Świętujemy Dzień Dziecka! - 20% od ceny podstawowej na kategorię zdrowa żywność
KOD: dziecko20

Administratorem danych osobowych jest Bebio Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-675), przy ul. Wołoskiej 7. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@bebio.pl.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie:

 1. niezbędności do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), odrębnie dla celu:

  • realizacji zakupów - składania zamówień,

  • rejestracji konta Klienta (tylko w przypadku założenia konta Klienta),

  • świadczenia usługi newsletter, w przypadku zamówienia przez Ciebie subskrypcji,

 1. obowiązku prawnego w związku z wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu realizacji zgłoszonych reklamacji,

 2. zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), odrębnie dla celu:

  • marketingowego Administratora, a w razie wyrażenia odrębnej zgody także w celach marketingowych partnerów Administratora. Pełna lista partnerów biznesowych dostępna jest TUTAJ

  • zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które ma na celu przygotowanie oferty uwzględniającej specjalne rabaty i promocje,

 1. prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), odrębnie dla celu:

  • analitycznego i profilowania, gdzie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych. Profilowanie danych ma na celu badanie preferencji zakupowych Klientów oraz w ramach opieki nad nimi - przygotowanie oferty produktów lub usług uwzględniającej preferencje zakupowe,

  • przeprowadzania badania opinii Klienta, na podstawie udzielonych odpowiedzi w ankiecie, gdzie uzasadnionym interesem jest doskonalenie jakości obsługi i świadczonych usług,

  • kontaktu - udzielenia informacji, gdzie uzasadnionym interesem jest opieka nad Klientem oraz udzielanie odpowiedzi na zadane pytania,

  • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami,

 1. obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości oraz obowiązków podatkowych.

 

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.: podmiotom świadczącym usługi kurierskie oraz podmiotom świadczącym usługi związane z prowadzeniem badań opinii Klienta oraz agencjom marketingowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Ponadto Twoje dane osobowe mogą być udostępniane m. in.: bankom i operatorom płatności internetowych oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe.

W związku z wykorzystywaniem przez Administratora w działalności marketingowej narzędzi m.in. Google i Facebook, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), w tym szczególności do Stanów Zjednoczonych. Zgodne z przepisami ochrony danych, zabezpieczenia, które zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przy przetwarzaniu danych poza EOG gwarantuje stosowanie umów dotyczących przetwarzania danych w oparciu o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez UE.

Twoje dane zebrane w celu rejestracji konta Klienta i realizacji zakupów – składania zamówień, będą przetwarzane przez okres realizacji zakupów i funkcjonowania konta (jedynie w przypadku założenia konta Klienta). Dane osobowe uzyskane w związku ze świadczeniem usługi newsletter będą przetwarzane do czasu rezygnacji przez Ciebie z tej usługi. Dane osobowe będą przetwarzane również przez okres umożliwiający rozpatrywanie reklamacji, w tym przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych. Twoje dane przetwarzane w celu przeprowadzania badania opinii Klienta będą przetwarzane w czasie trwania prowadzonego badania, w tym analizy jego wyników. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu odpowiedzi na kierowane przez Ciebie pytania będą wykorzystywane przez nas przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać Twoje dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych. W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Ciebie zgodę, Twoje dane będą przechowywane do momentu jej wycofania.

Przysługuje Ci prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, w tym do profilowania danych;

 3. w przypadku, w którym podstawą przetwarzania jest zgoda, w związku z jej dobrowolnością, możesz ją w każdym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania z prawem, dokonanego przed jej wycofaniem;

 4. przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie danych przetwarzanych na podstawie obowiązku prawnego oraz wykonania umowy i podjęcia działań przed jej zawarciem, niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.