Oficjalny sklep Ewy Chodakowskiej Darmowa dostawa w Polsce od 180 zł Wysyłka za granicę do 10 kg
Szukaj

Regulamin Konkursu „AKTYWNE LATO"

 

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Konkurs pn.: „AKTYWNE LATO" (zwany dalej „Konkursem"), jest organizowany przez Spółkę „BEBIO" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 7, KRS: 0000424933, NIP: 5252533572, REGON: 146181882, zwaną dalej: „BEBIO" lub „Organizatorem").

2. Niniejszy Regulamin Konkursu pn.: „AKTYWNE LATO (zwany dalej: „Regulaminem") reguluje warunki i zasady Konkursu.

3. Celem Konkursu jest promowanie zdrowego stylu życia, zdrowego żywienia, ćwiczeń fitness oraz sportu amatorskiego, a także integracja osób prowadzących aktywny, sportowy i zdrowy styl życia.

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, ani też nie jest zakładem wzajemnym, w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 847, z późn. zm.).

5. W wyniku Konkursu zostaną przyznane 3 nagrody główne.
Nagroda za pierwsze miejsce zawiera strój kąpielowy “Nicole” firmy Mission Swim ze sklepu internetowego sklep.bebio.pl. Nagroda za drugie miejsce zawiera zestaw obciążników na nadgarstki i kostki ze sklepu internetowego sklep.bebio.pl. Nagroda za trzecie miejsce zawiera zestaw z butelką na wodę #fajterki oraz ręcznikiem z mikrofibry ze sklepu internetowego sklep.bebio.pl. Laureatom konkursu przysługuje także bezpłatna dostawa nagród na zamówienia na terenie Polski.

6. Fundatorem i przekazującym nagrody jest BEBIO oraz inne podmioty, jeśli zostaną wybrane przez BEBIO.

7. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

8. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz go zaakceptować. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptację.

 

§ 2. Czas i miejsce trwania Konkursu.

1. Konkurs jest organizowany i przeprowadzany na FanPage'u Sklepu BeBio (sklep.bebio.pl) na portalu społecznościowym Instagram, a niniejszy Regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej: sklep.bebio.pl, której administratorem jest BEBIO.

2. Konkurs trwa w okresie od 16 czerwca 2020 roku od godziny 20:00 do dnia 19 czerwca 2020 roku do godziny 17:00 i kończy się wyłonieniem spośród Uczestników Laureatów tego Konkursu, co będzie miało miejsce w okresie do dnia 22 czerwca 2020 roku.

3. Dodatkowe informacje oraz zasady i warunki Konkursu oraz nagród mogą być opisane w załącznikach do Regulaminu.

 

§ 3. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie.

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Tribe47 Sp. z o.o.

3. Aby wziąć udział w Konkursie należy:

1) w dniach od 16.06.2020 r. do 19.06.2020 r. pod postem oznaczonym jako KONKURS AKTYWNE LATO opublikować komentarz ze swoją propozycją rozwinięcia nazwy stroju kąpielowego Nicole.

2) Uczestnik musi polubić profil Sklepu BeBio na Instagramie @sklep.bebio.pl.

4. W Konkursie nie będą brane pod uwagę zgłoszenia (posty) do Konkursu zawierające treści niezgodne z prawem, zasadami współżycia społecznego, zagrażające prawom osób trzecich, naruszające dobre obyczaje, dyskryminujące ze względu na rasę, płeć, wiek, orientację seksualną, narodowość, przekonania polityczne lub religijne,niepełnosprawność, naruszające w jakikolwiek sposób godność ludzką, propagujące przemoc lub nienawiść, zawierające treści o charakterze erotycznym, pornograficznym lub wulgaryzmy.

5. Na zasadach i warunkach opisanych w § 4 ust. 2 (poniżej) każdy Laureat tego Konkursu jest zobowiązany do podania BEBIO swojego adresu e-mail oraz podania innych danych osobowych wskazanych przez BEBIO, a które to dane będą konieczne dla przekazania lub zrealizowania danej nagrody oraz w celach realizacji obowiązków podatkowych. W przypadku, gdyby Laureat Konkursu nie wskazał tych danych w terminie 7 (siedem) dni od daty ogłoszenia Laureata, Organizator ma prawo przeprowadzić wybór innego Laureata spośród Uczestników.

6. Adres e-mail lub numer telefonu zostanie wykorzystany wyłącznie do komunikacji związanej z Konkursem. Kontakt z Uczestnikiem odbywać się będzie za pośrednictwem podanego adresu e-mail lub telefonicznie.

7. Organizator ma prawo do weryfikacji praw autorskich do postów zgłaszanych do Konkursu, w tym fotografii oraz treści (tekstu) postów zgłaszanych do Konkursu.

8. Organizator może wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestników naruszających postanowienia opisane w niniejszym Regulaminie. Uczestnik wykluczony z Konkursu stosownie do zapisów powyższych nie może być ponownie zgłosić swojego udziału do Konkursu. Decyzję w zakresie zgłoszenia lub wykluczenia podejmuje Organizator lub Ewa Chodakowska.

9. Wszelkie skargi, uwagi, zastrzeżenia lub reklamacje, a także zgłoszenia naruszenia prawa, w tym praw autorskich, lub inne naruszenia należy zgłaszać Organizatorowi na adres e-mail: digital@bebio.pl.

10. Komisję Konkursową stanowią wybrani pracownicy BeBio sp. z o.o. oraz firmy Tribe47 sp. z o.o. Komisja Konkursowa dokona wyboru Laureatów Konkursu na podstawie następujących kryteriów: /a./ zgodność z warunkami Konkursu, /b./ nawiązanie do tematyki, /c./ oryginalność, /d./ kreatywność, /e./ spostrzegawczość autora, /f./ ogólne walory estetyczne.

11. Skład Komisji Konkursowej może być zmieniony na mocy wspólnej decyzji BEBIO oraz Ewy Chodakowskiej.

12. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść i formę materiałów konkursowych publikowanych przez Uczestników.

13. Naruszenie postanowień Regulaminu przez Uczestnika bądź podanie nieprawdziwych danych stanowi podstawę jego wykluczenia z udziału w Konkursie.

 

§ 4. Ogłoszenie wyników Konkursu.

1. Lista Laureatów Konkursu zostanie podana przez profil Sklepu BeBio na portalu społecznościowym Instagram, a także może zostać zaprezentowana na stronie internetowej należącej BEBIO (sklep.bebio.pl).

2. Każdy Laureat Konkursu będzie miał prawo w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni podać swoje dane potrzebne do przekazania lub zrealizowania nagród Organizatorowi (na adres e-mail: digital@bebio.pl).

 

§ 5. Zasady i warunki realizacji nagród.

1. Laureaci Konkursu otrzymają kolejno nagrody opisane § 1 ust. 5 Regulaminu (powyżej).

2. Wobec konieczności podjęcia wszelkich czynności organizacyjnych związanych z przekazaniem danej nagrody, każdy Laureat Konkursu jest zobowiązany nie później, niż w terminie 7 (siedmiu) dni od daty opublikowania informacji o tym, że dany Uczestnik został Laureatem Konkursu, potwierdzić możliwość przyjęcia nagrody, a także wskazać wszelkie dane niezbędne do realizacji wydania nagrody.

3. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na ich równowartość w pieniądzach, ani na nagrody innego rodzaju. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na inne osoby. Nagrody nie mogą być odsprzedane lub w inny sposób zbyte, również nieodpłatnie.

4. W przypadku: braku potwierdzenia możliwości przyjęcia nagród lub braku podania wymaganych danych – w terminie opisanym w ust. 2 (powyżej), lub też podania błędnych danych lub zmiany danych Laureata, o których nie powiadomił wcześniej Organizatora, lub w przypadku niespełnienia przez Laureata innych postanowień Konkursu lub ich naruszenia przez Laureata, - Organizator nie ponosi za to odpowiedzialności, a Laureat Konkursu traci prawo do nagród, i tym samym Komisja Konkursowa może wybrać inną osobę, jako Laureata Konkursu spośród Uczestników.

 

§ 6. Prawa autorskie.

1. Uczestnik publikując dane zgłoszenie (post) na Konkurs oświadcza, iż jest to równoznaczne z jego deklaracją, iż zdjęcia oraz treść (tekst) nie naruszają dóbr osobistych i materialnych oraz praw autorskich osób trzecich oraz wizerunku osób,

które znajdują się na zdjęciu i zostały wykonane samodzielnie przez Uczestnika, a osoby portretowane wyrażają zgodę na publikowanie swojego wizerunku.

2. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych związanych z treścią opublikowanego postu (zgłoszenia) ponosi

Uczestnik Konkursu, który dokonał owego Zgłoszenia w Konkursie, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

3. Zgodnie z art. 919 § 1 Kodeksu Cywilnego Organizator jest przyrzekającym nagrodę. Mając na względzie art. 919 § 3 Kodeksu Cywilnego Organizator wskazuje, że może w każdym czasie odwołać Konkurs.

 

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu, w szczególności Laureatów Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), które weszło w życie z dniem 25.05.2018 r. zwane dalej: „RODO".

2. Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w związku z Konkursem jest Bebio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 7.

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b RODO, jakoinformacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jejzawarciem, w związku z akceptacją Regulaminu Konkursu przez Uczestnika.

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu prawidłowegoprzeprowadzenia Konkursu, w tym w celu wyłonienia Laureatów Konkursu i wydania nagród.

5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do pełnejrealizacji Konkursu, w tym wydania nagrody, realizacji ewentualnych postępowań związanych ze złożeniem reklamacji oraz przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danychwynikającego z przepisów prawa. Okres przetwarzania danych osobowych Laureatów zakończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się okres trwania Konkursu (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).

6. Dane osobowe będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, w szczególności podmiotom świadczącym usługi w zakresie IT, w tym odpowiedzialnych za zarządzanie stroną internetową Konkursu, ale tylko w celu I zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celu.

7. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoichdanych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

8. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, z zastrzeżeniem, że ich niepodanie, podanie niepełnych lub podanie chociażby częściowo nieprawdziwych bądź nieprawidłowych danych osobowych uniemożliwia udział w Konkursie lub będzie podstawą do odmowy wydania nagrody.

 

§ 8. Postanowienia końcowe.

1. Wykładnia Regulaminu należy do Organizatora.

2. W przypadku, gdy stwierdzono, że Uczestnik w trakcie trwania Konkursu postępuje w sposób niezgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego lub niniejszym Regulaminem może on zostać na mocy decyzji Organizatora wykluczony  z udziału w Konkursie lub utracić prawo do nagród.

3. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać Organizatorowi na jego adres na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie 14 (czternastu) dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Organizator. Postanowienie to nie wyklucza, ani nie ogranicza w żaden sposób możliwości dochodzenia przez Uczestników ewentualnych roszczeń wobec Organizatora Konkursu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (na zasadach ogólnych).

4. Organizator może w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, zmieniać zasady Konkursu i treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, w tym w zakresie przedłużenia terminu trwania lub ogłoszenia Laureata Konkursu, o czym poinformuje Uczestników na stronach internetowych, gdzie będzie publikowany Regulamin, o ile nie pogorszy to warunków uczestnictwa w Konkursie.

5. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu wszystkim zainteresowanym na stronie sklep.bebio.pl.

6. Nagrody podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Opisane w Regulaminie wartości nagród pozostają kwotami przed opodatkowaniem.

7. Decyzje Organizatora mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.

8. Wszelkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie Internetowej: sklep.bebio.pl, tj. w dniu 16.06.2020 roku.