Oficjalny sklep Ewy Chodakowskiej Darmowa dostawa w Polsce od 180 zł Wysyłka za granicę do 10 kg
Szukaj

 

REGULAMIN uczestnictwa w warsztatach fitness

Metamorfoza z Ewą Chodakowską”

 

§ 1

 1. Organizatorem warsztatów fitness (zwanych dalej: „Zajęciami”) jest Spółka „BEBIO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: 00-312 WARSZAWA, ul. Dobra 54/41 (NIP: 5252533572, REGON: 146181882, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dla m.st. w Warszawie pod numerem KRS: 424933), zwana dalej: „Organizatorem”. Zajęcia będą mieć miejsce między 22-29.09.2016 w Peloponez (Grecja) w hotelu Aldemar Olimpian Village 5*, zwanym dalej: „Terenem Zajęć”. Zajęcia są organizowane i prowadzone w opisanym w zdaniu poprzednim miejscu w ramach, tj. jako dodatkowy element, imprezy turystycznej organizowanej przez Spółkę „Grecos Holiday”Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 76A, 60-311 Poznań, o kapitale zakładowym w wysokości 440 000 PLN, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000249102, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 7781432010, która posiada Zezwolenie Organizatora Turystyki nr 386 nadany przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego (zwaną dalej: „Głównym Organizatorem”). Warunki i zasady udziału w imprezie turystycznej organizowanej przez Głównego Organizatora zostały ujęte w odrębnych dokumentach, tj. w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa w imprezach Grecos Holiday Sp. z o.o. oraz w umowie o świadczenie usług turystycznych.
 2. Niniejszy Regulamin, (zwany dalej: „Regulaminem”) został wydany mając na względzie postanowienia ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (opubl. Dz.U. 2009, Nr 62, poz. 504, z późn. zm., zwanej dalej „Ustawą”) oraz na podstawie przepisów ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm., zwanej dalej: „Kodeksem cywilnym”), a także zgodnie z ustawą z 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827, z późn. zm.).
 3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które: /a./ ą uczestnictwo drogą elektroniczną bądź gotówką za uczestnictwo w Zajęciach innych osób-Uczestników, a także /b./ do osób, które ą uczestnictwo drogą elektroniczną bądź gotówką za swoje uczestnictwo w Zajęciach i w czasie trwania Zajęć będą przebywać na Terenie Zajęć, na którym przeprowadzane są Zajęcia. Każda osoba, do której skierowany jest ten Regulamin obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Celem niniejszego Regulaminu jest w szczególności zapewnienie bezpieczeństwa Zajęć poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Zajęciach i korzystania przez nie z Terenu Zajęć, na którym przeprowadzane są Zajęcia, a także z urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Zajęć w związku z rejestracją uczestnictwa.
 5. Określania używane w Regulaminie mają następujące znaczenie:
 1. Regulamin” – oznacza niniejszy Regulamin;
 2. Teren Zajęć” – oznacza wyznaczony fragment terenu na którym przeprowadzana jest Zajęcia lub inne miejsce, na które Zajęcia mogą zostać przeniesione z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Zajęciami;
 3. Zajęcia” – oznacza warsztaty fitness opisane w ust. 1 niniejszego paragrafu;
 4. Uczestnik” – oznacza każdą Osobę Fizyczną przebywającą na Terenie Zajęć, która iła Zajęcia, a przy tym, która spełniła pozostałe warunki opisane w niniejszym Regulaminie; 
 5. Oświadczenie” – oznacza oświadczenie Uczestnika z potwierdzeniem jego pełnoletności i pełnej zdolności do czynności prawnych, o zgodzie na korzystanie z wizerunku i imienia i nazwiska, oraz o braku przeciwskazań do wykonywania 
 6. wiczeń prezentowanych w czasie trwania Zajęć;
 7. Instruktor” – oznacza osobę prowadzącą Zajęcia ze strony Organizatora; 
 8. Administrator” – oznacza osobę zajmującą się organizacją i porządkiem Zajęć ze strony Organizatora;
 9. Osoba Fizyczna – oznacza osobę pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

 

§ 2

 1. Każdy z Uczestników zobowiązany jest do uważnego zapoznania się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowania tego Regulaminu wraz z jednoczesną rejestracją do uczestnictwa w Zajęciach. Zapłata za Zajęcia i rejestracja stanowi potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem i akceptacji w całości niniejszego Regulaminu. Akceptacja niniejszego Regulaminu następuje elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: www.bebio.pl, gdzie akceptujący zaznaczając stosowną opcję składa oświadczenie, które jest tam opisane, że: „Zapoznałem/-am się z treścią Regulaminu uczestnictwa w warsztatach fitness „Metamorfoza z Ewą Chodakowską” i akceptuję jego treść oraz zobowiązuję się przestrzegać jego postanowień.”. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu uniemożliwia dopełnienie formalności związanych z rejestracją uczestnictwa.
 2. Każdy z Uczestników jest zobowiązany na żądanie Organizatora dodatkowo potwierdzić akceptację niniejszego Regulaminu i zapoznanie się z jego treścią przed rozpoczęciem Zajęć na Terenie Zajęć poprzez opatrzenie niniejszego Regulaminu własnoręcznym podpisem składającym się ze swojego imienia i nazwiska.

 

§ 3

Uczestnikiem może zostać wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która została zarejestrowana, której udział został w całości opłacony, i która zaakceptowała niniejszy Regulamin, a przy tym złożyła oświadczenie oznaczone w § 1 ust. 5 pkt 5) niniejszego Regulaminu.

 

§ 4

 1. Każdy Uczestnik ma obowiązek zapoznania się z przeciwwskazaniami do uczestnictwa w zajęciach, którymi pozostają w szczególności:
 1. wszelkie choroby układu krążenia,
 2. wszelkie choroby układu oddechowego,
 3. niedawno przebyte operacje i zabiegi medyczne.

2. Przystępując do Zajęć Uczestnik nie może znajdować się pod wpływem alkoholu, ani środków odurzających.

3. Uczestnik w trakcie Zajęć jest zobowiązany wykonywać polecenia Instruktora lub Administratora. Gdy Instruktor lub Administrator uzna, iż Uczestnik nie może uczestniczyć w Zajęciach, w szczególności z powodu złego stanu zdrowia, niewłaściwego stroju, zachowania, lub z każdego innego powodu, decyzja Instruktora lub Administratora jest nieodwołalna i ostateczna, a Uczestnik ma obowiązek podporządkować się tej decyzji. 

4. W przypadku jakichkolwiek urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych, w tym opisanych powyżej, oraz ciąży – należy dostarczyć zgodę lekarza na brak przeciwwskazań i możliwość uczestnictwa w Zajęciach. 

5. W przypadku złego samopoczucia lub wystąpienia jakichkolwiek problemów zdrowotnych należy natychmiast powstrzymać się od wykonywania  ćwiczeń oraz poinformować Administratora i Instruktora.

 

§ 5

 1. Uczestnik niniejszym oświadcza (tj. rejestrując się lub akceptując Regulamin), iż: 
 1. jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. posiada wiedzę o zagrożeniach oraz istniejącym ryzyku – w tym, w szczególności o skutkach przystąpienia do ćwiczeń: bez odpowiedniej rozgrzewki oraz ćwiczeń rozciągających, wbrew przeciwskazaniom zdrowotnym lub zaleceniom lekarza jak również wykonywaniu 
 3. ćwiczeń w sposób niewłaściwy, wbrew zaleceniom Instruktora;
 4. przed rozpoczęciem treningu zapozna się z planem zajęć oraz zasadami wykonywania ćwiczeń oraz, że brak jest przeciwwskazań zdrowotnych dla wykonywania przedstawionych  ćwiczeń fizycznych;
 5. ćwiczenia fizyczne w ramach treningu personalnego wykonuje się na własne ryzyko i odpowiedzialność;
 6. wyraża zgodę na utrwalanie przebiegu Zajęć (np. w formie fotografii, filmu audio-wizualnego, itp.), w tym w szczególności wizerunku Uczestnika, dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Zajęć i zajęć w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów, a następnie rozpowszechnianie dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych na wszelkich polach eksploatacji znanych aktualnie, w szczególności wyraża nieodpłatną zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku przez Organizatora, a także przez następców prawnych Organizatora oraz jego współpracowników i kontrahentów Organizatora, w szczególności wyraża zgodę na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach w/w materiału promocyjnego (jego całości lub części), także wyraża zgodę na łączenie wizerunku z innymi obrazami, tekstem, grafiką, filmami, dźwiękiem, materiałami audiowizualnymi oraz na kadrowanie, zmianę i modyfikację wizerunku, w szczególności poprzez rozpowszechnianie wizerunku (za wyjątkiem jedynie materiałów i informacji o charakterze pornograficznym lub szkalującym ten wizerunek):

a) w mediach, w tym w mediach elektronicznych (np. na stronach internetowych), w mediach radiowo-telewizyjnych;

b) w prasie;

c) w broszurach, ulotkach, gazetkach, banerach, telebimach, reklamach, itp.;

bez ograniczenia w szczególności w zakresie czasu, miejsca lub liczby egzemplarzy bądź konieczności uiszczenia na rzecz Organizatora jakichkolwiek dodatkowych opłat. Równocześnie Uczestnik zrzeka się wszelkich praw związanych z kontrolą i zatwierdzeniem każdorazowego wykorzystania wizerunku, także w przypadku wykorzystywania jego w celu łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem technik cyfrowych. Uczestnik oświadcza również, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw. Uczestnik oświadcza nadto, że niniejsza zgoda jest wiążąca również dla spadkobierców i następców prawnych. Uczestnik oświadcza, że niniejsza zgoda jest nieodwołalna, obowiązująca na całym świecie i nieograniczona w czasie oraz że podlega przepisom prawa polskiego. Organizator, jego następcy prawni oraz współpracownicy mogą przenieść na inne podmioty (osoby trzecie) prawo do korzystania z wizerunku na zasadach określonych w niniejszej zgodzie, w celu promocji działań w zakresie dotyczącym Organizatora lub innych podmiotów. Ponadto Uczestnik oświadcza, że niniejszą zgodę udziela bez prawa do dodatkowej odpłatności, a przy tym oświadcza, iż zrzeka się wszelkich praw do wynagrodzenia za publikację w/w wizerunku, a przy tym wyraża bezwarunkową i nieodwołalną zgodę, a przy tym bez prawa do dodatkowej odpłatności, na czerpanie korzyści z wykorzystania w/w wizerunku.

 1. Organizator utrwala również przebieg Zajęć dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Zajęć i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów, a także kontrahentów Organizatora. Wizerunek osób przebywających na Terenie Zajęć może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Wejście na Teren Zajęć, poprzedzone akceptacją niniejszego Regulaminu stanowi jednoczesną zgodę Uczestnika na użycie jego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu wideo i audio z tych Zajęć w przekazach medialnych nieograniczonych terytorialnie i nieograniczonych czasowo, przez Organizatora i inne podmioty z nim współpracujące.

 

§ 6

 1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika Zajęć za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym przeprowadzeniem Zajęć uwzględnia to, że uczestnictwo w zajęciach pozostaje dobrowolne, a także to, że Organizator nie zna stanu zdrowia Uczestnika Zajęć, a Uczestnik zajęć uczestniczy w nich na własne ryzyko. 
 2. Odpowiedzialność Organizatora jest wykluczona w przypadku:

a) Działania lub zaniechania Uczestnika,

b) Działania lub zaniechania osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług objętych niniejszym Regulaminem, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, 

c) Siły wyższej.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zamiany Zajęć dokonane na życzenie Uczestnika lub za jego wyraźną zgodą.

4. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika Zajęć ogranicza się wyłącznie do odpowiedzialności za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym przeprowadzeniem Zajęć. W pozostałym zakresie pełną odpowiedzialność ponosi względem Uczestnika Główny Organizator, tj. Spółka „Grecos Holiday” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, opisany w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu, jako Organizator imprezy turystycznej, w zakresie opisanym w odrębnych porozumieniach pomiędzy Uczestnikiem a Głównym Organizatorem, w tym w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa w imprezach Grecos Holiday Sp. z o.o.

 

§ 7

Wobec indywidualnego charakteru predyspozycji każdego z Uczestników do osiągania efektów z ćwiczeń fizycznych, jak również wobec zindywidualizowanych oczekiwań każdego z Uczestników w zakresie efektów uczestniczenia w Zajęciach, Organizator nie udziela także żadnej gwarancji, iż uczestnictwo w zajęciach przyniesie Uczestnikowi oczekiwane i/lub jakiekolwiek efekty w postaci np. zwiększonej sprawności fizycznej. W zakresie zobowiązań Organizatora, w tym Instruktora, pozostaje wyłącznie należyta staranność w prowadzeniu zajęć, a nie ich rezultat.

 

§ 8

 1. Uczestnik Zajęć w ich trakcie powinien używać stroju sportowego.
 2. Zakazuje się bezwzględnie:

a) wnoszenia sprzętu rejestrującego audio-video oraz aparatów fotograficznych, wnoszenia i posiadania w trakcie Zajęć kamer, sprzętu nagrywającego audio i video, oraz sprzętu fotograficznego mogącego mieć profesjonalne zastosowanie, w tym aparatów z wymienną optyką, oraz aparatów z zoomem optycznym powyżej 6x. Niedozwolone jest wnoszenie statywów, a zdjęcia muszą być robione dla celów prywatnych. Należy fotografować tak, by nie zasłaniać sceny ani nie przeszkadzać osobom stojącym w pobliżu. Niedozwolone jest używanie lamp błyskowych;

b) wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Zajęć;

c) wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów, w tym broni, petard, rac, itp.;

d) wnoszenia alkoholu i środków odurzających;

e) wnoszenia zamkniętych paczek, pakunków, itd.

 

§ 9

 1. Wstęp na Teren Zajęć przysługuje wyłącznie Uczestnikowi oraz innym osobom, które otrzymały indywidualne zezwolenie od Organizatora.
 2. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek określonych w ust. 1 powyżej, Organizator zobowiązany jest zgodnie z przepisami prawa odmówić wstępu na Teren Zajęć:

a) osobom wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także osobom wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu Ustawy,

b) osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w ust. 10 niniejszego Paragrafu,

c) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

d) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe;

e) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

3. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Administratora lub Instruktora.

4. Organizator może odmówić wstępu na Zajęcia oraz przebywania na nich osobom:

 1. noszącym buty o metalowych zakończeniach,
 2. których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,
 3. posiadającym plastikowe, szklane lub metalowe pojemniki lub puszki, itp.,
 4. nieposiadającym dokumentu tożsamości,
 5. nieposiadającym podpisanego Oświadczenia,

5. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Zajęciach oraz porządek podczas trwania Zajęć, poprzez m.in.:

 1. Obecność lub nadzór Administratora;
 2. udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;
 3. zmianę miejsca Zajęć na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba.

6. Uczestnicy oraz inne osoby, o których jest mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, a które znajdują się na Terenie Zajęć, zobowiązane są stosować się do poleceń Administratora. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

7. Uczestnicy Zajęć oraz inne osoby, o których jest mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, a które znajdują się na Terenie Zajęć, obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Zajęciach, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Zajęć, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

8. Uczestnicy oraz inne osoby, o których jest mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, a znajdujące się na Terenie Zajęć, zobowiązani są do nadzoru swoich rzeczy osobistych, w tym szczególności dokumentów, pieniędzy, biżuterii, wszelkich innych rzeczy wartościowych, i niepozostawiania ich bez nadzoru. Organizator nie prowadzi depozytu rzeczy wartościowych, w tym szczególności dokumentów, pieniędzy, biżuterii, sprzętu elektronicznego, kart płatniczych, itp.: nie bierze tym samym Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione bez opieki na Terenie Zajęć i w pokojach lub innych pomieszczeniach.

9. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Zajęć, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Zajęć, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na Teren Zajęć lub Policji. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy materiały, nie zawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu Imprezy przez okres co najmniej jednego miesiąca, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu.

10. Administrator, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, jest uprawniony zgodnie z przepisami Ustawy do:

 1. sprawdzania uprawnień do przebywania na Zajęciach,
 2. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
 3. stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia Zajęć;
 4. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia Zajęć.

11. Osobom, którym odmówiono wstępu na Zajęcia lub przebywania na nich lub osobom usuniętym z Terenu Zajęć zgodnie z Regulaminem lub przepisami prawa z uwagi na ich naruszenie nie przysługuje prawo zwrotu należności uiszczonej za uczestnictwo w Zajęciach.

 1. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na Terenie Zajęć.
 2. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:
 1. Administrator oraz inne osoby ze strony Organizatora muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;
 2. Administrator musi być przeszkolony w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego udzielania pierwszej pomocy medycznej.
 1. W czasie Zajęć Organizator oraz Uczestnicy oraz inne osoby, o których jest mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, a przebywające na Terenie Zajęć, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

§ 10

Organizator informuje, że Uczestnicy oraz inne osoby, o których jest mowa w § 9 ust. 1 niniejszego Regulaminu, a przebywające na Terenie Zajęć, będą przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu.

 

§ 11

 1. Organizator informuje, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa: 

a) Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie przepisów prawa lub Regulaminu przez Organizatora, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny;

b) Kto wnosi lub posiada na Zajęciach broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności;

c) zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: „Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.".

2. Zakazana jest odsprzedaż dokumentów potwierdzających rejestrację na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności potwierdzeń Rejestracji, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne. 

 

§ 12

Niniejszy Regulamin obowiązuje Organizatora i Uczestnika, z momentem wyrażenia akceptacji wyrażonej w trakcie procedury rejestracji uczestnictwa w Zajęciach lub odrębnie w formie akceptacji niniejszego Regulaminu.

 

§ 13

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Zajęć z ważnych przyczyn.

 

§ 14

 1. Nieważność jednego lub więcej postanowień Regulaminu nie powoduje nieważności całego Regulaminu. W takim przypadku Strony zobowiązują się do zastąpienia nieważnego postanowienia, takim które jest zbliżone do niego celem.
 2. W sprawach nieunormowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Wszelkie spory wynikłe na tle Regulaminu rozstrzygać będzie Sąd miejscowo i rzeczowo właściwy.
 4. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie internetowej Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym Uczestnika. Wersja Regulaminu widniejąca na stronach na stronie internetowej Organizatora zawsze jest wersją aktualnie obowiązującą, z tym jednak zastrzeżeniem, iż w terminie 14 (czternastu) dni od daty publikacji zmiany Uczestnik, który dokonał rejestracji, może odstąpić od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu musi zostać wysłane do Organizatora drogą elektroniczną na jego adres:totalfitness@bebio.pl lub na adres korespondencyjny Organizatora: Studio Be Active ul Wołoska 3, Warszawa 02-675.