklepie Bebio jest dokonanie dowolnych zakupów w okresie od 23.01.2023 r. do 29.01.2023 r. W ramach Akcji zakupów ze zniżką można dokonywać wielokrotnie. W Czasie Trwania Akcji Promocyjnej nie obowiązuje limit ilości zakupów objętych Promocją.
 3. Zniżka 20% nie podlega wymianie na gotówkę oraz nie uprawnia do otrzymania rekompensaty w innej formie.

 

§ 4. REKLAMACJE

 1. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Reklamacja produktów zakupionych w ramach Akcji Promocyjnej powinna odbywać według zasad dotyczących reklamowania produktów, opisanych w Regulaminie sklepu internetowego (tj. Sklepu Bebio), znajdującego się na stronie: www.sklep.bebio.pl
 2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej.
 3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania reklamacja może zostać złożona:
  1. pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@bebio.pl,
  2. pocztą na adres: Bebio sp. z o.o., Cybernetyki 13 lok. 19, 02-677 Warszawa.
 4. Składający reklamację powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
 5. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu produktu/produktów, w wyniku których skorzystał z Akcji Promocyjnej.
 6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora chyba, że ze względów niezależnych od Organizatora okres ten będzie musiał zostać wydłużony.
 7. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
 8. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia reklamacyjnego w zakresie procedury reklamacyjnej i zgodnie z przepisami RODO. Składający reklamację może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Przykładowymi sposobami są:
  1. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Szczegółowa informacja co do procesu składania wniosku dostępna jest na stronach właściwych Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej;
  2. zwrócenie się do Powiatowego lub Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Informację o procesie składania reklamacji i danych kontaktowych rzeczników konsumentów można uzyskać pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/rzecznicy.php;
  3. zwrócenie się do organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów;
  4. skorzystanie z informacji zawartych na platformie internetowego systemu rozstrzygania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu Unii Europejskiej, pod adresem:https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

 

§ 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), Organizator informuje, że:

1) administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, jest Bebio sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Cybernetyki 13 lok. 19, 02-677 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000424933, posiadająca NIP: 5252533572, REGON: 146181882, BDO: 000420030, i kapitał zakładowy w wysokości 20.000,00 zł;

2) Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, z którym można skontaktować się pod:

a) adresem korespondencyjnym: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Bebio sp. z o.o.,

Cybernetyki 13 lok. 19, 02-677 Warszawa, lub:

b) adresem poczty e-mail: iodo@bebio.pl;

3) dane będą przetwarzane w celu i na podstawie poniższych podstaw prawnych:

a) realizacji obowiązków stron wynikających z uczestnictwa w Akcji Promocyjnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

b) realizacji uzasadnionych interesów Organizatora, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń, archiwizacji, w celu ochrony interesu prawnego Organizatora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO i nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu;

c) pozostałe cele przetwarzania danych osobowych i podstawy prawne związane z tym przetwarzaniem zostały określone w Polityce prywatności Sklepu Bebio dostępnej pod adresem: https://sklep.bebio.pl/polityka-prywatnosci

4) dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji każdego z wymienionych powyżej celów, realizacji ewentualnych postępowań związanych ze złożeniem reklamacji oraz przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników zakończy się z upływem 5 (pięciu) lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się okres trwania Akcji Promocyjnej (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej);

5) Uczestnikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych:

a) prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,

b) prawo do żądania sprostowania danych,

c) prawo do żądania usunięcia danych (w określonych sytuacjach),

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych,

e) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Organizatora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;

f) prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

g) prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy odbywa się ono w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika, tj. stan faktyczny, który nie istniał w momencie zbierania danych, jeśli dane były bezpośrednio zbierane od osoby, której dotyczyły lub stan faktyczny, który istniał w chwili zbierania danych, ale nie był znany Organizatorowi, w momencie zbierania danych nie bezpośrednio od osoby, której dane dotyczyły;

h) prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

6) dane osobowe nie będą również wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu tych danych (w tym profilowaniu);

 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest w sklepie internetowym pod adresem: sklep.bebio.pl.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa obowiązującego w Polsce.
 3. Organizator może w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, zmieniać zasady Akcji Promocyjnej oraz postanowienia Regulaminu, w tym do zmian terminu trwania Akcji Promocyjnej, o czym poinformuje Uczestników na stronach internetowych, gdzie będzie publikowany Regulamin, o ile nie pogorszy to warunków uczestnictwa w Akcji Promocyjnej. 
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.2023 r.