Świętujemy Dzień Dziecka! - 20% od ceny podstawowej na kategorię zdrowa żywność
KOD: dziecko20

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Black Friday z BLIK”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady akcji promocyjnej „Black Friday z BLIK” (dalej również jako: „Akcja Promocyjna”), w ramach której jej Uczestnik otrzyma bezpłatną dostawę na terytorium Polski w sklepie internetowym pod adresem: sklep.bebio.pl (dalej również jako: „Sklep Bebio”).

 2. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu poniższym wyrażeniom nadaje się przypisane im znaczenie:

 1. Bezpłatna dostawa” – rabat równy cenie dostawy zamówienia na terytorium Polski udzielany Uczestnikowi w sklepie internetowym pod adresem: sklep.bebio.pl, w terminie określonym w Regulaminie bez względu na wartość zamówienia oraz wybraną metodę dostawy;

 2. Płatność BLIK” – transakcja płatnicza z wykorzystaniem systemu płatności mobilnych pod znakiem usługowym „BLIK” tytułem opłacenia zakupu Produktów w sklepach Organizatora, należący do Polskiego Standardu Płatności Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Bebio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wołoskiej 7 (02-675), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 424933, NIP 5252533572, kapitał zakładowy w kwocie 20.000 PLN , zwany dalej „Organizatorem”.

 2. Akcja Promocyjna – jako sprzedaż premiowa – stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego. Promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 847, z późn. zm.).

 3. Przed wzięciem udziału w Akcji Promocyjnej Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz go zaakceptować. Wzięcie udziału w Akcji Promocyjnej oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptację. 

 

§ 2. CZAS I MIEJSCE TRWANIA PROMOCJI

 

 1. Akcja Promocyjna prowadzona będzie w okresie od 26.11.2020 r., godzina 24:00, do 30.11.2020 r., godzina 24:00 (dalej jako „Czas Trwania Akcji Promocyjnej”).

 2. Akcja Promocyjna obowiązuje w sklepie internetowym pod adresem: sklep.bebio.pl.

 

§ 3. ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

 

 1. Bezpłatną dostawę otrzyma każdy Klient Sklepu Bebio, w momencie dokonania Płatności BLIKIEM na warunkach Akcji Promocyjnej.

 2. Warunkiem skorzystania z Bezpłatnej dostawy w Sklepie Bebio jest zrobienie dowolnych zakupów w okresie od 26.11.2020 r., godzina 24:00 r., do 30.11.2020 r., godzina 24:00 r. W ramach Akcji Zakupów z bezpłatna dostawa można dokonywać wielokrotnie w trakcie trwania Akcji Promocyjnej. W Czasie Trwania Akcji Promocyjnej nie obowiązuje limit ilości zakupów objętych Promocją.

 3. Rabat na Bezpłatną Dostawę nie podlega wymianie na gotówkę oraz nie uprawnia do otrzymania rekompensaty w innej formie.

 

§ 4. REKLAMACJE

 

 1. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Reklamacja produktów zakupionych w ramach Akcji Promocyjnej powinna odbywać według zasad dotyczących reklamowania produktów, opisanych w Regulaminie sklepu internetowego Sklep Bebio, znajdującego się na stronie: www.sklep.bebio.pl

 2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej.

 3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania reklamacja może zostać złożona:

 1. pocztą elektroniczną na adres: sklep@bebio.pl,

 2. pocztą na adres: Bebio Sp. z o.o., ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa.

 1. Składający reklamację powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

 2. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu produktu/produktów, w wyniku których skorzystał z Akcji Promocyjnej.

 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora chyba, że ze względów niezależnych od Organizatora okres ten będzie musiał zostać wydłużony.

 4. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

 5. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia reklamacyjnego w zakresie procedury reklamacyjnej i zgodnie z przepisami RODO. Składający reklamację może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Przykładowymi sposobami są:

 1. Zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Szczegółowa informacja co do procesu składania wniosku dostępna jest na stronach właściwych Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej;

 2. Zwrócenie się do Powiatowego lub Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Informację o procesie składania reklamacji i danych kontaktowych rzeczników konsumentów można uzyskać pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/rzecznicy.php;

 3. Zwrócenie się do organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów;

 4. Skorzystanie z informacji zawartych na platformie internetowego systemu rozstrzygania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu Unii Europejskiej, pod adresem:https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest w sklepie internetowym pod adresem: sklep.bebio.pl.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 26.11.2020 r.