Oficjalny sklep Ewy Chodakowskiej Darmowa dostawa w Polsce od 180 zł Wysyłka za granicę do 10 kg
Szukaj

Regulamin Konkursu “AKTYWNE LATO W PEŁNI"

 

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Konkurs pn.: „AKTYWNE LATO W PEŁNI" (zwany dalej „Konkursem"), jest organizowany przez Spółkę „BEBIO" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 7, KRS: 0000424933, NIP: 5252533572, REGON: 146181882, zwaną dalej: „BEBIO" lub „Organizatorem").

2. Niniejszy Regulamin Konkursu pn.: „AKTYWNE LATO W PEŁNI (zwany dalej: „Regulaminem") reguluje warunki i zasady Konkursu.

3. Celem Konkursu jest promowanie zdrowego stylu życia, zdrowego żywienia, ćwiczeń fitness oraz sportu amatorskiego, a także integracja osób prowadzących aktywny, sportowy i zdrowy styl życia.

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, ani też nie jest zakładem wzajemnym, w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 847, z późn. zm.).

5. W wyniku Konkursu zostanie przyznana 1 (jedna) nagroda główna.
Laureat Konkursu, tj. autor zwycięskiego hasztaga, otrzyma nagrodę główną, którą jest koszulka o wartości 119 zł w wybranym rozmiarze z limitowanej edycji T-shirtów z nadrukowanym hasztagiem, który wygra konkurs. Dodatkowo, koszulki z nadrukiem zostaną wprowadzone do sprzedaży na Sklep.BeBio.pl, od ich sprzedaży Laureatowi nie przysługuje wynagrodzenie, ani też inne dodatkowe świadczenie, np. odszkodowanie.

6. Fundatorem i przekazującym nagrody jest BEBIO oraz inne podmioty, jeśli zostaną wybrane przez BEBIO.

7. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

8. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz go zaakceptować. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptację.

 

§ 2. Czas i miejsce trwania Konkursu.

1. Konkurs jest organizowany i przeprowadzany na FanPage'u Sklepu BeBio (sklep.bebio.pl) na portalu społecznościowym Instagram, a niniejszy Regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej: sklep.bebio.pl, której administratorem jest BEBIO.

2. Pierwszy etap konkursu trwa od 31 lipca 2020 roku od chwili jego ogłoszenia do dnia 3 sierpnia 2020 do godziny 12:00. Po pierwszym etapie Jury wyłoni 3 (trzech) finalistów i rozpocznie się drugi etap, który będzie trwał od chwili jego ogłoszenia do 5 sierpnia 2020 roku do godziny 20:00 i kończy się wyłonieniem spośród Uczestników Laureata tego Konkursu, co będzie miało miejsce w okresie do dnia 7 sierpnia 2020 roku. Laureat zostanie wyłoniony drogą głosowania, które odbędzie się na Instagram Stories na profilu @sklep.bebio.pl. W przypadku równej liczby głosów ostateczną decyzję podejmie Jury.

3. Dodatkowe informacje oraz zasady i warunki Konkursu oraz nagród mogą być opisane w załącznikach do Regulaminu.

 

§ 3. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie.

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Tribe47 Sp. z o.o.

3. Aby wziąć udział w Konkursie należy:

1) w dniach od 31.07.2020 r. do 3.08.2020 r. pod postem oznaczonym jako KONKURS AKTYWNE LATO W PEŁNI opublikować komentarz ze swoją propozycją hasztagu na koszulce;

2) Uczestnik musi polubić profil Sklepu BeBio na Instagramie @sklep.bebio.pl;

4. W Konkursie nie będą brane pod uwagę zgłoszenia do Konkursu zawierające treści niezgodne z prawem, zasadami współżycia społecznego, zagrażające prawom osób trzecich, naruszające dobre obyczaje, dyskryminujące ze względu na rasę, płeć, wiek, orientację seksualną, narodowość, przekonania polityczne lub religijne, niepełnosprawność, naruszające w jakikolwiek sposób godność ludzką, propagujące przemoc lub nienawiść, zawierające treści o charakterze erotycznym, pornograficznym lub wulgaryzmy.

5. Na zasadach i warunkach opisanych w § 4 ust. 2 (poniżej) każdy Laureat tego Konkursu jest zobowiązany do podania BEBIO swojego adresu e-mail oraz podania innych danych osobowych wskazanych przez BEBIO, a które to dane będą konieczne dla przekazania lub zrealizowania danej nagrody oraz w celach realizacji obowiązków podatkowych. W przypadku, gdyby Laureat Konkursu nie wskazał tych danych w terminie 7 (siedem) dni od daty ogłoszenia Laureata, Organizator ma prawo przeprowadzić wybór innego Laureata spośród Uczestników.

6. Adres e-mail lub numer telefonu zostanie wykorzystany wyłącznie do komunikacji związanej z Konkursem. Kontakt z Uczestnikiem odbywać się będzie za pośrednictwem podanego adresu e-mail lub telefonicznie.

7. Organizator ma prawo do weryfikacji praw autorskich do postów zgłaszanych do Konkursu, w tym fotografii oraz treści (tekstu) postów zgłaszanych do Konkursu.

8. Organizator może wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestników naruszających postanowienia opisane w niniejszym Regulaminie. Uczestnik wykluczony z Konkursu stosownie do zapisów powyższych nie może być ponownie zgłosić swojego udziału do Konkursu. Decyzję w zakresie zgłoszenia lub wykluczenia podejmuje Organizator lub Ewa Chodakowska.

9. Wszelkie skargi, uwagi, zastrzeżenia lub reklamacje, a także zgłoszenia naruszenia prawa, w tym praw autorskich, lub inne naruszenia należy zgłaszać Organizatorowi na adres e-mail: digital@bebio.pl.

10. Komisję Konkursową inaczej Jury stanowią wybrani pracownicy BEBIO oraz firmy Tribe47 sp. z o.o. Komisja Konkursowa dokona wyboru Laureatów Konkursu na podstawie następujących kryteriów: /a./ zgodność z warunkami Konkursu, /b./ nawiązanie do tematyki, /c./ oryginalność, /d./ kreatywność, /e./ spostrzegawczość autora, /f./ ogólne walory estetyczne.

11. Skład Komisji Konkursowej może być zmieniony na mocy wspólnej decyzji BEBIO oraz Ewy Chodakowskiej.

12. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść i formę materiałów konkursowych publikowanych przez Uczestników.

13. Naruszenie postanowień Regulaminu przez Uczestnika bądź podanie nieprawdziwych danych stanowi podstawę jego wykluczenia z udziału w Konkursie.

 

§ 4. Ogłoszenie wyników Konkursu.

1. Lista Laureatów Konkursu zostanie podana przez profil Sklepu BeBio na portalu społecznościowym Instagram, a także może zostać zaprezentowana na stronie internetowej należącej BEBIO (sklep.bebio.pl).

2. Każdy Laureat Konkursu będzie miał prawo w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni podać swoje dane potrzebne do przekazania lub zrealizowania nagród Organizatorowi (na adres e-mail: digital@bebio.pl).

 

§ 5. Zasady i warunki realizacji nagród.

1. Laureat Konkursu otrzyma nagrodę opisaną § 1 ust. 5 zd. 1 i 2 Regulaminu (powyżej).

2. Wobec konieczności podjęcia wszelkich czynności organizacyjnych związanych z przekazaniem nagrody, Laureat Konkursu jest zobowiązany nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od daty opublikowania informacji o tym, że dany Uczestnik został Laureatem Konkursu, potwierdzić możliwość przyjęcia nagrody, a także wskazać wszelkie dane niezbędne do realizacji wydania nagrody.

3. Nagroda w Konkursie nie podlega wymianie na jej równowartość w pieniądzach, ani na nagrody innego rodzaju. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na inne osoby. Nagrody nie mogą być odsprzedane lub w inny sposób zbyte, również nieodpłatnie.

4. W przypadku: braku potwierdzenia możliwości przyjęcia nagród lub braku podania wymaganych danych – w terminie opisanym w ust. 2 (powyżej), lub też podania błędnych danych lub zmiany danych Laureata, o których nie powiadomił wcześniej Organizatora, lub w przypadku niespełnienia przez Laureata innych postanowień Konkursu lub ich naruszenia przez Laureata, - Organizator nie ponosi za to odpowiedzialności, a Laureat Konkursu traci prawo do nagród, i tym samym Komisja Konkursowa może wybrać inną osobę, jako Laureata Konkursu spośród Uczestników.

 

§ 6. Prawa autorskie.

1. Uczestnik poprzez umieszczenie danego komentarza stanowiącego zgłoszenie do Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie Organizatorowi konkursu licencji niewyłącznej (z prawem do udzielania sublicencji), bez ograniczeń czasowych, terytorialnych oraz ilościowych do wszystkich utworów stanowiących dane zgłoszenie (komentarz) do Konkursu, w tym do treści hasztaga, celem ich udostępniania w portalach społecznościowych, na wszystkich znanych w dacie danego zgłoszenia do Konkursu polach eksploatacji, a to w szczególności:

 1. utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo;

 2. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo;

 3. wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych;

 4. wprowadzanie do obrotu (w tym także poprzez zrealizowany na podstawie utworu /projektu/ produkt), w tym w szczególności poprzez użyczenie lub najem, zbywanie nieodpłatne lub odpłatne, w tym sprzedaż (dystrybucja) hurtowa i detaliczna, np. w sieci sprzedaży własnej i/lub obcej, w kraju i za granicą, nieograniczonej w czasie (np. poprzez sprzedaż wraz z innymi produktami, a przy tym również za pośrednictwem podmiotów trzecich, lub też poprzez odpłatne udostępnianie za pośrednictwem portali internetowych);

 5. publiczne udostępnianie (w tym także w postaci zrealizowanego na podstawie utworu /projektu/ produktu), w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w tym z towarzyszeniem reklam, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL, DTH, Network PVR, connected TV, cyfrowe telewizje kablowe, platformy cyfrowe oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, monitorów, odbiorników telewizyjnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS, itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych);

 6. samodzielne i swobodne decydowanie o ograniczeniu, wstrzymaniu lub zaprzestaniu takiego udostępniania na portalach społecznościowych, w tym ich opracowaniu oraz modyfikacji, stworzenia nowego dzieła w wyniku takich zmian, celem takiego udostępniania na portalach społecznościowych;

 7. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

 8. publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone, itp.), wystawianie, wyświetlanie;

 9. nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu), itp.;

 10. nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) za pośrednictwem satelity m.in. przy wykorzystaniu platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu), itp.;

 11. reemitowanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu), itp.;

 12. samodzielne decydowanie o ograniczeniu, wstrzymaniu lub zaprzestaniu produkcji, sprzedaży, reklamy, co nie powoduje żadnego ograniczenia nabytych przez autorskich praw majątkowych.

2. Uczestnik publikując dane zgłoszenie (propozycja hasztaga w komentarzu pod postem) na Konkurs oświadcza, iż jest to równoznaczne z jego deklaracją, iż jego treść (tekst) nie narusza dóbr osobistych i materialnych oraz praw autorskich osób trzecich.

3. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych związanych z treścią opublikowanego tekstu (zgłoszenia) ponosi Uczestnik Konkursu, który dokonał owego Zgłoszenia w Konkursie, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

4. Uczestnik upoważnia Organizatora do samodzielnego (tj. z wyłączeniem Uczestnika) decydowania o oznaczeniu i sposobie oznaczenia zdjęć lub innych utworów składających się na zgłoszenie (komentarz, w tym hasztag) do Konkursu.

5. Organizator nie ma obowiązku wykorzystania zgłoszenia (komentarz, w tym hasztag) do Konkursu, w tym zawartych tam fotografii oraz treści (tekstu), na żadnym z pól eksploatacji wymienionych powyżej, a tym samym nie ma zastosowania zastosowanie art. 57 ustawy z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.), w tym w szczególności w ten sposób, że w przypadku nie przystąpienia do rozpowszechniania utworów przez Organizatora wyłączone jest prawo twórcy do odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia oraz nie może domagać się naprawienia szkody po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż sześć miesięcy.

6. Uczestnik publikując dane zgłoszenie (komentarz, w tym hasztag) na Konkurs oświadcza również, zobowiązuje się nie korzystać z pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi w odniesieniu do nadawania oraz innego wykorzystywania utworu.

7. Zgodnie z art. 919 § 1 Kodeksu Cywilnego Organizator jest przyrzekającym nagrodę. Mając na względzie art. 919 § 3 Kodeksu Cywilnego Organizator wskazuje, że może w każdym czasie odwołać Konkurs i odstąpić od przyznania nagrody głównej.

8. Po myśli art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, z chwilą wypłacenia nagrody wobec Laureata Konkursu, Organizator nabywa prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne, do treści stanowiącej zgłoszenie, w tym do zgłoszonego hasztagu, do Konkursu, które pochodzą od tego Laureata Konkursu, a także do dokonywania opracowań (w szczególności tłumaczenia, przeróbek, adaptacji oraz prawo do rozporządzania i korzystania z opracowania bez konieczności uzyskiwania zezwolenia twórcy /prawo zależne/) oraz skrótów tej treści oraz rozpowszechniania tych opracowań, we wszystkich krajach świata bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz ilościowych, na polach eksploatacji opisanych w ust. 1 (powyżej), a to do wszystkich utworów stanowiących dane zgłoszenie do Konkursu, w tym do treści (tekstu hasztagu). Nadto Laureat zobowiązuje się nie wykonywa

przysługujących mu autorskich praw osobistych w odniesieniu do utworów stanowiących zgłoszenie konkursowe.

9. Z tytułu przeniesienia praw, w tym m.in. autorskich praw majątkowych oraz prawa zależne, do filmów stanowiących zgłoszenia do Konkursu, które pochodzą od Laureatów Konkursu, o którym mowa w ust. 5 (powyżej), Laureatowi Konkursu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, a otrzymane w Konkursie nagrody wyczerpują w całości roszczenia finansowe Laureata Konkursu z powyższego tytułu.

10. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 8 /powyżej/, nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski, jak i do terytoriów wszystkich innych państw, w tym wobec tego przeniesienia – to wyłącznie Organizator ma prawo do dalszego przenoszenia praw, a także do udzielania licencji. Organizator jest uprawniony do tego, że przy publikowaniu utworu może, ale nie musi informować o Laureacie, jako autorze (twórcy) takiego utworu podając jego imię i nazwisko, w sposób i w treści ustalonej przez Organizatora. Organizator jest upoważniony do wykonywania w imieniu Laureata autorskich i wykonawczych praw osobistych, a w szczególności w zakresie: oznaczania utworu danymi osobowymi Laureata, decydowania o nienaruszalności treści i formy utworu, decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu osobom trzecim, decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z utworu przez osoby trzecie. Nadto Organizator ma pełne i nieograniczone prawo do dokonywania wszelkich zmian, ulepszeń i uzupełnień, kopiowania i powielania dowolną techniką, w tym techniką cyfrową, ma prawo do rozpowszechniania w całości lub w części i emitowania w całości, oraz do zwielokrotniania w całości, utrwalania w całości, użyczenia w całości i publicznego prezentowania w całości, wyświetlania w całości, również w środkach masowego przekazu w całości, w tym w sieci Internet i w sieciach intranetowych lub w innych środkach masowego przekazu.

 

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu, w szczególności Laureatów Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), które weszło w życie z dniem 25.05.2018 r. zwane dalej: „RODO".

2. Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w związku z Konkursem jest Bebio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 7.

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b RODO, jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją Regulaminu Konkursu przez Uczestnika.

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu wyłonienia Laureatów Konkursu i wydania nagród.

5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do pełnej realizacji Konkursu, w tym wydania nagrody, realizacji ewentualnych postępowań związanych ze złożeniem reklamacji oraz przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. Okres przetwarzania danych osobowych Laureatów zakończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się okres trwania Konkursu (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).

6. Dane osobowe będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, w szczególności podmiotom świadczącym usługi w zakresie IT, w tym odpowiedzialnych za zarządzanie stroną internetową Konkursu, ale tylko w celu I zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celu.

7. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

8. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, z zastrzeżeniem, że ich niepodanie, podanie niepełnych lub podanie chociażby częściowo nieprawdziwych bądź nieprawidłowych danych osobowych uniemożliwia udział w Konkursie lub będzie podstawą do odmowy wydania nagrody.

 

§ 8. Postanowienia końcowe.

1. Wykładnia Regulaminu należy do Organizatora.

2. W przypadku, gdy stwierdzono, że Uczestnik w trakcie trwania Konkursu postępuje w sposób niezgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego lub niniejszym Regulaminem może on zostać na mocy decyzji Organizatora wykluczony z udziału w Konkursie lub utracić prawo do nagród.

3. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać Organizatorowi na jego adres na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie 14 (czternastu) dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Organizator. Postanowienie to nie wyklucza, ani nie ogranicza w żaden sposób możliwości dochodzenia przez Uczestników ewentualnych roszczeń wobec Organizatora Konkursu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (na zasadach ogólnych).

4. Organizator może w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, zmieniać zasady Konkursu i treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, w tym w zakresie przedłużenia terminu trwania lub ogłoszenia Laureata Konkursu, o czym poinformuje Uczestników na stronach internetowych, gdzie będzie publikowany Regulamin, o ile nie pogorszy to warunków uczestnictwa w Konkursie.

5. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu wszystkim zainteresowanym na stronie sklep.bebio.pl.

6. Nagrody podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Opisane w Regulaminie wartości nagród pozostają kwotami przed opodatkowaniem.

7. Decyzje Organizatora mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.

8. Wszelkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie Internetowej: sklep.bebio.pl, tj. w dniu 31.07.2020 roku.