Świętujemy Dzień Dziecka! - 20% od ceny podstawowej na kategorię zdrowa żywność
KOD: dziecko20

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „10% dla Ciebie + 10% dla WOŚP – Wspieraj 29 Finał i Korzystaj Ze Zniżek”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady akcji promocyjnej „10% dla Ciebie + 10% dla WOŚP – Wspieraj 29 Finał i Korzystaj Ze Zniżek” (dalej również jako: „Akcja Promocyjna”), w ramach której każdy jej Uczestnik otrzymuje w sklepie internetowym pod adresem: sklep.bebio.pl (dalej również jako: „Sklep Bebio”) zniżkę co najmniej 10% na wszystkie produkty, a Organizator przekazuje w formie darowizny 10% od wartości zakupów dokonanych w Sklepie Bebio na rzecz Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dominikańskiej 19C, kod pocztowy 02-738 Warszawa, wpisanej do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030897 (dalej jako „Fundacja WOŚP”).

 2. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu poniższym wyrażeniom nadaje się przypisane im znaczenie:

 1. zniżka 10%” – rabat o wysokości 10% ceny brutto udzielany Uczestnikowi w sklepie internetowym pod adresem: sklep.bebio.pl, w terminie określonym w Regulaminie bez względu na wartość zamówienia; przy czym wybrane produkty mogą być objęte rabatem wyższym, niż 10%. Zniżki będą widoczne na stronie Sklepu Bebio w postaci obniżonych cen i nie wymagają zastosowania kodów promocyjnych.

 2. darowizna 10%” – zobowiązanie Organizatora do przekazania na rzecz Fundacji WOŚP 10% przychodu ze sprzedaży w Sklepie Bebio w okresie od 24.01.2021 r., godzina 24:00, do 31.01.2021 r., godzina 24:00 na podstawie umowy zawartej z Fundacja WOŚP.

 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Bebio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wołoskiej 7 (02-675), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 424933, NIP 5252533572, kapitał zakładowy w kwocie 20.000 PLN , zwany dalej „Organizatorem”.

 2. Przed wzięciem udziału w Akcji Promocyjnej Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz go zaakceptować. Wzięcie udziału w Akcji Promocyjnej oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptację. 

 

§ 2. CZAS I MIEJSCE TRWANIA PROMOCJI

 

 1. Akcja Promocyjna prowadzona będzie w okresie od 24.01.2021 r., godzina 24:00, do 31.01.2021 r., godzina 24:00 (dalej jako „Czas Trwania Akcji Promocyjnej”).

 2. Akcja Promocyjna obowiązuje w sklepie internetowym pod adresem: sklep.bebio.pl.

 

§ 3. ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

 

 1. Zniżkę 10% (lub wyższa dla wybranych produktów) otrzyma każdy Klient Sklepu Bebio, w na warunkach Akcji Promocyjnej.

 2. Warunkiem skorzystania ze zniżki 10% w Sklepie Bebio jest zrobienie dowolnych zakupów w okresie od 24.01.2021 r., godzina 24:00 r., do 31.01.2021 r., godzina 24:00 r. W ramach Akcji zakupów ze zniżką można dokonywać wielokrotnie. W Czasie Trwania Akcji Promocyjnej nie obowiązuje limit ilości zakupów objętych Promocją.

 3. Zniżka 10% nie podlega wymianie na gotówkę oraz nie uprawnia do otrzymania rekompensaty w innej formie.

 

§ 4. REKLAMACJE

 

 1. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Reklamacja produktów zakupionych w ramach Akcji Promocyjnej powinna odbywać według zasad dotyczących reklamowania produktów, opisanych w Regulaminie sklepu internetowego Sklep Bebio, znajdującego się na stronie: www.sklep.bebio.pl

 2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej.

 3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania reklamacja może zostać złożona:

 1. pocztą elektroniczną na adres: sklep@bebio.pl,

 2. pocztą na adres: Bebio Sp. z o.o., ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa.

 1. Składający reklamację powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

 2. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu produktu/produktów, w wyniku których skorzystał z Akcji Promocyjnej.

 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora chyba, że ze względów niezależnych od Organizatora okres ten będzie musiał zostać wydłużony.

 4. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

 5. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia reklamacyjnego w zakresie procedury reklamacyjnej i zgodnie z przepisami RODO. Składający reklamację może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Przykładowymi sposobami są:

 1. Zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Szczegółowa informacja co do procesu składania wniosku dostępna jest na stronach właściwych Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej;

 2. Zwrócenie się do Powiatowego lub Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Informację o procesie składania reklamacji i danych kontaktowych rzeczników konsumentów można uzyskać pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/rzecznicy.php;

 3. Zwrócenie się do organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów;

 4. Skorzystanie z informacji zawartych na platformie internetowego systemu rozstrzygania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu Unii Europejskiej, pod adresem:https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

 

§ 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), Organizator informuje, że:

1) administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, jest BEBIO Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-675), przy ul. Wołoskiej 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000424933, posiadająca NIP: 5252533572, REGON: 146181882 i kapitał zakładowy w wysokości 20.000,00 zł;

2) Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, z którym można skontaktować się pod:

a) adresem korespondencyjnym: Inspektor Ochrony Danych Osobowych BEBIO Sp. z o. o., ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa lub

b) adresem poczty email: iodo@bebio.pl;

3) dane będą przetwarzane w celu i na podstawie poniższych podstaw prawnych:

a) realizacji obowiązków stron wynikających z uczestnictwa w Akcji Promocyjnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

b) realizacji uzasadnionych interesów Organizatora, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń, archiwizacji, w celu ochrony interesu prawnego Organizatora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO i nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu;

pozostałe cele przetwarzania danych osobowych i podstawy prawne związane z tym przetwarzaniem zostały określone w Polityce prywatności Sklepu Bebio dostępnej pod adresem: https://sklep.bebio.pl/polityka-prywatnosci

4) dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji każdego z wymienionych powyżej celów;

5) Uczestnikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych:

a) prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,

b) prawo do żądania sprostowania danych,

c) prawo do żądania usunięcia danych (w określonych sytuacjach),

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych,

e) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Organizatora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;

f) prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

g) prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy odbywa się ono w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika, tj. stan faktyczny, który nie istniał w momencie zbierania danych, jeśli dane były bezpośrednio zbierane od osoby, której dotyczyły lub stan faktyczny, który istniał w chwili zbierania danych, ale nie był znany Organizatorowi, w momencie zbierania danych nie bezpośrednio od osoby, której dane dotyczyły;

h) prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

 

 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest w sklepie internetowym pod adresem: sklep.bebio.pl.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 24.01.2021 r.