Wybrane produkty 50% taniej lub 1+1 gratis, Ty decydujesz!
KUPUJĘ!

Regulamin Konkursu “Jak wygląda Twój self-care jesienią?”

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne.

 

 

Konkurs pn.: „Jak wygląda Twój self-care jesienią?" (zwany dalej „Konkursem") jest organizowany przez Spółkę „BEBIO" Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 13/19, KRS: 0000424933, NIP: 5252533572, REGON: 146181882, zwaną dalej: „BEBIO" lub „Organizatorem"), i jest zwany dalej „Konkursem”.
Niniejszy Regulamin Konkursu pn.: „Jak wygląda Twój self-care jesienią?" reguluje warunki i zasady Konkursu.
Celem Konkursu jest promowanie zdrowego stylu życia, zdrowego żywienia, a także integracja osób prowadzących zdrowy styl życia.
Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, ani też nie jest zakładem wzajemnym, w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 2094, z późn. zm.).
W wyniku Konkursu zostanie przyznane 3 (słownie: trzy) nagród: 
Zestaw do naturalnej pielęgnacji i olejowania włosów ODŻYWIENIE I GŁĘBOKA REGENERACJA 400ml
Zestaw do naturalnej pielęgnacji i olejowania włosów ODŻYWIENIE I GŁĘBOKA REGENERACJA 400ml
Zestaw do naturalnej pielęgnacji i olejowania włosów ODŻYWIENIE I GŁĘBOKA REGENERACJA 400ml
6. Fundatorem i przekazującym nagrody jest BEBIO.

7. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

8. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz go zaakceptować. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptację. 


§ 2. Czas i miejsce trwania Konkursu 

 

 

Konkurs jest organizowany i przeprowadzany na portalu społecznościowym Instagram, a link do niniejszego Regulaminu zostanie opublikowany w opisie profilu @sklep.bebio.pl. na Instagramie: https://www.instagram.com/sklep.bebio.pl/
Konkurs trwa od momentu publikacji posta konkursowego (lub od godz. 00:01) w dniu 04.10.2023 r. do godziny 23:59 dnia 06.10.2023r. i kończy się wyłonieniem spośród Uczestników Laureatów Konkursu, co będzie miało miejsce w okresie do dnia 13.10.2023 r.
Dodatkowe informacje oraz zasady i warunki Konkursu oraz nagród mogą być opisane w załącznikach do Regulaminu. 
W myśl niniejszego Regulaminu, serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs przeprowadzony przez Organizatora.
Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Instagram, ani inny z nimi związany. 

§ 3. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie 

 

 

Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a przy tym posiadająca publiczne konto na Instagramie.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, ani też członkowie rodziny pracownika Organizatora, tj. małżonek, dziecko, rodzic, a także osoba, która pozostaje w związku nieformalnym z pracownikiem Organizatora. Pracownikiem w rozumieniu powyższych zapisów jest osoba świadcząca pracę w jakimkolwiek wymiarze na rzecz Organizatora, a także wykonująca zlecenie, usługi, dzieło w sposób stały lub okresowy (przez okres dłuższy niż 2 miesiące w trakcie 12 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Konkursu).
Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi wykonać następujące działania:
musi zaobserwować profil @sklep.bebio.pl na Instagramie
musi polubić post konkursowy 
musi odpowiedzieć zadane na pytanie na profilu @sklep.bebio.pl pod postem konkursowym: "Jak wygląda Twój self-care jesienią? ”
4. Komisja Konkursowa wyłoni 3  (słownie: trzech) laureatów Konkursu.

5. W Konkursie nie będą brane pod uwagę zgłoszenia do Konkursu zawierające treści niezgodne z prawem, zasadami współżycia społecznego, zagrażające prawom  osób trzecich, naruszające dobre obyczaje, dyskryminujące ze względu na rasę, płeć, wiek, orientację seksualną, narodowość, przekonania polityczne lub religijne, niepełnosprawność, naruszające w jakikolwiek sposób godność ludzką, propagujące przemoc lub nienawiść, zawierające treści o charakterze erotycznym, pornograficznym lub wulgaryzmy. 

6. Na zasadach i warunkach opisanych w § 4 ust. 2 Regulaminu (poniżej) każdy Laureat tego Konkursu jest zobowiązany do wskazania BEBIO swojego adresu e-mail oraz podania innych danych osobowych wskazanych przez BEBIO, a które to dane będą konieczne dla przekazania lub zrealizowania danej nagrody oraz w celach realizacji obowiązków podatkowych. W przypadku, gdyby Laureat Konkursu nie wskazał tych danych w terminie 7 (siedem) dni od daty ogłoszenia Laureata, Organizator ma prawo przeprowadzić wybór innego Laureata spośród Uczestników.

7. Adres e-mail zostanie wykorzystany wyłącznie do komunikacji związanej z Konkursem. Kontakt z Uczestnikiem odbywać się będzie za pośrednictwem podanego adresu e-mail.

8. Organizator ma prawo do weryfikacji praw autorskich do postów/rolek zgłaszanych do Konkursu, w tym wideo, fotografii oraz treści (tekstu) postów/rolek zgłaszanych do Konkursu.

9. Organizator może wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestników naruszających postanowienia opisane w niniejszym Regulaminie. Uczestnik wykluczony z Konkursu stosownie do zapisów powyższych nie może być ponownie zgłosić swojego udziału do Konkursu. Decyzję w zakresie zgłoszenia lub wykluczenia podejmuje Organizator. 

10. Wszelkie skargi, uwagi, zastrzeżenia lub reklamacje, a także zgłoszenia naruszenia prawa, w tym praw autorskich, lub inne naruszenia należy zgłaszać Organizatorowi na adres e-mail: events@bebio.pl

11. Komisję Konkursową stanowią wybrani pracownicy BEBIO.

12. Komisja Konkursowa dokona wyboru Laureatów Konkursu na podstawie następujących kryteriów: /a./ zgodność z warunkami Konkursu, /b./ nawiązanie do tematyki, /c./ kreatywność przedstawienia odpowiedzi.

13. Skład Komisji Konkursowej może być zmieniony na mocy decyzji BEBIO.

14. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść i formę materiałów treści konkursowych publikowanych Uczestników. 

15. Naruszenie postanowień Regulaminu przez Uczestnika bądź podanie nieprawdziwych danych stanowi podstawę jego wykluczenia z udziału w danym Konkursie.

 

 

§ 4. Ogłoszenie wyników Konkursów.

 

 

Lista Laureatów Konkursów zostanie podana na profilu @sklep.bebio.pl na Instagramie: https://www.instagram.com/sklep.bebio.pl/   w komentarzu pod postem konkursowym.
Każdy Laureat Konkursu będzie miał prawo w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni podać swoje dane Organizatorowi (na adres e-mail: events@bebio.pl. potrzebne do zrealizowania nagród.

 


§ 5. Zasady i warunki realizacji nagród.

 

 

Laureat Konkursu otrzyma nagrody opisane § 1 ust. 5 Regulaminu (powyżej). 
Wobec konieczności podjęcia wszelkich czynności organizacyjnych związanych z przekazaniem danej nagrody każdy Laureat Konkursu jest zobowiązany nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od daty opublikowania informacji o tym, że dany Uczestnik został Laureatem Konkursu, potwierdzić możliwość przyjęcia nagrody, a także wskazać wszelkie dane niezbędne do realizacji wydania nagrody. 
Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na ich równowartość w pieniądzach, ani na nagrody innego rodzaju. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na inne osoby. Nagrody nie mogą być odsprzedane lub w inny sposób zbyte, również nieodpłatnie. 
W przypadku: braku potwierdzenia możliwości przyjęcia nagród lub braku podania wymaganych danych – w terminie opisanym w ust. 2 (powyżej), lub też podania błędnych danych lub zmiany danych Laureata, o których nie powiadomił wcześniej Organizatora, lub w przypadku niespełnienia przez Laureata innych postanowień Konkursu lub ich naruszenia przez Laureata, - Organizator nie ponosi za to odpowiedzialności, a Laureat Konkursu traci prawo do nagród, i tym samym Komisja Konkursowa może wybrać inną osobę, jako Laureata Konkursu spośród Uczestników. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się ze Laureatem Konkursu. 

 


§ 6. Prawa autorskie.

Uczestnik publikując dane zgłoszenie (post) na Konkurs oświadcza, iż jest to równoznaczne z jego zapewnieniem, iż wideo, zdjęcia oraz treść (tekst) nie naruszają dóbr osobistych i materialnych oraz praw autorskich osób trzecich oraz wizerunku osób, które znajdują się na zdjęciu i zostały wykonane samodzielnie przez Uczestnika, a osoby filmowane, sportretowane wyrażają zgodę na publikowanie swojego wizerunku.
Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych związanych z treścią opublikowanego posta/rolki (zgłoszenia) ponosi Uczestnik Konkursu, który dokonał owego Zgłoszenia w Konkursie, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji na czas nieograniczony ma wykorzystanie Utworu przesłanego na Konkurs, w zakresie wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy pól eksploatacji, a w szczególności pól eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w tym m.in. poprzez udostępnienie Utworów w sieci Internet oraz w ramach mediów społecznościowych z oznaczeniem Uczestnika jako autora Utworu. Laureat Konkursu przenosi na Organizatora majątkowe prawa autorskie do Utworu na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z chwilą wydania nagrody.
Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych (w szczególności imienia i nazwiska oraz nazwy użytkownika na platformie Instagram lub na anonimowego udostępnienie Utworu lub oznaczenia pseudonimem wskazanym przez Uczestnika) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot wykorzystanie ich do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji organizatora; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu.

 

§ 7. Ochrona danych osobowych.

 

 

Dane osobowe Uczestników Konkursu, w szczególności Laureatów Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), które weszło w życie z dniem 25.05.2018 r. zwane dalej: „RODO". 
Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w związku z Konkursem jest Organizator, tj. Spółka „BEBIO” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-677) przy ul. Cybernetyki 13/19.
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b RODO, jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej  zawarciem, w związku z akceptacją Regulaminu Konkursu przez Uczestnika.
Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu wyłonienia Laureatów Konkursu i wydania nagród. Przetwarzane dane osobowe to: imię, nazwisko, pseudonim, wizerunek, a w przypadku, Laureata Konkursu dodatkowo adres e-mail.
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do pełnej realizacji Konkursu, w tym wydania nagrody, realizacji ewentualnych postępowań związanych ze złożeniem reklamacji oraz przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. Okres przetwarzania danych osobowych Laureatów zakończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się okres trwania Konkursu (w związku z obowiązkiem  przechowywania dokumentacji podatkowej). 
Dane osobowe będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, w szczególności podmiotom świadczącym usługi w zakresie IT, w tym odpowiedzialnych za zarządzanie stroną internetową Konkursu, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celu. 
Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz  prawo do przenoszenia danych. Jak wskazano powyżej Uczestnikowi przysługuje także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, z zastrzeżeniem, że ich nie podanie, podanie niepełnych lub podanie chociażby częściowo nieprawdziwych bądź nieprawidłowych danych osobowych uniemożliwia udział w Konkursie lub będzie podstawą do odmowy wydania nagrody. Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub cofnięcie zgody będzie uniemożliwiać udział w Konkursie lub będzie podstawą do odmowy wydania nagrody.

 


§ 8. Postanowienia końcowe.

 

 

Wykładnia Regulaminu należy do Organizatora. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. 
W przypadku, gdy stwierdzono, że Uczestnik w trakcie trwania Konkursu postępują w sposób niezgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego lub niniejszym Regulaminem mogą zostać na mocy decyzji Organizatora wykluczeni z udziału w  Konkursie lub utracić prawo do nagród. 
Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać Organizatorowi na jego adres na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie 14 (czternastu) dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Organizator. Postanowienie to nie wyklucza, ani nie ogranicza w żaden sposób możliwości dochodzenia przez Uczestników ewentualnych roszczeń wobec Organizatora Konkursu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (na zasadach ogólnych). 
Organizator może w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, zmieniać zasady Konkursu i treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, w tym do zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych, przedłużenia terminu trwania lub ogłoszenia Laureata Konkursu, o czym poinformuje  Uczestników na stronach internetowych, gdzie będzie publikowany Regulamin, o ile nie pogorszy to warunków uczestnictwa w Konkursie. 
Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu wszystkim zainteresowanym na stronie internetowej pod adresem: https://www.instagram.com/sklep.bebio.pl/
Nagrody podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
Decyzje Organizatora mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie. 
Zgodnie z art. 919 § 1 Kodeksu Cywilnego Organizator jest przyrzekającym nagrodę. Mając na względzie art. 919 § 3 Kodeksu Cywilnego Organizator wskazuje, że może w każdym czasie odwołać Konkurs, ma też prawo do nierozstrzygania Konkursu albo przerwania Konkursu – z uzasadnionych przyczyn. Decyzja Organizatora w tej sprawie jest ostateczna.
Wszelkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część. 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej pod adresem: https://www.instagram.com/sklep.bebio.pl/ (link) w dniu 04.10.2023 roku.