Świętujemy Dzień Dziecka! - 20% od ceny podstawowej na kategorię zdrowa żywność
KOD: dziecko20

Regulamin Akcji Promocyjnej „CZYTAJ NA ZDROWIE”

 

§ 1. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej

 

Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej „CZYTAJ NA ZDROWIE”, zwanej w dalszej części „Akcją Promocyjną”.

 

§ 2. Organizator Akcji Promocyjnej

 

Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Spółka „Bebio” Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-675 Warszawa, ul. Wołoska 7, NIP 5252533572, KRS: 424933), zwana dalej: „Organizatorem”.

 

§ 3. Uczestnicy Akcji Promocyjnej

 

Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być każda osoba, która w terminie od 13 października 2020 roku do 11 listopada 2020 roku, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, dokona zakupu dowolnego produktu lub usługi w sklepie BeBio https://sklep.bebio.pl/ lub zakupi dowolnie wybrany abonament w serwisie BeActiveTV.pl https://beactivetv.pl/, których właścicielem jest Organizator.

 

§ 4. Czas i miejsce trwania Akcji Promocyjnej

 

Akcja Promocyjna trwa w okresie od dnia 13.10.2020 roku do dnia 11.11.2020 roku w serwisach internetowych https://sklep.bebio.pl/ oraz https://beactivetv.pl/.

 

§ 5. Zasady i warunki Akcji Promocyjnej

 

 1. Akcja Promocyjna zostanie ogłoszona na stronie internetowej sklepu, tj. https://sklep.bebio.pl/ oraz na stronie internetowej serwisu BeActiveTV.pl, tj. https://beactivetv.pl/.

 2. Wszelkie informacje o Akcji Promocyjnej zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają wyłącznie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu.

 3. Uczestnik Akcji Promocyjnej, który w terminie od 13 października 2020 roku do 11 listopada 2020 roku, dokona zakupu dowolnego produktu lub usługi w sklepie BeBio https://sklep.bebio.pl/ lub zakupi dowolnie wybrany abonament w serwisie BeActiveTV.pl https://beactivetv.pl/, otrzyma kod do serwisu legimi.pl (https://www.legimi.pl/), upoważniający go do bezpłatnego pobrania wybranego przez Uczestnika 1 z 10 e-booków, których lista znajduje się w pkt. 4 poniżej.

 4. Lista e-booków dostępnych w ramach Akcji Promocyjnej:

 1. W przypadku złożenia przez jednego Uczestnika zamówienia zarówno w sklepie BeBio, jak i w serwisie BeActiveTV.pl – każdy zakup zostanie osobno nagrodzony kodem dostępowym do serwisu Legimi.pl.

 2. Wartość zamówienia złożonego w sklepie BeBio i serwisie BeActiveTV.pl jest dowolna, tj. Organizator nie zastrzega minimalnej wartości zamówienia.

 3. Kod dostępowy do serwisu Legimi.pl zostanie przesłany do Uczestnika po zaksięgowaniu przez Organizatora płatności za złożone zamówienie w sklepie BeBio lub w serwisie BeActiveTV.pl i wyrażeniu przez Uczestnika zgody na udział w Akcji Promocyjnej, do której link Uczestnik otrzyma po dokonaniu transakcji.

 4. Aby aktywować kod Uczestnik musi:

  1. Wpisać otrzymany kod promocyjny w formularzu na www.legimi.pl/czytaj-na-zdrowie/.

  2. Wybrać książkę, a następnie zalogować się lub zarejestrować w Legimi (www.legimi.pl).

  3. Pobrać aplikację mobilną Legimi. Po zalogowaniu się wybrana książka znajdzie się na wirtualnej półce Uczestnika.

Aktywacja kodu musi nastąpić najpóźniej w dniu 30 listopada 2020 roku.

 1. Akcja Promocyjna trwa w okresie oznaczonym w Regulaminie promocji, tj. określonym w § 4 niniejszego Regulaminu (powyżej).

 2. Wszelkie ewentualne skargi lub żądania, związane ze sposobem przebiegu Akcji Promocyjnej Uczestnik może kierować na piśmie do Organizatora (adres: BeBio sp. z o.o., ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa) celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania.

 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronach internetowych, tj. https://sklep.bebio.pl/ oraz https://beactivetv.pl/.

 

§ 6. Ochrona danych osobowych

 

 1. Dane osobowe Uczestników Akcji Promocyjnej będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej: „RODO”.

 2. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji Promocyjnej jest Bebio Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 7.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1. lit. b RODO, jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją regulaminu Akcji Promocyjnej przez Uczestnika,

 2. art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub stron trzecich w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest możliwość dochodzenia roszczeń lub obrona przed roszczeniami.

Celem przetwarzania danych osobowych jest prawidłowe przeprowadzenie Akcji Promocyjnej.

 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do pełnej realizacji Akcji Promocyjnej, realizacji ewentualnych postępowań związanych ze złożeniem reklamacji oraz przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

 2. Dane osobowe będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, w szczególności podmiotom świadczącym usługi w zakresie IT, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celu.

 3. Uczestnikowi Akcji Promocyjnej przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu.

 4. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej, z zastrzeżeniem, że ich niepodanie, podanie niepełnych lub podanie chociażby częściowo nieprawdziwych bądź nieprawidłowych danych osobowych uniemożliwia udział w Akcji Promocyjnej.

 

 

§ 7. Postanowienia końcowe

 

 1. Wszelkie sprawy sporne związane z Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przed miejscowo i rzeczowo właściwym sądem.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają powszechnie obowiązującego przepisy prawa.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.