Oficjalny sklep Ewy Chodakowskiej Darmowa dostawa w Polsce od 180 zł Wysyłka za granicę do 10 kg
Szukaj

 

Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach Grecos Holiday Sp. z o.o.

I. ZASADY OGÓLNE.

Organizatorem imprez turystycznych jest Grecos Holiday Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej zwana Organizatorem), wpisana do KRS pod numerem 0000249102, która posiada Zezwolenie Organizatora Turystyki nr 386 nadany przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Prawa i obowiązki Klientów określają wydane w oparciu o art. 384 § 1 k.c. oraz Ustawę z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 187, z późn.zm.): niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach Grecos Holiday Sp. z o.o. (zwanego dalej również: ”Ogólne Warunki Uczestnictwa”) oraz umowa o świadczenie usług turystycznych organizowanych przez Grecos Holiday Sp. z o.o. (zwanej dalej także: ”umową”). Główne biuro Organizatora mieści się w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 76A (60-311). Ogólne warunki uczestnictwa stanowią integralną część umowy o świadczenie usług turystycznych organizowanych przez Grecos Holiday Sp. z o.o. Zawarcie umowy lub zgłoszenie oznacza zgodę na treść zawartą w poniższych warunkach.

II. ZAWARCIE UMOWY.

1. Katalog i inne informacje pisemne Organizatora stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

2. Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej z Grecos Holiday Sp. z o.o. następuje w momencie podpisania przez Klienta oraz Organizatora lub jego Agenta umowy - zgłoszenia uczestnictwa w imprezie, pod warunkiem zapłaty części ceny, o której mowa w pkt. III.1. W przypadku rezerwacji on-line bezpośrednio za pośrednictwem strony internetowej: bebio.pl - Zgłaszający przez dokonanie wpłat (całkowitej) ceny imprezy turystycznej akceptuje umowę i nie musi w inny sposób wyrażać dodatkowej zgody na jej zawarcie.

3. Przez Klienta rozumie się także osoby, na rzecz których umowa zawarta została przez osobę zgłaszającą ich uczestnictwo w imprezie. 

4. Osoba dokonująca rezerwacji czyni to także w imieniu wszystkich osób zgłoszonych w rezerwacji i przejmuje tym samym odpowiedzialność dotrzymania warunków umowy przez tych uczestników. Osoba dokonująca rezerwacji musi mieć ukończone 18 lat i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

5. Oświadczenie o rozwiązaniu lub odstąpieniu (rezygnacji) od umowy mogą być wysyłane z zachowaniem formy pisemnej lub za pośrednictwem faksu, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt III.4. niniejszych Ogólnych Warunków Uczestnictwa. Rezygnacja wysłana drogą mailową nie spełnia powyższego wymogu.

6. Integralną częścią umowy są: katalog, niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa, errata do katalogu oraz regulaminy Promocji obowiązujących w dniu założenia rezerwacji. Wszelkie informacje zawarte w katalogu, materiałach promocyjnych rozpowszechnianych przez Organizatora i Warunkach uczestnictwa odpowiadają stanowi na dzień złożenia ich do druku, oraz Regulamin uczestnictwa w warsztatach fitness „Metamorfoza z Ewą Chodakowską”.

 

III. WARUNKI PŁATNOŚCI.

 

1. W dniu zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Organizatora Warsztatów Fitness (opisanego w pkt. III.3 niniejszych Ogólnych Warunków Uczestnictwa) pełnej ceny, tj. w wysokości 100% ceny imprezy, za wyjątkiem pkt. III.4. poniżej. 

2. Cena imprezy wyrażona jest w złotych polskich i obejmuje świadczenia wymienione w ofercie. Kalkulacji dokonano w oparciu o zakwaterowanie jednej osoby w pokoju 2-osobowym, chyba że zaznaczono inaczej. Ceny świadczeń dla Klienta są cenami umownymi i zawierają podatek od towarów i usług VAT.

3. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Organizatora Warsztatów Fitness, którym jest Spółka „BEBIO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: 00-312 WARSZAWA, ul. Dobra 54/41 (NIP: 5252533572, REGON: 146181882, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dla m.st. w Warszawie pod numerem KRS: 424933).

4. Brak zapłaty ceny w terminach wskazanych powyżej w pkt. III.1 niniejszych Ogólnych Warunków Uczestnictwa jest jednoznaczny z rezygnacją Klienta z imprezy. W takiej sytuacji postanowienia pkt. XII. Niniejszych Warunków mają odpowiednie zastosowanie. 

5. Sposób dokonania zapłaty podany jest każdorazowo w treści umowy o świadczenie usług turystycznych.

IV. WYŁĄCZENIE/OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.

 

1. Organizator ogranicza swoją odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych do dwukrotności ceny imprezy w stosunku do każdego Klienta. Ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie.

2. Odpowiedzialność Organizatora jest wykluczona w przypadku:

a. Działania lub zaniechania Klienta,

b. Działania lub zaniechania osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć,

c. Siły wyższej.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany programu imprezy turystycznej dokonane na życzenie Klienta lub za jego wyraźną zgodą.

4. Klient jest zobowiązany do przestrzegania paszportowych, celnych, zdrowotnych i innych przepisów kraju, z którego podróżuje i do którego wyjeżdża. Wszelkie koszty powstałe w wyniku niedotrzymania tych przepisów obciążają Klienta.

 

V. OBOWIĄZKI KLIENTA.

 

1. Klient zobowiązany jest przestrzegać wskazówek i zaleceń porządkowych przedstawicieli Organizatora oraz Organizatora Warsztatów Fitness, koniecznych dla realizacji programu imprezy, respektować postanowienia dotyczące transportu z/do miejsca docelowego oraz pobytu w hotelu oraz bezwzględnie przestrzegać miejsca i godzin zbiórek.

2. Klient zobowiązany jest do potwierdzenia aktualnej godziny przelotu na 24 godziny przed wylotem. Godziny i miejsce odprawy na wylot z Polski należy potwierdzić w miejscu dokonania rezerwacji imprezy lub u Organizatora lub też u Organizatora Warsztatów Fitness (na stronie www.bebio.pl lub telefonicznie), natomiast godziny i miejsca zbiorki na powrót do Polski należy potwierdzić u przedstawiciela Organizatora. 

3. Klient zobowiązany jest do posiadania dokumentów podroży: ważnego paszportu (do krajów spoza Unii Europejskiej) oraz paszportu lub dowodu osobistego (do krajów należących do Unii Europejskiej), ewentualnie wizy turystycznej oraz do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajach tranzytowych i docelowych. Powyższy obowiązek posiadania ważnego dokumentu podroży dotyczy również dzieci – bez względu na ich wiek. 

4. Klient zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych oraz dotyczących bezpieczeństwa (np. przeciwpożarowych, policyjnych, lotniczych, itp.). 

5. Klient ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody dokonane na przedmiotach należących do Organizatora, Organizatora Warsztatów Fitness, innych uczestników, hoteli, linii lotniczych, itp. Klient ponosi odpowiedzialność materialną za szkody i straty wyrządzone z jego winy lub z winy w nadzorze nad osobami, za które odpowiada na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

6. Dane osobowe Klienta znajdujące się w dokumencie, którym będzie się legitymował w trakcie podroży (dowód osobisty lub paszport) muszą być tożsame z danymi zawartymi w umowie. Klient jest bezwzględnie zobowiązany przy zawarciu umowy podać dane osobowe, które będą aktualne w chwili rozpoczęcia podroży. W razie zmiany danych osobowych po zawarciu umowy a przed rozpoczęciem imprezy, Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora o tym fakcie. Postanowienia pkt. XI.1 a. stosuje się odpowiednio.

 7. W przypadku zmiany danych osobowych Klienta zawartych w umowie na krócej niż tydzień przed dniem wylotu, np. w celu dostosowania ich do danych osobowych znajdujących się dokumencie, którym Klient będzie się legitymował w trakcie podroży (dowód osobisty lub paszport), Organizator uprawniony będzie do obciążenia Klienta kosztami dokonania takiej zmiany. Koszty te nie będą przekraczać kwoty 120 zł za każdą dokonaną zmianę.

 

VI. PRZELOT.

 

1. Lot do miejsca docelowego i przylot z niego podlegają warunkom zawartym w Konwencji warszawskiej z 1929 r. z poźn.zm. i aneksami dostosowanymi do ustawodawstw narodowych, Konwencji Montrealskiej z 1999 r. zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 2027/97 w sprawie odpowiedzialności przewoźników lotniczych. Przelot samolotem odbywa się na liniach czarterowych w klasie turystycznej lub przelotem liniowym. Od momentu odprawy bagażowo -paszportowej Klienci objęci są opieką linii lotniczych.

2. Podczas lotu Klientom nie towarzyszy rezydent. Przedstawiciel Organizatora będzie oczekiwał po przylocie w miejscu docelowym.

3. Realizowanie podroży drogą lotniczą z rożnych względów programowych czy technicznych może ulec zmianie. Podawane godziny przelotów zarówno w momencie rezerwacji, jak i na dokumentach podroży są jedynie godzinami przewidywanymi i mogą ulec zmianie (na przykład ze względu na bezpieczeństwo pasażerów, na przejściowe przeciążenia międzynarodowych korytarzy powietrznych, niekorzystne warunki atmosferyczne).

4. W niektórych przypadkach przylot na miejsce docelowe może odbywać się w godzinach nocnych, a powrót w godzinach porannych.

5. Czas trwania imprezy turystycznej może różnić się od potocznie rozumianej liczby dni. Dzień pierwszy (dzień zbiórki) oraz dzień ostatni (dzień powrotu do Polski) są dniami podróży. Długość wypoczynku w tych dniach jest ściśle powiązana z rozkładami lotów oraz ew. promów.

 

VII. ZMIANA CENY IMPREZY TURYSTYCZNEJ.

 

Cena imprezy jest ustalona na podstawie obowiązujących taryf, cen, opłat i kursów walut. Organizator zastrzega sobie prawo do podniesienia ceny imprezy przed datą wyjazdu z tytułu wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak opłaty lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych lub wzrostu kursów walut. Klient musi zostać poinformowany o ewentualnej zmianie ceny jak najszybciej, nie później jednak niż na 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, nie wliczając samego dnia wylotu.

 

VIII. ZMIANA ŚWIADCZEŃ.

 

1. Gdy po zawarciu umowy, a przed rozpoczęciem imprezy, Organizator zmuszony będzie, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki umowy z Klientem, zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić o nich Klienta. W takim wypadku Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Organizatora o akceptacji zmienionych warunków umowy lub o rezygnacji z imprezy ze zwrotem wniesionych opłat.

2. W przypadku niewykonania przez Organizatora w trakcie trwania imprezy usług stanowiących istotną część programu tej imprezy, Organizator jest obowiązany, bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze.

3. W wyjątkowych sytuacjach Organizator za uprzednią pisemną zgodą Klienta może dokonać zmiany miejsca zakwaterowania uczestników wyjazdu na inne niż opisane w umowie hotele, przy czym hotele te muszą być pod względem standardu co najmniej równorzędne hotelom określonym w umowie i z tytułu takiej zmiany Organizatorowi nie będzie przysługiwać od Klienta żadne dodatkowe wynagrodzenie lub dopłaty.  

4. Niewykorzystanie przez Klienta z jego woli wszystkich świadczeń zapewnionych w czasie trwania Wyjazdu, nie stanowi podstawy do żądania obniżenia ceny za Wyjazd lub wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystane świadczenia. 

 

IX. DOPŁATY NA MIEJSCU.

 

Część kosztów związanych z uczestnictwem w imprezie turystycznej Klient pokrywa na miejscu sam. Są to najczęściej (chyba, że oferta precyzuje inaczej): bilety wstępu do zwiedzanych obiektów – płatne u pilotów lub w kasach obiektów turystycznych, lokalne wycieczki fakultatywne – płatne w miejscu docelowym, np. u rezydenta oraz inne opłaty typu: za napoje do obiadokolacji (w przypadku niewykupienia opcji All Inclusive), opłata za korzystanie z leżaków na plaży, opłaty za telefony w pokoju hotelowym, korzystanie z minibaru, kaucji zwrotnej za korzystanie z klimatyzacji, itp. Tego rodzaju dopłaty wyszczególnione są w opisie świadczeń lub w opisie obiektu. Niewywiązanie się z obowiązku uiszczenia takiej dopłaty może spowodować np. odmowę zakwaterowania przez właściciela obiektu.

 

X. ODWOŁANIE IMPREZY.

 

1. Organizator ma prawo odwołać imprezę najpóźniej na 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy z powodu nie osiągnięcia zakładanego minimum grupy, tj. w przypadku imprez realizowanych w oparciu o przeloty czarterowe - min. 130 osób, w przypadku imprez realizowanych w oparciu o przeloty rejsowe - min. 40 osób, w przypadku imprez autokarowych - min. 30 osób.

2. Organizator może odwołać imprezy w każdym czasie w przypadku wystąpienia zdarzenia noszącego cechy siły wyższej (np. klęsk żywiołowych, stanów wojny, zagrożenia terrorystycznego, itp.).

3. W razie odwołania imprezy przez Organizatora z przyczyn wymienionych w pkt. X.1. i 2. niniejszych Ogólnych Warunków Uczestnictwa, Organizator zwróci Klientowi całość wpłaconej kwoty.

 

XI. REZYGNACJA Z PODRÓŻY LUB ZMIANA TERMINU LUB PRZEDMIOTU ŚWIADCZENIA NA ŻYCZENIE KLIENTA.

 

1. Klient może w każdym czasie zrezygnować z imprezy turystycznej. W takim przypadku, niezależnie od powodu rezygnacji, Klient zobowiązany jest na podstawie art. 746 k.c. w zw. z art. 750 k.c. do zwrotu Organizatorowi kosztów rezygnacji:

1) wydatków, które Organizator lub Organizator Warsztatów Fitness poczynił w celu należytego wykonania usługi,

2) części wynagrodzenia Organizatora lub Organizatora Warsztatów Fitness odpowiadającego jego dotychczasowym czynnościom poczynionym w celu należytego wykonania usługi. Organizator informacyjnie podaje, iż w ujęciu historycznym średnie koszty rezygnacji, do których ostatecznie zobowiązany był Klient kształtowały się następująco:

a. 5% ceny imprezy przy rezygnacji do 45 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,

b. 15% ceny imprezy przy rezygnacji między 44 a 31 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy,

c. 30% ceny imprezy przy rezygnacji między 30 a 22 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy,

d. 50% ceny imprezy przy rezygnacji między 21 a 14 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy,

e. 75% ceny imprezy przy rezygnacji między 13 a 8 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy,

f. 90% ceny imprezy przy rezygnacji w terminie krótszym niż 8 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.

Organizator informuje, iż Klient ma możliwość wykupienia opcjonalnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji (także ubezpieczenia obejmującego koszty wcześniejszego powrotu z imprezy) oferowanego przez TU Europa S.A., gdzie dodatkowa opłata wynosi 3% ceny imprezy turystycznej.

 

2. W przypadku, gdy Klient rezygnujący z uczestnictwa w imprezie, wskaże inną osobę mogącą wziąć udział w tej imprezie w jej miejsce oraz na piśmie przeniesie na nią swoje uprawnienia jako uczestnika imprezy, a osoba ta przyjmie na siebie jego obowiązki wynikające z umowy zgłoszenia uczestnictwa w imprezie, Organizator (o ile nie wystąpią inne, niezależne od niego przeszkody) pobiera za dokonanie zmiany opłatę w wysokości odpowiadającej rzeczywistym kosztom związanym z czynnościami zmiany osoby Klienta, o których przed ostatecznym dokonaniem zmiany Organizator poinformuje Klienta. W takich przypadkach Klient oraz osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie za zapłatę kosztów związanych z czynnościami zmiany oraz za zapłatę ceny za uczestnictwo w imprezie (w części nieuiszczonej przed dokonaniem zmiany). Zmiana osoby Klienta musi zostać zgłoszona do Organizatora lub Organizatora Warsztatów Fitness na piśmie, w terminie, który umożliwia dokonanie zmiany danych Klienta u przewoźników lotniczych. 

3. Na zasadach wskazanych powyżej Klient ponosi koszty rezygnacji również, gdy nie stawił się punktualnie na lotnisku lub w miejscu rozpoczęcia imprezy turystycznej, w czasie podanym w dokumentach podroży lub jeżeli rozpoczęcie przez niego imprezy turystycznej jest niemożliwe ze względu na brak dokumentów, np. paszportu lub niezbędnej wizy. O ile Klient nie poinformował Organizatora o swej rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej przed jej rozpoczęciem zobowiązany jest przekazać do Organizatora informację o tym, iż w imprezie takiej nie uczestniczy, najpóźniej do końca dnia, w którym impreza turystyczna się rozpoczęła. 

4. Jeżeli jedna lub więcej osób razem uczestniczących w imprezie rezygnuje z imprezy turystycznej na podstawie tej samej umowy, pozostałe osoby, na rzecz których umowa ta została zawarta, o ile również nie zrezygnują z imprezy turystycznej, zobowiązane są do uiszczenia odpowiedniej dopłaty wynikającej z cennika, obowiązującego w momencie zawarcia umowy z tytułu faktycznej liczby osób zakwaterowanych w jednym pokoju lub apartamencie. 

5. Możliwość dokonania zmiany miejsca wylotu, terminu imprezy lub hotelu na życzenie Klienta zależy w każdym przypadku od dostępności ofert. W przypadku, gdy zmiana taka następuje poprzez rezygnację z pierwotnej imprezy turystycznej objętej Umową zgłoszeniem przy jednoczesnym dokonaniu rezerwacji nowej imprezy turystycznej, Klient decydujący się na taką zmianę zobowiązany będzie do pokrycia kosztów związanych z jej dokonaniem obliczonych przy odpowiednim zastosowaniu zasad odnoszących się do kosztów rezygnacji z imprezy. W pozostałych przypadkach koszt zmiany imprezy turystycznej na życzenie Klienta zostanie uzgodniony z Klientem indywidualnie przed jej dokonaniem. W przypadku dokonania zmiany, wpłacone przez Klienta na poczet pierwotnej imprezy kwoty pomniejszone o ewentualne koszty związane z taką zmianą zostaną w takim przypadku zaliczone na poczet nowej imprezy turystycznej. Ewentualna nadwyżka po stronie Organizatora zostanie zwrócona Klientowi w terminie 21 dni od daty dokonania zmiany. W przypadku konieczności dokonania dopłaty przez Klienta dla skuteczności zmiany konieczne jest dokonanie wpłaty w terminie uzgodnionym przez Organizatora indywidualnie z Klientem.

6. W przypadku niemożliwości dokonania zmiany miejsca wylotu, terminu imprezy lub hotelu wynikającej z braku dostępności ofert Klienta oraz Organizatora wiąże pierwotna umowa z Klientem, chyba, że złoży on oświadczenie o rezygnacji z imprezy turystycznej.

 

XII. ZBIÓRKA.

 

1. Klient ma obowiązek stawić się na wskazanym w umowie lotnisku na 2 godziny przed planowaną godziną wylotu przed stanowiskiem odprawy „check-in” dedykowanym do obsługi jego przelotu. Prosimy pamiętać, iż ze względu na konieczność planowej i terminowej realizacji programu, Organizator nie ma obowiązku czekać na spóźnionego Klienta. Zatem, o ile Klient nie zgłosi się punktualnie na miejsce zbiorki, istnieje możliwość wykluczenia go z uczestnictwa w imprezie. W takiej sytuacji Klient zobowiązany jest do zwrotu Organizatorowi oraz Organizatorowi Warsztatów Fitness poniesionych przez niego kosztów na zasadach określonych w pkt. XI. niniejszych Ogólnych Warunków Uczestnictwa.

2. W przypadku zbyt późnego stawienia się na lot powrotny, bez winy Organizatora, Klient traci prawo do lotu i musi wrócić do kraju na koszt własny. Organizator nie jest też odpowiedzialny za punktualne odprawienie się Klienta, który przyjeżdża na lotnisko odlotu we własnym zakresie.

 

XIII. BAGAŻ.

 

1. W przypadku wycieczek lotniczych Klient może zabrać 1 sztukę bagażu podręcznego oraz 1 sztukę bagażu głównego. Szczegółowe dane dotyczące zasad przewozu bagażu przez danego przewoźnika znajdują się na stronie internetowej Organizatora, tj. www.grecos.pl. Klient ma obowiązek zaznajomić się z tymi informacjami, zwłaszcza w zakresie przewozu bagażu nietypowego (np. deski windsurfingowe, sprzęt do golfa, sprzęt do nurkowania, wózki dziecięce, wózki inwalidzkie). Chęć zabrania takiego bagażu należy zgłosić Organizatorowi najpóźniej na tydzień przed wylotem.

2. Przewóz bagażu nietypowego (np. deski windsurfingowe, sprzęt do golfa, sprzęt do nurkowania, wózki dziecięce, wózki inwalidzkie), w tym również na trasie z lotniska do hotelu i z hotelu na lotnisko odbywa się na koszt Klienta. Cena przewozu bagażu nietypowego będzie potwierdzona przez Organizatora po zgłoszeniu takiego przewozu.

3. W razie zaginięcia lub uszkodzenia bagażu w trakcie lotu Klient powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt przedstawicielowi przewoźnika na lotnisku i wypełnić protokół zgłoszenia szkody lub zaginięcia bagażu. Tylko taki dokument pisemny oraz kwit bagażowy (wraz z kartą pokładową) jest podstawą roszczeń o odszkodowanie od linii lotniczych lub towarzystwa ubezpieczeniowego.

4.Reklamację dotyczącą zniszczenia bagażu należy zgłosić liniom lotniczym w ciągu 7 dni od daty zdarzenia, a zagubienie bagażu w ciągu 21 dni od daty zdarzenia.

5. Nie należy wkładać do bagażu znajdującego się w lukach bagażowych takich przedmiotów jak: dokumenty, vouchery podróżne, pieniądze oraz inne wartościowe rzeczy.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bagaż oraz rzeczy niepowierzone Organizatorowi pozostawione w miejscu publicznym, na miejscu zbiórek lub przesiadek.

 

XIV. REZYDENT.

 

Rezydent spotykać się będzie z uczestnikami podczas regularnych dyżurów w miejscu ich zakwaterowania (zwykle 2-3 razy w tygodniu). W sytuacjach awaryjnych dostępny będzie pod podanym przez siebie numerem telefonu (lub numerem lokalnego kontrahenta Organizatora). Rezydent może nie towarzyszyć klientom podczas transferów do i z hotelu na lotnisko.

 

 

XV. ZAKWATEROWANIE.

 

1. Z uwagi na niejednolite przepisy określające standard obiektów w poszczególnych krajach Organizator wprowadza własną standaryzację obiektów :

** obiekty z podstawowym wyposażeniem.

*** obiekty średniej klasy z funkcjonalnym wyposażeniem.

**** obiekty o dobrym poziomie usług i infrastruktury.

***** obiekty o bardzo dobrym poziomie usług i infrastruktury.

+ uważamy że obiekt wyróżnia się w swojej kategorii np. pod względem wyposażenia, obsługi lub doskonałej lokalizacji.

2. Niezależnie od tego, przy każdym obiekcie podana jest kategoria według przepisów lokalnych. W każdym kraju istnieje indywidualny system kategoryzacji hotelowej, dlatego też nie można dokonywać porównań obiektów tej samej kategorii w rożnych krajach.

3. Doba hotelowa we wszystkich hotelach i apartamentach kończy się o godz. 10.00-12.00, a rozpoczyna się w godz. 14.00-15.00. W przypadku późnych wylotów, bez względu na godzinę zakwaterowania, należy opuścić pokoje do godz. 10.00 w ostatnim dniu pobytu w hotelu, określonym w umowie. Wcześniejszy przyjazd lub późniejszy wyjazd nie uprawniają do dłuższego korzystania z pokoju. Goście najczęściej otrzymują pokój lub inne miejsce do składowania bagażu.

4. Wskazujemy, że Klient może zostać zakwaterowany w dowolnej części hotelu, chyba że strony dokonały w umowie szczegółowych pisemnych ustaleń w tym zakresie. Wszelkie prośby o dodatkowe świadczenia typu widok na morze/basen/ogród, zakwaterowanie w pokojach sąsiadujących ze sobą, zakwaterowanie w pokoju na konkretnym piętrze itp. kierujemy do hotelu. Zastrzegamy jednak, iż świadczeń tych nie można egzekwować na miejscu jako zagwarantowanych, gdyż są

one traktowane jako prośba (za wyjątkiem sytuacji, gdy są dodatkowo płatne). 

5. Pokój ekonomiczny – jest to oferta oszczędnościowa dla klientów którym zależy na pobycie w danym hotelu w możliwie najniższej cenie. Pokój taki może różnić się wielkością lub wyposażeniem w stosunku do innych pokoi z oferty. O przydziale danego pokoju ekonomicznego decyduje hotel. Z reguły nie ma możliwości wymiany pokoju ekonomicznego na inny. 

6. Prezentowane w materiałach promocyjnych rozpowszechnianych przez Organizatora zdjęcia pokoi są zdjęciami przykładowymi. Oznacza to, że pokoje w danym hotelu mogą różnić się od prezentowanego na zdjęciu w materiałach promocyjnych rozpowszechnianych przez Organizatora. Pokoje 1- osobowe, mogą odbiegać standardem od pokoi 2 osobowych. Dostawne łóżko wiąże się z reguły z mniejszym komfortem oraz z mniejszą ilością miejsca w pokoju.

7. Przedstawione w materiałach promocyjnych rozpowszechnianych przez Organizatora ceny za wyposażenie lub usługi dodatkowo płatne np. leżaki i parasole, klimatyzacja, sejf, Internet, itp. są cenami orientacyjnymi, ważnymi w chwili przygotowywania tych materiałów i mogą ulec zmianie.

8. Niektóre udogodnienia wymienione w opisach hoteli mogą być dostępne w okresie głównego sezonu – dotyczy to w szczególności: miniklubów dla dzieci, animacji itp. Główny sezon przyjęty jest zwyczajowo w miesiącach lipiec i sierpień. Dostępność tych udogodnień może być uzależniona również od warunków atmosferycznych i liczby turystów w danym turnusie.

9. Internet dostępny bezpłatnie w hotelach w pomieszczeniach ogólnych lub pokojach może posiadać ograniczenia co do wielkości przesyłanych danych, szybkości czy też dostępności. Do celów wymagających szybkiego i niezawodnego dostępu do Internetu sugerujemy wersje dodatkowo płatną w hotelu. Odbiór telewizji kablowej bądź satelitarnej nie zawsze gwarantuje odbiór programów w języku polskim.

10. Podana powierzchnia pokoju, o ile wyraźnie nie wskazano inaczej, obejmuje całkowitą powierzchnię mieszkalną łącznie z łazienką i korytarzem.

11. Przypominamy, iż hotel nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy wartościowe pozostawione przez Klienta w pokoju. W związku z tym zalecamy wynająć sejf (lub schowek) hotelowy w recepcji bądź pokoju i zdeponować w nim paszport, pieniądze, karty płatnicze,

bilety lotnicze i inne wartościowe rzeczy. W większości hoteli korzystanie z sejfu jest dodatkowo płatne.

 

XVI. WYŻYWIENIE.

 

1. Zakres wyżywienia objęty ceną oraz sposób serwowania posiłków (bufet czy też dania serwowane do stołu) podane są w opisie świadczeń przy każdym obiekcie – z uwględnieniem zasad i warunków wynikających z warsztatów fitness organizowanych w ramach imprezy turystycznej przez Organizatora Warsztatów Turystycznych.

2. W sytuacjach późnowieczornych lub nocnych przylotów, obiadokolacje mogą być podane w formie zimnej kolacji.

3. Jakość posiłków uzależniona jest od kategorii hotelu. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia jedzenia z restauracji hotelowej. Wszystkie napoje do posiłków, z wyjątkiem śniadań, są dodatkowo płatne (nie dotyczy to oferty All Inclusive). Zakres świadczeń żywieniowych w ofertach All Inclusive może różnić się w zależności od hotelu.

W związku z tym Organizator w celu ujednolicenia oferty wprowadza następujące oznaczenia wersji All Inclusive (przy czym oferty opisane poniżej nie zawierają napojów alkholowych, a to z uwagi na zasady i warunki wynikające z warsztatów fitness organizowanych w ramach imprezy turystycznej przez Organizatora Warsztatów Turystycznych):

„ALL INCLUSIVE LIGHT”: co najmniej 3 posiłki dziennie;

„ALL INCLUSIVE”: j.w. + przekąski w ciągu dnia we wskazanych barach + lokalne napoje bezalkoholowe;

„ALL INCLUSIVE +”: opcja All Inclusive wzbogacona o dodatkowe świadczenia (np. możliwość korzystania z restauracji a’ la carte, SPA, itp.);

„ALL INCLUSIVE PREMIUM”: jak All Inclusive;

„ALL INCLUSIVE PREMIUM +”: opcja All Inclusive wzbogacona o dodatkowe świadczenia (np. możliwość korzystania bezpłatnie z restauracji a’ la carte, SPA, itp.);

„ULTRA ALL INCLUSIVE „: j.w. + możliwość korzystania z wybranych barów i restauracji w wyznaczonych godzinach nocnych.

Szczegółowe opisy opcji All Inclusive dostępne są w opisach hoteli – z uwględnieniem zasad i warunków wynikających z warsztatów fitness organizowanych w ramach imprezy turystycznej przez Organizatora Warsztatów Turystycznych. Organizator oraz Organizator Warsztatów Fitness nie mają wpływu na wybór gatunków i marek napojów serwowanych przez dany hotel. Standardowo godziny serwowania posiłków w hotelach przedstawiają się następująco: śniadanie 07:30- 10:00, lunch 12:30-14:30, kolacja 18:30-21:00. Dokładne godziny mogą się nieznacznie różnić w zależności od konkretnego obiektu. W hotelach które umożliwiają spożywanie posiłków również w restauracjach a’la carte wymagana jest wcześniejsza rezerwacja stolika. W niektórych barach All inclusive ostatnie zmówienie przyjmowane jest na 15-30 min. przed zamknięciem baru.

4. Ilość gości hotelowych korzystających w tym samym czasie z restauracji i barów na terenie kompleksu hotelowego może okresowo powodować powstawanie kolejek.

 

XVII. INFORMACJE ZDROWOTNE.

 

Kraje Basenu Morza Śródziemnego uznawane są za bezpieczne pod względem zdrowotnym. Niewymagane są obowiązkowe szczepienia ochronne ani profilaktyczne. Należy jednak zawsze pamiętać o zachowaniu podstawowych zasad higieny, jak mycie rąk przed posiłkami, mycie owoców i warzyw, a także picie tylko wody pochodzącej z bezpiecznego źródła.

 

XVIII. KLIMATYZACJA.

 

1. Klimatyzacja indywidualnie sterowana oznacza, że Uczestnik sam uruchamia klimatyzację w zależności od swych potrzeb. Natomiast klimatyzacja centralna oznacza, że godziny jej funkcjonowania leżą w gestii hotelu, natomiast w gestii Uczestnika jest sterowanie siłą i temperaturą nawiewu.

2. W większości przypadków korzystanie z klimatyzacji jest zawarte w cenie świadczeń, chyba że opis świadczeń wyraźnie stanowi inaczej. 

3. W apartamentach 2-pokojowych klimatyzacja może znajdować się tylko w jednym pomieszczeniu. W niektórych przypadkach pomieszczenia ogólnodostępne (recepcja, lobby i restauracja) mogą nie być klimatyzowane.

 

XIX. LOKALNE WYCIECZKI FAKULTATYWNE.

 

Wycieczki fakultatywne są to wycieczki organizowane podczas pobytu – płatne na miejscu. Mogą to być wyjazdy autokarowe, rejsy, wycieczki piesze. Wykaz takich wycieczek wraz z orientacyjnymi cenami znajduje się w materiałach publikowanych przez Grecos Holiday. Ceny mogą jednak ulegać wahaniom – zależne jest to od lokalnych biur podroży, które są rzeczywistymi organizatorami takich imprez, w związku z czym cenami obowiązującymi w momencie rezerwacji wycieczek fakultatywnych są ceny oferowane przez organizatorów tych wycieczek w miejscu oraz czasie pobytu.

 

XX. REKLAMACJE.

 

1. Jeżeli w trakcie imprezy Klient stwierdza wadliwe wykonywanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym pilota/rezydenta, który w miarę możliwości jest zobowiązany do usunięcia wady na miejscu. Przez obowiązek „niezwłocznego” zgłoszenia reklamacji rozumieć należy zgłoszenie przy najbliższej sposobności (tak też art. 5. ust 4 Dyrektywy Rady z 13 czerwca 1990 r. (90/314/EWG).

2. Przedstawiciel Organizatora działający w miejscu imprezy nie jest upoważniony do uznawania roszczeń.

3. Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa powyżej, Klient może złożyć Organizatorowi reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy. Reklamacja powinna zostać złożona Organizatorowi w formie pisemnej dla celów dowodowych w biurze w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 76A, 60-311 Poznań. Za datę złożenia reklamacji uważa się datę jej wpływu do siedziby Organizatora. Biuro agencyjne, w którym Klient zawarł umowę nie jest uprawione do odbioru pism reklamacyjnych. Reklamacja powinna być czytelna. W razie niemożności odczytania reklamacji Organizator wezwie Klienta do ponownego złożenia reklamacji w formie czytelnej. W takiej sytuacji bieg terminów reklamacyjnych ulega zawieszeniu.

4. Reklamacje dotyczące przelotu do/z miejsca docelowego, opóźnień oraz bagażu zniszczonego lub uszkodzonego w czasie przelotu samolotem podlegają warunkom Konwencji warszawskiej z 1929 z późn. zm. i aneksami, rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004 z 11 lutego 2004 r. (o zasadach odszkodowań i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład lub odwołania lub dużego opóźnienia lotów). Klient ma prawo złożyć reklamację do przedstawicielstwa właściwej linii lotniczej, a w przypadku wyczerpania drogi reklamacyjnej – skargę do Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ul. Flisa 2, 02-247 Warszawa

 

XXI. UBEZPIECZENIE.

 

1. Każdy Klient objęty jest obowiązkowym ubezpieczeniem kosztów leczenia (KL), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz bagażu zgodnie z Umową nr 9/Z/2014 zawartą przez Organizatora z Towarzystwem Ubezpieczeń Europa Spółką Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gwiaździstej 62, 53-413 Wrocław, na podstawie Warunków Ubezpieczenia podróżnego dla Grecos Holiday sp. z o.o.. Koszt obowiązkowego podstawowego ubezpieczenia KL, NNW oraz bagażu wliczony jest w cenę imprezy. UWAGA: ubezpieczenie zawarte w cenie wyjazdu nie obejmuje: następstw chorób przewlekłych, czyli chorób mających długotrwały przebieg, trwających zwykle miesiącami lub latami, leczonych w sposób stały lub okresowy; uprawiania sportów wysokiego, czyli uprawiania sportów takich jak: kitesurfing, nurkowanie z aparatem powietrznym, jazda konna, polo, myślistwo, rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, sztuki walki i wszelkiego rodzaju sporty obronne.

2. Przedmiotem obowiązkowego ubezpieczenia podstawowego są koszty leczenia (KL) z sumą ubezpieczenia 15 000 EUR, następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) z sumą ubezpieczenia 3 000 EUR, oraz bagaż z sumą ubezpieczenia 300 EUR.

3. Organizator informuje i sugeruje, że Klient może we własnym zakersie za opłatą dodatkowej składki rozszerzyć zakres ubezpieczenia o następstwa chorób przewlekłych, oraz o ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub przerwania imprezy turystycznej (KR).

4. W przypadku leczenia ambulatoryjnego w zakresie ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu Ubezpieczony ponosi udział własny w wysokości 20 EUR. Za udział własny uważa się kwotę, o którą TU Europa S.A. zmniejszy przyznane świadczenie ubezpieczeniowe 

5. W przypadku wystąpienia szkody objętej zakresem ubezpieczenia, w szczególności gdy konieczna jest hospitalizacja ubezpieczonego, należy kontaktować się z Alarmowym Centrum Pomocy APRIL Polska Service. Telefon czynny całą dobę: (4822) 568 98 28, fax: (4822) 568 98 29, podając imię, nazwisko, nr polisy bądź nr umowy ubezpieczenia wskazane w dowodzie rezerwacji oraz miejsce pobytu

 

XXII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 

Organizator informuje, iż administratorem danych osobowych podanych przez Klientów jest Grecos Holiday sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 76 A, 60-311 Poznań, a także Spółka „BEBIO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: 00-312 WARSZAWA, ul. Dobra 54/41 (NIP: 5252533572, REGON: 146181882, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dla m.st. w Warszawie pod numerem KRS: 424933). Podane dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy zawartej z Organizatorem. W powyższym celu podane przez Klientów dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom: w tym liniom lotniczym, przewoźnikom autokarowym lub promowym, hotelom, firmie ubezpieczeniowej, agentom współpracującym z Organizatorem na podstawie umów agencyjnych oraz innym kontrahentom zagranicznym, a także Organizatorowi Warsztatów Fitness. Podanie danych jest dobrowolne, a Klienci mają prawo realizacji wszystkich uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawo dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

 

XXIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

W sprawach nieuregulowanych Warunkami uczestnictwa zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) oraz Ustawy o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. nr 223 poz. 2268 z 2004 r.). Ewentualne spory, strony będą rozstrzygały polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia przez właściwy miejscowo Sąd. Nieważność pojedynczych postanowień umowy- zgłoszenia lub niniejszych Warunków nie narusza ważności całej umowy.

Niniejsze Warunki obowiązują od 28.07.2016 r.

 

DOBA HOTELOWA.

INFORMACJE PRAKTYCZNE.

Doba hotelowa, a co za tym idzie świadczenia hotelowe (np. wyżywienie), we wszystkich hotelach i apartamentach kończy się o godz. 10.00 -12.00, a rozpoczyna się w godz. 14.00-15.00. W przypadku późnych wylotów, bez względu na godzinę zakwaterowania, należy opuścić pokoje do godz.10.00 w dniu wyjazdu. Klienci najczęściej otrzymują pokój lub miejsce do składowania bagażu. W przypadku wylotów nocnych Klienci kwaterowani są po przybyciu do hotelu, co oznacza, że doba hotelowa liczona jest od godz. 14.00-15.00 dnia poprzedzającego przylot na miejsce docelowe. Analogicznie jest w przypadku nocnych powrotów do kraju. Czas trwania imprezy turystycznej może różnić się od potocznie rozumianej liczby dni. Dzień pierwszy (dzień zbiórki) oraz dzień ostatni (dzień powrotu do Polski) są dniami podróży. Długość wypoczynku w tych dniach jest ściśle powiązana z rozkładami lotów oraz ew. promów.

 

ZAKWATEROWANIE.

Prezentowane w katalogu zdjęcia pokoi są zdjęciami przykładowymi. Oznacza to, że nie każdy pokój w danym hotelu wygląda tak samo jak ten prezentowany na zdjęciu w katalogu. Klient może zostać zakwaterowany w dowolnej części hotelu, chyba że strony dokonały w umowie szczegółowych pisemnych ustaleń w tym zakresie. Wszelkie prośby o dodatkowe świadczenia typu widok na morze/basen/ogród, zakwaterowanie w pokojach sąsiadujących ze sobą, zakwaterowanie w pokoju na konkretnym piętrze traktowane będą jako prośba. Świadczeń tych nie można egzekwować na miejscu jako zagwarantowanych. W okresach poza głównym sezonem niektóre atrakcje kurortów i hoteli (np. część barów, restauracji, sklepów czy wypożyczalni samochodów, centra sportów wodnych na plażach, sprzętów plażowych przy basenach i na plażach oraz baseny odkryte) wymienione w opisach katalogowych mogą być czynne w ograniczonym zakresie lub niedostępne. Jako główny sezon zwyczajowo przyjmuje się miesiące lipiec i sierpień. Dostępność tych udogodnień może być także uzależniona od warunków atmosferycznych i liczby turystów w danym turnusie. W krajach z oferty Organizatora woda może być podgrzewana za pomocą baterii słonecznych. Ilość ciepłej wody zależy od natężenia nasłonecznienia oraz ilości korzystających z niej w danej chwili osób.

 

INTERNET I TV.

Internet dostępny bezpłatnie w hotelach w pomieszczeniach ogólnych lub pokojach może posiadać ograniczenia co do wielkości przesyłanych danych, szybkości czy też dostępności. Do celów wymagających szybkiego i niezawodnego dostępu do Internetu sugerujemy wersje dodatkowo płatną w hotelu. Odbiór telewizji kablowej bądź satelitarnej nie zawsze gwarantuje odbiór programów w języku polskim.

 

STANDARYZACJA HOTELI.

Z uwagi na niejednolite przepisy określające standard obiektów w poszczególnych krajach Organizator wprowadza własną standaryzację obiektów:

** obiekty z podstawowym wyposażeniem.

*** obiekty średniej klasy z funkcjonalnym wyposażeniem.

**** obiekty o dobrym poziomie usług i infrastruktury.

***** obiekty o bardzo dobrym poziomie usług i infrastruktury.

+ uważamy że obiekt wyróżnia się w swojej kategorii np. pod względem wyposażenia, obsługi lub doskonałej lokalizacji.

2. Niezależnie od tego, przy każdym obiekcie podana jest kategoria według przepisów lokalnych. W każdym kraju istnieje indywidualny system kategoryzacji hotelowej, dlatego też nie można dokonywać porównań obiektów tej samej kategorii w rożnych krajach.

 

PODRÓŻ POŚLUBNA.

Większość hoteli w ofercie Grecos przygotowuje dla Nowożeńców drobną niespodziankę. Wszyscy Klienci, którzy zawarli związek małżeński w przeciągu jednego roku przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej, mogą zgłosić to do Organizatora . Warunkiem jest przesłanie skanu aktu ślubu najpóźniej na 3 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej. Zakres benefitu może różnić się w poszczególnych hotelach.

 

PRZELOT.

Realizowanie podroży drogą lotniczą z rożnych względów programowych czy technicznych może ulec zmianie. Grecos Holiday Sp. z o.o. w porozumieniu z liniami lotniczymi stara się zminimalizować tego typu sytuacje, lecz w przypadku ich zaistnienia prosimy o wyrozumiałość. W niektórych przypadkach przylot na miejsce docelowe może odbywać się w godzinach nocnych, a powrót w godzinach porannych. Loty czarterowe są lotami bezpośrednimi bądź z międzylądowaniem. W zależności od warunków atmosferycznych, rodzaju i wielkości samolotu zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia międzylądowań lub zmiany przewoźnika, a co za tym idzie również warunków przewozu. Taka sytuacja może nastąpić również w razie konieczności uzupełnienia paliwa. Organizator nie ma żadnego wpływu na opóźnienia samolotów spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich możliwych środków (do których zgodnie z Rozporządzeniem (WE) NR 889/2002 zalicza się: warunki meteorologiczne, które uniemożliwiają dany lot, zagrożenie bezpieczeństwa, destabilizację polityczną, nieoczekiwane wady, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo lotu, strajki, które mają wpływ na działalność przewoźnika). Sytuacje takie leżą poza jakąkolwiek kontrolą Organizatora.

 

GODZINY PRZELOTU.

Aktualną godzinę przelotu należy potwierdzić na 24 godziny przed wylotem. Godziny na wylot z Polski należy potwierdzić w miejscu dokonania rezerwacji imprezy lub u Organizatora (na stronie www.grecos.pl lub telefonicznie), natomiast godziny i miejsce zbiórki na powrót do Polski należy potwierdzić u przedstawiciela Organizatora.

 

ZAGINIĘCIE BAGAŻU.

W razie zaginięcia lub uszkodzenia bagażu w trakcie lotu Klient powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt przedstawicielowi przewoźnika na lotnisku i wypełnić protokół zgłoszenia szkody lub zaginięcia bagażu. Tylko taki dokument pisemny oraz kwit bagażowy (wraz z kartą pokładową) jest podstawą roszczeń o odszkodowanie od linii lotniczych lub towarzystwa.

 

PRZEWÓZ WÓZKÓW I FOTELIKÓW DZIECIĘCYCH.

W większości linii lotniczych można przewozić w ramach bagażu podręcznego nosidełko/kołyskę/gondolę jeśli mieści się w schowku nad głowami pasażerów. We wszystkich liniach w kabinie można przewozić jedzenie dla niemowlęcia. W ramach bagażu głównego w większości linii można przewozić składane wózki spacerowe dla dzieci. Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminach przewozu linii obsługujących dany przelot dostępnych na www.grecos.pl.

 

HAŁAS.

 

Bogata infrastruktura turystyczna (dyskoteki, bary, tawerny), ciepły klimat, atmosfera urlopu – wszystko to sprzyja nocnemu życiu towarzyskiemu. Tym samym zwracamy uwagę, iż nie możemy zapewnić kompletnej ciszy podczas Państwa wypoczynku i należy się liczyć z pewnymi niedogodnościami spowodowanymi hałasem.