Świętujemy Dzień Dziecka! - 20% od ceny podstawowej na kategorię zdrowa żywność
KOD: dziecko20

Regulamin Promocji “Voucher 50 PLN BeBio”

Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa ogólne zasady promocji „Voucher 50 PLN BeBio”.

1. Definicje

1.1 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

1.1.1 Voucher – elektroniczny bon towarowy o unikalnym kodzie, upoważniający do jednorazowych lub wieloktotnych zakupów w Sklepie BeBio (www.sklep.bebio.pl) w limicie kwotowym 50 PLN brutto, określanym również jako jego wartość;

1.1.2 Wydawca – „BEBIO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Warszawie pod adresem: 02-675 WARSZAWA, ul. Wołoska 7 (NIP: 5252533572, REGON: 146181882, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dla m.st. w Warszawie pod numerem KRS: 424933);

1.1.3 Nabywca – osoba, która otrzymała Voucher na zakupy w Sklepie BeBio za pośrednictwem innych platform sprzedażowych.

1.1.4 Użytkownik – każdorazowy posiadacz i okaziciel Vouchera przedstawiający ją do użycia przy zapłacie za Towar;

1.1.5 Sklep BeBio – platforma sprzedażowa on-line oferująca Towar Wydawcy, dostępna na stronach internetowych w domenie sklep.bebio.pl prowadzona przez Wydawcę;

1.1.6 Towary – produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie BeBio;

1.1.7 Wysyłka – usługa (płatna lub bezpłatna) dostarczenia zamówionych Towarów do Użytkownika;

1.1.8 Transakcja – operacja dokonana przy użyciu kodu rabatowego Vouchera, polegająca na obniżeniu kosztu zamówienia o 50 zł brutto.

2. Nabycie i wydanie Vouchera

2.1 Voucher zostaje przekazany w formie prezentu do zamówienia zrealizowanego na platformie BeDiet.

2.2 Użytkownik nie ma możliwości wymiany Vouchera na gotówkę lub przelew pieniężny. Kupon obowiązuje wyłącznie w Sklepie BeBio. Jeśli wartość zamówienia jest mniejsza, niż 50 zł brutto, niewykorzystane środki można wykorzystać przy kolejnym zamówieniu.

2.3 Voucher nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

2.5 Voucher 50 PLN obowiązuje od 1.12.2021 r. do 31.12.2021 r. Po tym czasie nie będzie aktywny.

3. Zwrot Towarów zakupionych za pomocą kodu z Vouchera

3.1 W przypadku wydania decyzji reklamacyjnej o uznaniu zwrotu Towaru zakupionego z użyciem kodu Vouchera, Użytkownik w zamian otrzyma równowartość finalnej kwoty zakupu reklamowanego Towaru w gotówce bądź przelewem na wskazany rachunek bankowy. Użytkownik nie otrzyma nowego Vouchera.

4. Reklamacje

4.1 Użytkownik ma prawo zgłosić reklamację w przypadku niepoprawnego naliczenia zniżki.

4.2 Reklamację można złożyć w drodze elektronicznej w formie poczty elektronicznej na adres sklep@bebio.pl bądź pisemnie na adres Wydawcy.

4.3 Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe, okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją. Zaleca się załączenie do reklamacji dokumentów, które ją uzasadniają i mogą być pomocne do rozstrzygnięcia reklamacji, w tym numer zamówienia.

4.4 Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Wydawca zwraca się do Użytkownika składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4.5 Wydawca rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres podany przez niego w drodze rejestracji bądź pisemnie. W przypadku odrzucenia reklamacji Wydawca powiadomi o tym Użytkownika podając powody tej decyzji.

4.6 W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Wydawca wyda Użytkownikowi nowy Voucher o wartości różnicy niepoprawnie naliczonego rabatu. Okres ważności nowego Vouchera będzie równy okresowi ważności pierwszego Vouchera - jeden miesiąc od daty wydania.

4.7 Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:

4.7.1 może skierować sprawę do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy inspekcji handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu;

4.7.2 może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu;

4.7.3 może skorzystać z bezpłatnej pomocy w sprawie pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;

4.7.4 może skorzystać z europejskiej platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem ODR.

5. Postanowienia końcowe

5.1 Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Sklepu BeBio.

5.2 Użytkownik poprzez użycie kodu z Vouchera oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

5.3 W zakresie spraw związanych z zakupem Towarów w Sklepie BeBio, nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w zakresie rozpatrywania reklamacji zakupionych Towarów lub odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, stosuje się Regulamin Sklepu Sklep.BeBio.pl, którego każdorazowo aktualna treść dostępna jest pod adresem Sklepu.

5.3 Regulamin obowiązuje od dnia 30.11.2021 roku.