Oficjalny sklep Ewy Chodakowskiej Darmowa dostawa w Polsce od 180 zł Wysyłka za granicę do 10 kg
Szukaj

Regulamin Ba Tour

 

REGULAMIN uczestnictwa w jednodniowych warsztatach fitness online

pn. „Be Active Tour Online”

prowadzonych przez Spółkę „BEBIO” Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie

 

§ 1.

Organizatorem warsztatów fitness online live w dniu 20 marca 2021 r. pod nazwą: „Be Active Tour Online” (zwanych dalej: „Zajęciami”) jest Spółka „BEBIO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: 02-675 WARSZAWA, ul. Wołoska 7 (NIP: 5252533572, REGON: 146181882, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dla m.st. w Warszawie pod numerem KRS: 424933), zwana dalej: „Organizatorem”.

 

§ 2.

Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) został wydany mając na względzie obowiązujące przepisy prawa, w tym m.in. ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, z późniejszymi zmianami, zwanej dalej także: „Kodeksem cywilnym”) oraz pozostaje zgodny z ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 287, z późn. zm., zwanej dalej również: „Ustawą Konsumencką”), a także pozostaje zgodny z zapisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 344, z późniejszymi zmianami).

 

§ 3.

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy Zajęć typu Online, tj. w formie uczestnictwa zdalnego, czyli udziału za pośrednictwem urządzeń elektronicznych wyposażonych w nieprzerwany dostęp do sieci internetowej, np. komputer, tablet, laptop, aparat telefoniczny typu smartfon, przy spełnieniu wymagań technicznych opisanych w Regulaminie Serwisu (opisanym w ust. 3 pkt 6 /poniżej/).

 2. Celem Regulaminu jest określenie zasad zachowania się osób obecnych na Zajęciach i korzystania przez nie z Zajęć, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Zajęć podczas uczestnictwa w Zajęciach oraz w związku z rejestracją uczestnictwa.

 3. Poniższe określania używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

 1. Regulamin” – oznacza niniejszy Regulamin;

 2. Zajęcia” – oznacza warsztaty fitness online (opisane w § 1), podczas których mają miejsce treningi fitness, mowy motywacyjne oraz inne zajęcia opisane przez Organizatora w Programie Zajęć: https://nowosc.beactivetv.pl/beactivetvtour;

 3. Uczestnik” – oznacza każdą Osobę Fizyczną, która ma opłacone uczestnictwo za dostęp do Zajęć za pośrednictwem Sklepu Bebio opisanego w pkt. 8 poniżej, a tym samym zaakceptowała niniejszy Regulamin oraz złożyła opisane w nim oświadczenia, zobowiązania i zapewniania (oraz jednocześnie zaakceptowała Regulamin Serwisu – opisany w pkt 6 /poniżej/), i tym samym ma prawo do udziału w Zajęciach, niezależnie czy z tego prawa (i możliwości) będzie korzystać. Przez Osobę Fizyczną – według tego Regulaminu – rozumie się osobę posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz osobę posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a wszystko to w rozumieniu art. 15 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni, którzy ukończyli lat trzynaście, oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo”. Osoba małoletnia od 13 do 15 roku życia może być Uczestnikiem, ale pod warunkiem pozostawania podczas trwania Zajęć pod opieką osoby dorosłej, zgodnie z § 16 niniejszego Regulaminu przy jednoczesnym wcześniejszym uzyskaniu zgody na to uczestnictwo od Przedstawiciela Ustawowego przy dokonywaniu zakupu biletu na Zajęcia; z kolei osoba małoletnia powyżej 15-tego roku życia – samodzielnie, ale pod warunkiem uzyskania zgody na to uczestnictwo od Przedstawiciela Ustawowego przy dokonywaniu zakupu biletu na Zajęcia;

 4. Przedstawiciel Ustawowy” – oznacza rodzica lub opiekuna prawnego Osoby Fizycznej (tj. Uczestnika) posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także rodzica lub opiekuna prawnego Osoby Fizycznej nie posiadającej zdolności do czynności prawnych pozbawionej, czyli osoby małoletniej (poniżej 18 roku życia), częściowo ubezwłasnowolnionej lub też ubezwłasnowolnionej całkowicie;

 5. Serwis – platforma BeActiveTV.pl na pod adresem: www.beactivetv.pl, który jest prowadzony przez Organizatora (który w tym Serwisie jest zwany „Prowadzącym Serwis”), gdzie za pośrednictwem Serwisu, jego użytkownicy mają prawo odpłatnego lub nieodpłatnego wypożyczania wydawnictw elektronicznych; ten Regulamin Serwisu udostępniony jest na stronie http://beactivetv.pl/strona/regulamin będąc dostępnym dla każdego użytkownika sieci Internet, w tym dla każdego użytkownika i/lub abonenta Serwisu;

 6. Regulamin Serwisu – regulamin obowiązujący na platforma BeActiveTV.pl na pod adresem: www.beactivetv.pl, który jest prowadzony przez Organizatora;

 7. Program Zajęć – program warsztatów opublikowany w Serwisie pod adresem: https://nowosc.beactivetv.pl/beactivetvtour, który stanowi integralną część Regulaminu.

 8. Sklep Bebio – oznacza platformę e-commerce prowadzoną przez Prowadzącego Serwis pod adresem sklep.bebio.pl, za pośrednictwem której możliwe jest opłacenie uczestnictwa w Zajęciach. Regulamin Sklepu Bebio dostępny jest na stronie: htpps://sklep.bebio.pl/regualmin dla każdego użytkownika, a dokonanie zakupu oznacza akceptacje tego Regulaminu Sklepu Bebio.

 1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które opłacą uczestnictwo drogą elektroniczną, tj. online w Sklepie Bebio, po wcześniejszym skutecznym zarejestrowaniu się w Serwisie, w tym po uprzednim spełnieniu wszelkich wymagań opisanych w Regulaminie Serwisu.

 

§ 4.

Uczestnictwo w tych Zajęciach będzie polegać na uzyskaniu dostępu do Zajęć, które będą odbywać się wyłącznie drogą elektroniczną, czyli w tzw. formie online, tj. bez możliwości bezpośredniego uczestnictwa w warsztatach fitness. Zajęcia te będą odbywać się w dniu opisanym w § 1 niniejszego Regulaminu na żywo w sieci Internet w godzinach 12:00-18:00, a Uczestnik będzie miał możliwość korzystania z tych Zajęć przy pomocy urządzeń elektronicznych ze stałym dostępem do sieci Internet, tj. w sposób „zdalny”, czyli w miejscu przez siebie dowolnie wybranym, np. we własnym domu, po uprzednim zalogowaniu się w Serwisie, i po wcześniejszym spełnieniu innych wymagań opisanych w niniejszym Regulaminie (m.in. § 6 i § 7 /poniżej/) oraz w postanowieniach Regulaminu Serwisu.

 

 

 

§ 5.

Uiszczenie opłaty za udział w Zajęciach i rejestracja uczestnictwa odbywa się drogą elektroniczną, tj. online, a mianowicie w sposób i na zasadach opisanych w Regulaminie Sklepu Bebio oraz Regulaminie Serwisu. W tym miejscu Organizator dodatkowo wskazuje, że istnieje możliwość rezygnacji z Udziału w Zajęciach do 48h przed wydarzeniem tj. do godziny 12:00 dnia 18.02.2021 r. Rezygnację można złożyć poprzez wysłanie wiadomości e-mail, z adresu podanego przez Uczestnika przy rejestracji, na e-mail na adres: sklep@bebio.pl. W treści wiadomości należy podać numer zamówienia, zaś w temacie wiadomości wskazać „BAT online - rezygnacja z uczestnictwa. Środki pieniężne zostaną wówczas zwrócone Uczestnikowi na numer konta bankowego, z którego opłacono udział w Zajęciach.

 

§ 6.

 1. Na mocy niniejszego Regulaminu – zarówno opłacenie uczestnictwa w Zajęciach, jak i każde zalogowanie się Uczestnika do Zajęć w Serwisie, jednocześnie oznacza (bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń), iż osoba, która dokonuje opłaty i Uczestnik, który loguje się w Serwisie do Zajęć jednocześnie oświadcza i zapewnia, iż wcześniej, tj. przed opłaceniem uczestnictwa i rozpoczęciem uczestnictwa w Zajęciach: uważnie zapoznał się i zaakceptował w całości treść niniejszego Regulaminu, jak również postanowienia Regulaminu Sklepu Bebio i Regulaminu Serwisu, a w przypadku osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych – uważnie zapoznał się i zaakceptował w całości treść niniejszego Regulaminu, jak również postanowienia Regulaminu Sklepu Bebio i Regulaminu Serwisu, przed opłaceniem uczestnictwa w tych Zajęciach dla tej osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, której jest Przedstawicielem Ustawowym (np. rodzicem, opiekunem prawnym).

 2. Dla usunięcia wątpliwości wskazuje się, iż opłacenie uczestnictwa w Zajęciach (jak również zalogowanie się do Zajęć w Serwisie przez Uczestnika) jednocześnie stanowi pełną akceptację niniejszego Regulaminu, jak również postanowień Regulaminu Sklepu Bebio oraz Regulaminu Serwisu, w tym wszelkich zawartych w tych regulaminach oświadczeń.

 

§ 7.

 1. Każdy kto opłaci uczestnictwo w Zajęciach oraz każdy z Uczestników tych Zajęć dodatkowo oświadcza, iż akceptując ten Regulamin jednocześnie oświadcza i zapewnia, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczy w Zajęciach na własną odpowiedzialność, a także oświadcza i zapewnia, że będzie przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.

 2. W przypadku Przedstawicieli Ustawowych, którzy opłacili uczestnictwo swoich podopiecznych to Przedstawiciele akceptując ten Regulamin jednocześnie oświadczają i zapewniają, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych przez podopiecznych i uczestniczą oni w Zajęciach na ich odpowiedzialność, a także oświadczają i zapewniają, że zarówno oni, tj. Przedstawiciele Ustawowi, jak i ich podopieczni będą przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§ 8.

 1. Uczestnikiem Zajęć może zostać osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która wcześniej: /a./ zarejestruje się w Serwisie, w tym zaakceptuje Regulamin Serwisu, /b./ uiści należną opłatę i tym samym zaakceptowała tenże Regulamin, w tym złożyła oświadczenia i zapewniania, o których jest mowa w niniejszym Regulaminie (w tym m.in. opisane w § 6 i § 7 ust. 1 /powyżej/).

 2. W przypadku osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych – uczestnictwo w Zajęciach jest możliwe tylko za uprzednią zgodą Przedstawiciela Ustawowego osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która wcześniej: /a./ zarejestruje się w Serwisie, w tym zaakceptuje Regulamin Serwisu, /b./ uiściła opłatę, i tym i tym samym zaakceptowała tenże Regulamin, w tym złożyła oświadczenia i zapewniania, o których jest mowa w niniejszym Regulaminie (w tym m.in. opisane w § 6 i § 7 ust. 2 /powyżej/).

 

§ 9.

Uiszczenie opłaty, a tym samym nabycie biletu uczestnictwa w Zajęciach, jak również zalogowanie się w Serwisie do Zajęć, są jednoznaczne: /a./ z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Sklepu Bebio i Regulaminu Serwisu, /b./ z zobowiązaniem się do przestrzegania zasad i wymagań opisanych w Regulaminie oraz Regulaminie Sklepu Bebio i Regulaminie Serwisu, oraz /c./ ze złożeniem zapewnień i oświadczeń opisanych w Regulaminie oraz Regulaminie Sklepu Bebio i Regulaminie Serwisu, a wszystko to w imieniu własnym oraz podopiecznych, dla których pozostają Przedstawicielami Ustawowymi.

 

§ 10.

Każdy Uczestnik lub Przedstawiciel Ustawowy Uczestnika, tj. osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, ma obowiązek zapoznania się z przeciwwskazaniami do uczestnictwa w Zajęciach, którymi pozostają w szczególności: pozostawanie przez Uczestnika pod wpływem alkoholu czy środków odurzających w trakcie oraz przed przystąpieniem do Zajęć.

 

§ 11.

Każdy Uczestnik lub Przedstawiciel Ustawowy Uczestnika, tj. osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu oświadcza, iż:

 1. posiada wiedzę o zagrożeniach oraz istniejącym ryzyku – w tym, w szczególności o skutkach przystąpienia do ćwiczeń: bez odpowiedniej rozgrzewki oraz ćwiczeń rozciągających, wbrew przeciwskazaniom zdrowotnym lub zaleceniom lekarza jak również wykonywaniu ćwiczeń w sposób niewłaściwy, wbrew zaleceniom instruktora zajęć, a także o konieczności zachowania zasad higieny oraz bezpieczeństwa;

 2. przed rozpoczęciem Zajęć zapozna się z planem Zajęć oraz będzie wykonywać ćwiczenia fizyczne zgodnie z zasadami ich wykonywania zaprezentowanymi przez instruktora zajęć oraz, że brak jest przeciwwskazań zdrowotnych dla wykonywania przedstawionych ćwiczeń fizycznych, a także zasadami bezpieczeństwa oraz higieny;

 3. ćwiczenia fizyczne w ramach treningu wykonuje się na własne ryzyko i odpowiedzialność;

 4. zobowiązuję się nie zbywać uzyskanego prawa do dostępu do Zajęć innym osobom, jak również nie rozpowszechniać komercyjnie dostępu do Zajęć, w tym w szczególności poprzez sprzedaż biletów celem wspólnego uczestniczenia w Zajęciach.

 

§ 12.

W przypadku jakichkolwiek urazów, kontuzji, lub innych wszelkich poważnych problemów zdrowotnych, w tym opisanych powyżej, oraz ciąży – należy bezwzględnie powstrzymać się od wykonywania ćwiczeń fizycznych, a w przypadku ich wystąpienia w trakcie Zajęć – natychmiast przerwać wykonywanie ćwiczeń fizycznych. Ta sama zasada dotyczy przypadku złego samopoczucia lub jakichkolwiek problemów zdrowotnych.

 

§ 13.

Wobec dobrowolnego charakteru uczestnictwa w Zajęciach, oraz tego, że Zajęcia mają charakter zajęć typu online, jak również wobec tego, że Organizator nie zna stanu zdrowia Uczestnika, a Uczestnik uczestniczy w nich na własne ryzyko, Organizator odpowiada wobec Uczestnika za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym przeprowadzeniem Zajęć, wyłącznie, gdy szkoda powstanie z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Organizatora, w tym instruktora zajęć.

 

§ 14.

Wobec indywidualnego charakteru predyspozycji każdego z Uczestników do osiągania efektów z ćwiczeń fizycznych, jak również wobec zindywidualizowanych oczekiwań każdego z Uczestników w zakresie efektów uczestniczenia w zajęciach, Organizator nie udziela także żadnej gwarancji, iż uczestnictwo w Zajęciach przyniesie Uczestnikowi oczekiwane i/lub jakiekolwiek efekty w postaci np. zwiększonej sprawności fizycznej lub lepszego samopoczucia. W zakresie zobowiązań Organizatora, w tym instruktora zajęć, pozostaje wyłącznie należyta staranność w prowadzeniu Zajęć, a nie ich rezultat.

 

§ 15.

Uczestnik w trakcie Zajęć powinien używać stroju oraz obuwia sportowego, a przy tym winien wskazane ćwiczenia wykonywać w miejscu do tego odpowiednio przygotowanym i bezpiecznym, m.in. w zakresie: przestrzeni, powierzchni oraz przy wykorzystaniu certyfikowanego sprzętu do ćwiczeń.

 

§ 16.

W przypadku, gdy Uczestnikiem jest małoletni w wieku do 15 lat, może on uczestniczyć w Zajęciach wyłącznie pod opieką (czyli „pod okiem”) osoby dorosłej, tj. jego Przedstawiciela Ustawowego. W celu rozwiania wszelkich wątpliwości uznaje się, że akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi potwierdzenie przez Przedstawiciela Ustawowego, że będzie on ww. opiekę sprawował w trakcie Zajęć nad małoletnim.

 

§ 17.

Organizator ma prawo do przerwania Zajęć lub zmienić ich treść, ograniczenia dostępu do Zajęć w szczególności w sytuacji, gdy osoby uczestniczące będą dopuszczały się zachowań niewłaściwych, niezgodnych z prawem, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego, oraz zachowań sprzecznych z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie (oraz w Regulaminie Serwisu), w szczególności poprzez odpłatne udostępnianie do korzystania z Zajęć dla innych osób, jak również w sytuacji, gdy przebieg Zajęć będzie rejestrowany (utrwalany) przez osoby, które nie posiadają takiego upoważnienia ze strony Organizatora.

 

§ 18.

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązujące w Polsce, w tym w szczególności ustawa – Kodeks cywilny, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 287), ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o prawach konsumenta, oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a nadto postanowienia Regulaminu Serwisu, w tym w szczególności w zakresie zasad i warunków korzystania z Serwisu, wymagań do sprawnego korzystania z Serwisu (konieczne wymagania techniczne), składania i realizacji zamówień, sposobów i trybu realizowania płatności, składania i rozpatrywania reklamacji, zakresu i zasad odpowiedzialności, prawa do odstąpienia od umowy, prawa własności intelektualnej oraz zasad ochrony danych osobowych. Szczegółowy obowiązek informacyjny opisujący sposób przetwarzania danych osobowych przedstawiony został Uczestnikom przed dokonaniem zakupu udziału w Zajęciach, zgodnie z zasadą transparentności, przy podawaniu danych.

 2. Organizator dodatkowo informuje, że w przypadku zgłoszenia Zajęć do przedstawicielstwa firm odpowiedzialnych za ustalenie pobicia rekordu Guinessa, podmioty te będą dodatkowymi odbiorcami danych osobowych. Organizator deklaruje jednak, że w braku absolutnej konieczności przekazania dodatkowych danych, przekaże ww. podmiotom jedynie niezbędne informacje o charakterze statystycznym (ilość uczestników próby), które zapewnią brak możliwości identyfikacji osób fizycznych.

 

 

§ 19.

Zmiana treści niniejszego Regulaminu lub wydanie nowego regulaminu przez Organizatora może nastąpić w przypadkach opisanych w przepisach prawa, w tym w przypadkach:

  1. zmian w treści powszechnie obowiązującego prawa, jak również wydania orzeczeń lub decyzji przez uprawnione organy państwowe, kształtujących lub zmieniających prawa lub obowiązki stron określone w umowie lub osób trzecich, wpływających na sposób świadczenia usług, a także zmian w zakresie prawa podatkowego, w szczególności oddziaływających na wysokość zobowiązań podatkowych, wprowadzających nowe podatki lub opłaty, lub też zmieniające sposób ich spełniania;

  2. zmian w zakresie właściwości i warunków technicznych prowadzenia sklepu internetowego, w tym w szczególności, związanych z postępem technicznym lub technologicznym;

  3. zmian w zasadach funkcjonowania sieci Internet lub też zasadach komunikacji w ramach tej sieci, spowodowanych postępem technicznym lub technologicznym, zmianami powszechnie obowiązującego prawa lub też orzeczeniami albo decyzjami uprawnionych do ich wydania organów państwowych;

  4. zmian w organizacji lub przekształceń prawno-organizacyjnych Prowadzącego Serwis z wyłączeniem zmian skutkujących następstwem prawnym;

  5. w innych sytuacjach opisanych w Regulaminie Serwisu.

 

§ 20.

 1. Organizator informuje o zmianie lub wydaniu nowego Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej Serwisu. Zmiany w Regulaminie wywołują skutek – w braku odmiennego zastrzeżenia – od dnia zamieszczenia informacji o zmianie. Nowe postanowienia Regulaminu stosowane są do zamówień złożonych po dniu ich wejścia w życie.

 2. W przypadku, gdy Uczestnik nie akceptuje zmiany Regulaminu jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, pod warunkiem złożenia wypowiedzenia, w formie w której zawarto Umowę, nie później niż w terminie 14 dni od poinformowania o zmianie. 

 

 

 

§ 21.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, powstałych na skutek okoliczności, którym Organizator nie mógł zapobiec lub przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, w tym: problemów związanych z działaniem sieci teleinformatycznej lub łączy internetowych, jak również wywołanych zdarzeniami losowymi lub siłą wyższą;

  2. szkody wywołane korzystaniem z Serwisu w sposób nieprawidłowy, w tym korzystaniem z wypożyczalni internetowej w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem Serwisu;

  3. awarie sprzętu, systemu lub oprogramowania będących skutkiem czynników niezależnych od Organizatora.

 

§ 22.

Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki i zasady niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Serwisu, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.

 

§ 23.

Wszelkie spory dotyczące niniejszego Regulaminu oraz Zajęć w nim opisanych podlegają jurysdykcji sądów polskich.

 

§ 24.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Serwisie pod adresem: https://nowosc.beactivetv.pl/beactivetvtour, tj. z dniem 24.02.2021 r.