Dodatkowe 10% zniżki w całym sklepie z kodem
OSTATKI10
Oficjalny sklep Ewy Chodakowskiej Darmowa dostawa w Polsce od 199 zł Wysyłka za granicę do 10 kg
Szukaj

BeActive Tour Katowice- BILET NORMAL

199,00 zł
199,00 zł

Location

Katowice

AWF KATOWICE ul. Mikołowska 72A, 40-065 Katowice

More ChoicesMapa

Dodaj do kaledarza 15-01-2023 09:00 15-01-2023 17:40 BeActive Tour Katowice- BILET NORMAL Katowice
Darmowa dostawa od 199 zł w kraju
Szczegóły
BeActive Tour Katowice
 
Bilet zawiera:
 
Uczestnictwo w całodziennych warsztatach
Gift Pack
 
 
O warsztatach Be Active Tour
Be Active Tour to aż pięć godzin fantastycznych warsztatów na żywo, które
przygotowała Ewa Chodakowska wspólnie z najlepszymi trenerami i ekspertami z
teamu BeActiveTV.
Czekają tutaj na Ciebie pełne mocy treningi i inspirujące wykłady, z których pomocą
zadbasz o ciało, umysł oraz doskonałe samopoczucie. To wszystko oczywiście w
towarzystwie solidnej dawki self-love, self-care, niesamowitych endorfin i zabawy nie
z tej ziemi!
 
Harmonogram Wydarzenia:
 
09:00-11:30 Rejestracja uczestników
 
11:30-11:55 Rozgrzewka z Alexem Pawłowskim
 
12:00-12:45 Trening z Ewą Chodakowską
 
12:50-13:10 Wykład dietetyczny z Karoliną Brzostek
 
13:15-13:55 Trening z Lefterisem Kavoukis
 
14:00-14:30 Power Speech Ewy Chodakowskiej
 
14:35-15:25 Trening z Magdaleną Kornacką
 
15:35-16:05 Trening z Natalią Rybarczyk
 
16:05-16:35 Joga z Olą Żelazo
 
16:40-17:40 Wspólne zdjęcia
 
Regulamin

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA

W WYDARZENIU „BE ACTIVE TOUR”

W DNIU 15 STYCZNIA 2023 R. W KATOWICACH

 

Prowadzonego przez Spółkę „BEBIO” Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie

 

 • 1.

Organizator

Organizatorem wydarzenia w dniu 15 stycznia 2023 r. w Katowicach pod nazwą: „Be Active Tour” (zwanych dalej: „Zajęciami”) jest Spółka „BEBIO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Cybernetyki 13 lok. 19 , 02-675 Warszawa, NIP: 5252533572, REGON: 146181882, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dla m.st. w Warszawie pod numerem KRS: 424933), zwana dalej: „Organizatorem”.

 

 • 2.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) został wydany mając na względzie obowiązujące przepisy prawa, w tym  m.in. ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, z późniejszymi zmianami, zwanej dalej także: „Kodeksem cywilnym”) oraz pozostaje zgodny z ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 287, z późn. zm., zwanej dalej również: „Ustawą Konsumencką”), a także pozostaje zgodny z zapisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zakresie dot. rejestracji i udostępniania nagrań z wydarzenia (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 344, z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.
 2. Niniejszy Regulamin jest skierowany do Zajęć, które będą gromadzić łącznie mniej niż 500 osób,  tym samym do tych Zajęć nie będą miały wprost zastosowania postanowienia ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1870) jednak Organizator zapewni zasady bezpieczeństwa stosowne do ilości Uczestników oraz zidentyfikowanych zagrożeń związanych z organizacją wydarzenia.
 3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Zajęć poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Zajęciach i korzystania przez nie z Terenu Zajęć, na którym przeprowadzane są Zajęcia, a także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Zajęć podczas uczestnictwa w Zajęciach oraz w związku z rejestracją uczestnictwa. Zajęciom towarzyszyć będą wykłady oraz prezentacje Partnerów wskazane w planie wydarzenia.
 4. W związku z zagrożeniem epidemicznym Uczestnik oświadczy w dniu wydarzenia, że według swojej najlepszej wiedzy na dzień wydarzenia, nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 oraz nie przebywa na obowiązkowej kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.  Organizator może w związku z weryfikacją prawdziwości i aktualności oświadczenia w dniu wydarzenia w celu dodatkowej weryfikacji i w zależności od indywidualnych okoliczności i celem zapewnienia bezpieczeństwa Uczestników - zebrać w tym zakresie w dniu wydarzenia oświadczenie od Uczestnika co braku wiedzy odnośnie zarażenia, zweryfikować czy uczestnik dysponuje dowodem szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 poprzez okazanie tzw. paszportu COVID lub poprzez dokonania pomiaru temperatury przed dopuszczeniem do Zajęć bez utrwalania wyników tych pomiarów. Uczestnik jest świadomy i akceptuje ewentualną możliwość zarażenia się wirusem SARS-CoV2 podczas trwania imprezy. Każdy Uczestnik Zajęć zobowiązany jest do stosowania i przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów i postanowień w związku z panującym okresem epidemii i wytycznymi sanitarnymi aktualnymi na dzień przeprowadzenia Zajęć – w szczególności Uczestnik oświadcza, że podczas Zajęć będzie wyposażony w maskę ochronną i będzie wykonywać polecenia osoby wyznaczonej przez Organizatora do nadzoru nad warunkami sanitarnymi aktualnymi wg wytycznych organów państwowych aktualnych na dzień przeprowadzenia Zajęć.

 

 • 3.

Słowniczek

 1. Poniższe określania używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin;

Służby Porządkowe  i Służby Informacyjne – oznaczają powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Zajęciach, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Zajęć;

Teren Zajęć  – oznacza wyznaczony fragment terenu na którym przeprowadzana jest Zajęcia lub inne miejsce, na które Zajęcia mogą zostać przeniesione z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Zajęciami;

Zajęcia – oznacza warsztaty fitness odbywające się na Terenie Zajęć, podczas których mają miejsce treningi jak również wykłady motywacyjne oraz inne wydarzenia towarzyszące, których plan został udostępniony poniżej:

09:00-11:30 Rejestracja uczestników

11:30-11:55 Rozgrzewka z Alexem Pawłowskim

12:00-12:45 Trening z Ewą Chodakowską

12:50-13:10 Wykład dietetyczny z Karoliną Brzostek

13:15-13:55 Trening z Lefterisem Kavoukis

14:00-14:30 Power Speech Ewy Chodakowskiej

14:35-15:25 Trening z Magdaleną Kornacką

15:35-16:05 Trening z Natalią Rybarczyk

16:05-16:35 Joga z Olą Żelazo

16:40-17:40 Wspólne zdjęcia 

Organizator zastrzega sobie możliwość modyfikacji kolejności poszczególnych wydarzeń – lub niewielkie zmiany w zakresie długości ich trwania spowodowane dynamiką wydarzenia np. możliwość zrobienia zdjęć z jak największą liczbą Uczestników czy dyskusje dot. przeprowadzanych wykładów. Zmiany te nie będą dotyczyły istoty przedstawionego powyżej planu – o wszelkich zmianach Organizator będzie na bieżąco informował Uczestników w ramach komunikacji email lub poprzez social media dedykowane do obsługi wydarzenia.

Uczestnik – oznacza każdą Osobę Fizyczną, która ma opłacone uczestnictwo za dostęp do Zajęć a tym samym zaakceptowała niniejszy Regulamin oraz złożyła opisane w nim oświadczenia, zobowiązania i zapewniania i tym samym ma prawo do udziału w Zajęciach, niezależnie czy z tego prawa (i możliwości) będzie korzystać. Przez Osobę Fizyczną – według tego Regulaminu – rozumie się osobę posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz osobę posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a wszystko to w rozumieniu art. 15 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni, którzy ukończyli lat trzynaście, oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo”. Osoba małoletnia od 13 do 15 roku życia może być Uczestnikiem, ale pod warunkiem pozostawania podczas trwania Zajęć pod opieką osoby dorosłej, zgodnie z § 16 niniejszego Regulaminu przy jednoczesnym wcześniejszym uzyskaniu zgody na to uczestnictwo od Przedstawiciela Ustawowego przy dokonywaniu zakupu biletu na Zajęcia; z kolei osoba małoletnia powyżej 15-tego roku życia – samodzielnie, ale pod warunkiem uzyskania zgody na to uczestnictwo od Przedstawiciela Ustawowego przy dokonywaniu zakupu biletu na Zajęcia;

Przedstawiciel Ustawowy – oznacza rodzica lub opiekuna prawnego Osoby Fizycznej (tj. Uczestnika) posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także rodzica lub opiekuna prawnego Osoby Fizycznej nie posiadającej zdolności do czynności prawnych pozbawionej, czyli osoby małoletniej (poniżej 18 roku życia), częściowo ubezwłasnowolnionej lub też ubezwłasnowolnionej całkowicie;

Serwis – platforma BeActiveTV.pl na pod adresem: www.beactivetv.pl, który jest prowadzony przez Organizatora (który w tym Serwisie jest zwany „Prowadzącym Serwis”), gdzie za pośrednictwem Serwisu, jego użytkownicy mają prawo odpłatnego lub nieodpłatnego wypożyczania wydawnictw elektronicznych; ten Regulamin Serwisu udostępniony jest na stronie http://beactivetv.pl/strona/regulamin będąc dostępnym dla każdego użytkownika sieci Internet, w tym dla każdego użytkownika i/lub abonenta Serwisu, gdzie może być transmitowane wydarzenie w zakresie transmitowania na żywo lub utrwalania i rejestrowania dźwięku i obrazu  przy czym w przypadku zaangażowania Uczestników w interakcje z osobami prowadzącymi Zajęcia konieczne będzie odrębne podpisanie umowy w zakresie możliwości wykorzystania wizerunku z uwagi na utrwalanie i możliwość transmitowania wydarzenia.

 

 • 4.

Zasady bezpieczeństwa związane z uczestnictwem w wydarzeniu

 1. Uczestnik w trakcie Zajęć powinien używać stroju oraz obuwia sportowego.
 2. Zakazuje się bezwzględnie:
 3. wnoszenia na Teren Zajęć sprzętu rejestrującego audio-video oraz aparatów fotograficznych, wnoszenia i posiadania na Terenie Zajęć kamer, sprzętu nagrywającego audio i video, oraz sprzętu fotograficznego mogącego mieć profesjonalne zastosowanie, w tym aparatów z wymienną optyką, oraz aparatów z zoomem optycznym powyżej 6x. Niedozwolone jest wnoszenie statywów, a zdjęcia muszą być robione dla celów prywatnych. Należy fotografować tak, by nie zasłaniać sceny nikomu na widowni ani nie przeszkadzać osobom stojącym w pobliżu. Niedozwolone jest używanie lamp błyskowych;
 4. wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Zajęć;
 5. wnoszenia na Teren Zajęć niebezpiecznych przedmiotów, w tym broni, petard, rac, itp.;
 6. wnoszenia na Teren Zajęć alkoholu i środków odurzających;
 7. wnoszenia na Teren Zajęć zamkniętych paczek, pakunków, itd.
 8. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek określonych w ust. 1 powyżej, Organizator zobowiązany jest zgodnie z przepisami odmówić wstępu na Teren Zajęć:
 9. a) osobom wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także osobom wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy,
 10. b) osobom, które odmawiają poddania się czynnościom sprawdzającym,
 11. c) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
 12. d) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe;
 13. e) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
 14. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych.
 15. Organizator może odmówić wstępu na Teren Zajęć oraz przebywania na niej osobom:
 16. noszącym buty o metalowych zakończeniach,
 17. których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,
 18. posiadającym plastikowe, szklane lub metalowe pojemniki lub puszki, itp.,
 19. nieposiadającym dokumentu tożsamości.
 20. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Terenie Zajęć oraz porządek podczas trwania Zajęć. W sytuacji, gdy będą tego wymagać przepisy prawa Organizator będzie zobowiązany zrealizować obowiązek opisany w zdaniu pierwszym tego ustępu m.in. poprzez:
 21. Służby Porządkowe i Służby Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;
 22. powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i Informacyjnymi i organizującego ich pracę;
 23. udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;
 24. zmianę miejsca Zajęć na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 25. Uczestnicy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Zajęć zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynika wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 26. Uczestnicy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Zajęć obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający zasadom higieny oraz bezpieczeństwa innych osób obecnych na Terenie Zajęć, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Zajęć, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 27. Organizator w zakresie określonym przepisami prawa jest uprawniony do utrwalania przebiegu Zajęć, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Zajęć, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na Teren Zajęć lub Policji. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Zajęć materiały, nie zawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu Zajęć przez okres co najmniej jednego miesiąca, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu.
 28. Służby Porządkowe, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione do:
 29. sprawdzania uprawnień do przebywania na Terenie Zajęć,
 30. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
 31. przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty,
 32. stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Terenie Zajęć, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia Tereny Zajęć;
 33. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z niniejszym Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia Zajęć;
 34. stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2142, z późn. zm.),
 35. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
 36. Służby Porządkowe są obowiązane usunąć z Terenu Zajęć osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
 37. Członkowie Służb Porządkowych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni m.in. w:

1) ręczne wykrywacze metalu,

2) wzory biletów, identyfikatorów i zaproszeń,

3) inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.

 1. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Terenie Zajęć jest zabronione, członek Służb Porządkowych odmawia wpuszczenia na Teren Zajęć osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwa ją z miejsca Terenu Zajęć.
 2. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, członek Służb Porządkowych dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.
 3. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na Terenie Zajęć.
 4. Organizator informuje, że z uwagi na liczbę Uczestników, konieczność dokonania sprawdzenia danych osób z danymi podanymi w toku procesu rejestracji oraz niezbędne środki kontroli i bezpieczeństwa stosowane przy wejściu na Teren Zajęć, Uczestnicy obowiązani są przybyć na miejsce Terenu Zajęć z odpowiednim wyprzedzeniem co najmniej 90 minut przed Zajęciami.
 5. Organizator informuje, że Uczestnik lub inna osoba przebywająca na Terenie Zajęć będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
 6. Organizator informuje, że Uczestnik lub inna osoba przebywająca na Terenie Zajęć, w szczególności w trakcie Zajęć, będzie przebywać w dużej grupie ludzi, co może stwarzać możliwość zarażenia się chorobami.

 

 • 5.

Zakup biletu i potwierdzenie uczestnictwa

Uiszczenie opłaty za udział w Zajęciach i rejestracja uczestnictwa odbywa się drogą elektroniczną, tj. online, a mianowicie w sposób i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie i Regulaminie Sklepu Bebio. tym miejscu Organizator dodatkowo wskazuje, że istnieje możliwość rezygnacji z Udziału w Zajęciach do 14 dni po zakupie biletu, jednak nie później niż do dnia 1 stycznia 2023 roku.  Rezygnację można złożyć poprzez wysłanie wiadomości e-mail, z adresu podanego przez Uczestnika przy rejestracji, na e-mail na adres: sklep@bebio.pl. W treści wiadomości należy podać numer zamówienia, zaś w temacie wiadomości wskazać „BAT Katowice - rezygnacja z uczestnictwa. Środki pieniężne zostaną wówczas zwrócone Uczestnikowi na numer konta bankowego, z którego opłacono udział w Zajęciach.

 

 

 • 6.

Oświadczenia Uczestnika

 1. Każdy kto opłaci uczestnictwo w Zajęciach oraz każdy z Uczestników tych Zajęć dodatkowo oświadcza, iż akceptując ten Regulamin jednocześnie oświadcza i zapewnia, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczy w Zajęciach na własną odpowiedzialność, a także oświadcza i zapewnia, że będzie przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu poprzez uczestnictwo w Zajęciach.
 2. W przypadku Przedstawicieli Ustawowych, którzy opłacili uczestnictwo swoich podopiecznych to Przedstawiciele akceptując ten Regulamin jednocześnie oświadczają i zapewniają, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych przez podopiecznych i uczestniczą oni w Zajęciach na ich odpowiedzialność, a także oświadczają i zapewniają, że zarówno oni, tj. Przedstawiciele Ustawowi, jak i ich podopieczni będą przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.

 

 • 7.

Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem Zajęć może zostać osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która wcześniej uiści należną opłatę i tym samym zaakceptowała tenże Regulamin, w tym złożyła oświadczenia i zapewniania, o których jest mowa w niniejszym Regulaminie.
 2. W przypadku osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych – uczestnictwo w Zajęciach jest możliwe tylko za uprzednią zgodą Przedstawiciela Ustawowego osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która wcześniej uiściła opłatę, i tym i tym samym zaakceptowała tenże Regulamin, w tym złożyła oświadczenia i zapewniania, o których jest mowa w niniejszym Regulaminie.
 3. Przebieg Wydarzenia/Imprezy będzie relacjonowany za pomocą zdjęć oraz nagrań audio wideo, które mogą utrwalać wizerunek uczestników Wydarzenia.
 4. Zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie czy publiczna imprez. W przypadku jednak kiedy Uczestnik Wydarzenia/Imprezy całkowicie nie zgadza się na jakiekolwiek utrwalenie choćby pośrednio jego wizerunku w relacji z Wydarzenia/Imprezy Organizator prosi o uprzednie poinformowanie o tym Organizatora poprzez adres e-mail: bat@bebio.pl lub zgłoszenie takiej informacji przed wejściem na Teren Wydarzenia/Imprezy Organizatorowi, który podejmie starania aby osoba Uczestnika była pomijana przez fotografów i kamerzystów przy tworzeniu relacji z wydarzenia.
 5. Uczestnik jest świadomy utrwalania przebiegu Zajęć (np. w formie fotografii, filmu audio-wizualnego, itp.), w tym w szczególności wizerunku Uczestnika, dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Zajęć i zajęć w przyszłych latach, w celach komercyjnych oraz niekomercyjnych, Organizatora i uczestnictwo może wiązać się z utrwalaniem i rozpowszechnianiem zdjęć lub nagrań jakąkolwiek techniką, oraz wprowadzanie do obrotu utworu z wizerunkiem Uczestnika, w tym w szczególności poprzez użyczenie lub najem, zbywanie nieodpłatne lub odpłatne, rozpowszechniania utworu z wizerunkiem Uczestnika w każdy sposób m.in. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a wszystko to zarówno w zakresie utworu z wizerunkiem Uczestnika oraz egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach materiału (jego całości lub części), bez konieczności uiszczenia na rzecz Uczestnika jakichkolwiek opłat. Równocześnie Uczestnik,  zrzeka się wszelkich praw związanych z kontrolą i zatwierdzeniem każdorazowego wykorzystania wizerunku Uczestnika, także w przypadku wykorzystywania jego w celu łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem technik cyfrowych. Uczestnik oświadcza również, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw. Uczestnik oświadcza nadto, że niniejsza zgoda jest wiążąca również dla spadkobierców i następców prawnych. Uczestnik oświadcza, że niniejsza zgoda jest nieodwołalna, obowiązująca na całym świecie i nieograniczona w czasie oraz że podlega przepisom prawa polskiego. Uczestnik, oświadcza i gwarantuje, że posiada pełną zdolność prawną potrzebną do udzielenia niniejszej zgody. Uczestnik oświadcza, że niniejszą zgodę udziela bez prawa do dodatkowej odpłatności, a przy tym oświadcza, iż zrzeka się wszelkich praw do wynagrodzenia za publikację w/w wizerunku, a przy tym wyraża bezwarunkową i nieodwołalną zgodę, a przy tym bez prawa do dodatkowej odpłatności, na czerpanie korzyści z wykorzystania w/w wizerunku.
 6. W przypadku osób, które zostaną wytypowane do bezpośrednich ćwiczeń z Ewą Chodakowską na scenie lub z innymi trenerami, odebrane zostaną odrębne oświadczenia o rozpowszechnieniu wizerunku.

 

 • 8.

Przeciwskazania do uczestniczenia w Zajęciach

 1. Każdy Uczestnik lub Przedstawiciel Ustawowy Uczestnika, tj. osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, ma obowiązek zapoznania się z przeciwwskazaniami do uczestnictwa w Zajęciach.
 2. Przystępując do treningu Uczestnik nie może znajdować się pod wpływem alkoholu, ani środków odurzających.
 3. Uczestnik w trakcie Zajęć jest zobowiązany wykonywać polecenia instruktora lub innej osoby funkcyjnej (Służby Porządkowej). W każdym przypadku, gdy instruktor lub inna osoba funkcyjna (Służba Porządkowa) uzna, iż Uczestnik nie może uczestniczyć w zajęciach w szczególności z powodu złego stanu zdrowia, niewłaściwego stroju, zachowania, lub z każdego innego powodu – decyzja instruktora zajęć lub innej osoby funkcyjnej (Służby Porządkowej) jest nieodwołalna i ostateczna, a Uczestnik ma obowiązek podporządkować się tej decyzji.

 

 • 9.

Wykonywania ćwiczeń fizycznych podczas zajęć - zagrożenia

Każdy Uczestnik lub Przedstawiciel Ustawowy Uczestnika, tj. osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu oświadcza, iż:

 • posiada wiedzę o zagrożeniach oraz istniejącym ryzyku – w tym, w szczególności o skutkach przystąpienia do ćwiczeń: bez odpowiedniej rozgrzewki oraz ćwiczeń rozciągających, wbrew przeciwskazaniom zdrowotnym lub zaleceniom lekarza jak również wykonywaniu ćwiczeń w sposób niewłaściwy, wbrew zaleceniom instruktora zajęć, a także o konieczności zachowania zasad higieny oraz bezpieczeństwa;
 • przed rozpoczęciem Zajęć zapozna się z planem Zajęć oraz będzie wykonywać ćwiczenia fizyczne zgodnie z zasadami ich wykonywania zaprezentowanymi przez instruktora zajęć oraz, że brak jest przeciwwskazań zdrowotnych dla wykonywania przedstawionych ćwiczeń fizycznych, a także zasadami bezpieczeństwa oraz higieny;
 • ćwiczenia fizyczne w ramach treningu wykonuje się na własne ryzyko i odpowiedzialność;
 • zobowiązuję się nie zbywać uzyskanego prawa do dostępu do Zajęć innym osobom, jak również nie rozpowszechniać komercyjnie dostępu do Zajęć, w tym w szczególności poprzez sprzedaż biletów celem wspólnego uczestniczenia w Zajęciach.

 

 • 10.

Kontuzje

 1. W przypadku jakichkolwiek urazów, kontuzji, lub innych wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy bezwzględnie powstrzymać się od wykonywania ćwiczeń fizycznych, a w przypadku ich wystąpienia w trakcie Zajęć – natychmiast przerwać wykonywanie ćwiczeń fizycznych. Ta sama zasada dotyczy przypadku złego samopoczucia lub jakichkolwiek problemów zdrowotnych.
 2. W przypadkach wskazanych w ust. 1 możliwe jest uczestniczenie w Zajęciach wyłącznie w przypadku stwierdzenia przez lekarza braku przeciwwskazań i możliwości uczestnictwa w Zajęciach – Organizator może udzielić Uczestnikowi w tym zakresie dodatkowych informacji dotyczących specyfiki Zajęć.

 

 

 • 11.

Wyłączenie odpowiedzialności – możliwość ustalenia stopnia zaangażowania w Zajęcia Uczestnika

Wobec dobrowolnego charakteru uczestnictwa w Zajęciach jak również wobec tego, że Organizator nie zna stanu zdrowia Uczestnika, a Uczestnik uczestniczy w nich na własne ryzyko, Organizator odpowiada wobec Uczestnika za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym przeprowadzeniem Zajęć, wyłącznie, gdy szkoda powstanie z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Organizatora, w tym instruktora zajęć. W przypadku wątpliwości co do możliwości uczestniczenia w całości lub części Zajęć w ramach wydarzenia Uczestnik powinien uzyskać wcześniejszą opinię lekarską. W razie wątpliwości co do planowanych Zajęć Uczestnik może skontaktować się wcześniej z Organizatorem w celu ustalenia potencjalnego stopnia obciążenia w ramach realizacji poszczególnych zajęć pod adresem email: bat@bebio.pl.

 

 • 12.

Predyspozycje Uczestników

Wobec indywidualnego charakteru predyspozycji każdego z Uczestników do osiągania efektów z ćwiczeń fizycznych, jak również wobec zindywidualizowanych oczekiwań każdego z Uczestników w zakresie efektów uczestniczenia w zajęciach, Organizator nie udziela także żadnej gwarancji, iż uczestnictwo w Zajęciach przyniesie Uczestnikowi oczekiwane i/lub jakiekolwiek efekty w postaci np. zwiększonej sprawności fizycznej lub lepszego samopoczucia. W zakresie zobowiązań Organizatora, w tym instruktora zajęć, pozostaje wyłącznie należyta staranność w prowadzeniu Zajęć, a nie ich rezultat.

 

 • 13.

Sprzęt i strój sportowy

 1. Uczestnik w trakcie Zajęć powinien używać stroju oraz obuwia sportowego, a przy tym winien wskazane ćwiczenia wykonywać w miejscu do tego odpowiednio przygotowanym i bezpiecznym, m.in. przy wykorzystaniu certyfikowanego sprzętu do ćwiczeń.
 2. Wydarzenie odbędzie się w dniu 15 stycznia 2023 r. w Katowicach na AWF, ul. Mikołowska 72A. Z uwagi na charakter wydarzenia Organizator nie zapewnia miejsc siedzących – Uczestnik chcąc uczestniczyć aktywnie w Zajęciach innych niż wykłady motywacyjne powinien zaopatrzyć w środki niezbędne do uczestniczenia w treningach a obejmujące co najmniej: strój oraz obuwie sportowe, matę do ćwiczeń, wodę, zdrowe przekąski.

 

 

 • 14.

Uczestnicy poniżej 15 roku życia

W przypadku, gdy Uczestnikiem jest małoletni w wieku do 15 lat, może on uczestniczyć w Zajęciach wyłącznie pod opieką (czyli „pod okiem”) osoby dorosłej, tj. jego Przedstawiciela Ustawowego. W celu rozwiania wszelkich wątpliwości uznaje się, że akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi potwierdzenie przez Przedstawiciela Ustawowego, że będzie on ww. opiekę sprawował w trakcie Zajęć nad małoletnim.

 

 • 15.

Przerwa w zajęciach spowodowana zachowaniem Uczestnika

Organizator ma prawo do przerwania Zajęć lub zmienić ich treść, ograniczenia dostępu do Zajęć w szczególności w sytuacji, gdy osoby uczestniczące będą dopuszczały się zachowań niewłaściwych, niezgodnych z prawem, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego, oraz zachowań sprzecznych z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie  jak również w sytuacji, gdy przebieg Zajęć będzie rejestrowany (utrwalany) przez osoby, które nie posiadają takiego upoważnienia ze strony Organizatora.

 

 • 16.

Sprawy nieuregulowane

We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązujące w Polsce, w tym w szczególności ustawa – Kodeks cywilny, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 287).

 • 17.

Zmiana treści Regulaminu

 1. Zmiana treści niniejszego Regulaminu lub wydanie nowego regulaminu przez Organizatora może nastąpić w przypadkach opisanych w przepisach prawa, w tym w przypadkach: zmian w treści powszechnie obowiązującego prawa, jak również wydania orzeczeń lub decyzji przez uprawnione organy państwowe, kształtujących lub zmieniających prawa lub obowiązki stron określone w umowie lub osób trzecich, wpływających na sposób świadczenia usług, a także zmian w zakresie prawa podatkowego, w szczególności oddziaływujących na wysokość zobowiązań podatkowych, wprowadzających nowe podatki lub opłaty, lub też zmieniające sposób ich spełniania.
 2. Organizator informuje o zmianie lub wydaniu nowego Regulaminu za pośrednictwem …
 3. W przypadku, gdy Uczestnik nie akceptuje zmiany Regulaminu jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, pod warunkiem złożenia wypowiedzenia, w formie w której zawarto Umowę, nie później niż w terminie 14 dni od poinformowania o zmianie.

 

 

 • 18.

Odwołanie wydarzenia

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Zajęć, zmiany daty Zajęć lub do zmiany Terenu Zajęć z ważnych przyczyn, w szczególności z powodu siły wyższej, przy czym Uczestnik, zostanie o tym zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej lub serwisie społecznościowym nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem Zajęć oraz dodatkowo w formie korespondencji elektronicznej e-mail.
 2. Przez siłę wyższą (opisaną w ust. 1 niniejszego paragrafu) należy rozumieć zdarzenia, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, które są zewnętrzne i niezależne od Organizatora i którym Organizator nie mógł się przeciwstawić, działając z należytą starannością. Do zdarzeń takich zalicza się w szczególności: żałoba narodowa, pożar, skoki napięcia, awaria zasilania, eksplozje, akty terroru, blokada powszechnie używanych miejsc wjazdowych lub wyjazdowych i inne zdarzenia elementarnych sił przyrody, których Organizator nie mógł przezwyciężyć, a których ponadto nie przewidział i nie mógł przewidzieć, i które są zewnętrzne w stosunku do jego samego i jego działalności.

 

 • 19.

Odpowiedzialność

 1. Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki i zasady niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Serwisu, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.
 2. Wszelkie spory dotyczące niniejszego Regulaminu oraz Zajęć w nim opisanych podlegają jurysdykcji sądów polskich.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania tj. 07.11.2022 w Serwisie pod adresem sklep.bebio.pl

 

 

Załącznik 1

Obowiązek informacyjny dot. ochrony danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Wydarzenia BEACTIVE Tour est Bebio Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie (02-675), przy ul. Cybernetyki 13/19. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@bebio.pl lub wysłania korespondencji na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 2. Dane osobowe Uczestników Wydarzenia będą przewarzane w celu zrealizowania wydarzenia BEACTIVE TOUR na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”), w związku z akceptacją Regulaminu Wydarzenia, oraz ewentualnego dochodzenia i obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie przez Uczestników Wydarzenia danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przystąpienia do Wydarzenia.
 4. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, w szczególności agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi IT również spoza UE, tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celu, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Zgodnie z przepisami ochrony danych, bezpieczeństwo przy przetwarzaniu danych poza EOG gwarantuje stosowanie zewnętrznych umów dotyczących przetwarzania danych w oparciu o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez UE.
 5. Dane osobowe Uczestników Wydarzenia będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy oraz do czasu przedawnienia roszczeń z niej wynikających.
 6. Uczestnikom Wydarzenia przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
 7. Bezpieczeństwo danych Uczestników Wydarzenia jest dla nas priorytetem, jeśli jednak Uczestnik uzna, że przetwarzając dane Administrator naruszył przepisy RODO, Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.