REGULAMIN uczestnictwa w warsztatach fitness

Tydzień Metamorfozy z Ewą Chodakowską 2019”§ 1.

 1. Organizatorem warsztatów fitness (zwanych dalej: „Zajęciami”) jest Spółka „BEBIO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: 02-675 WARSZAWA, ul. Wołoska 7 (NIP: 5252533572, REGON: 146181882, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dla m.st. w Warszawie pod numerem KRS: 424933), zwana dalej: „Organizatorem”.

 2. Zajęcia będą mieć miejsce między 30.6-6.07.2019 w hotelu Hotel Zamek Biskupi Janów Podlaski, ul. Zamkowa 1, Janów Podlaski 21-505,zwanym dalej: „Terenem Zajęć”.

 3. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, opubl. Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504 (zwanej dalej „Ustawą”) oraz na podstawie przepisów ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późniejszymi zmianami, zwanej dalej: „Kodeksem cywilnym”).

 4. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które opłacą uczestnictwo drogą elektroniczną bądź gotówką i w czasie trwania Zajęć będą przebywać na Terenie Zajęć, na którym przeprowadzane są Zajęcia. Każda osoba, która zapłaciła i przebywa na tym Terenie Zajęć w czasie trwania Zajęć obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

 5. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Zajęciach i korzystania przez nie z Terenu Zajęć, na którym przeprowadzane są Zajęcia, a także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Zajęć w związku z rejestracją uczestnictwa.

 1. Poniższe określania używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

-„Regulamin” oznacza niniejszy Regulamin;

- „Teren Zajęć” oznacza wyznaczony fragment terenu, na którym przeprowadzana jest Zajęcia lub inne miejsce, na które Zajęcia mogą zostać przeniesione z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Zajęciami;

-„Zajęcia” oznacza warsztaty fitness opisane w ust. 1 niniejszego paragrafu;

-„Uczestnik” oznacza każdą Osobę Fizyczną przebywającą na Terenie Zajęć, która ma opłacone te Zajęcia, gdzie przez osobę fizyczną rozumie się osobę posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.  § 2.

Każdy z Uczestników zobowiązany jest do uważnego zapoznania się z niniejszym Regulaminem zajęć i zaakceptować ten Regulamin i jednoczesnym zarejestrowaniem się do uczestnictwa w tych zajęciach dla siebie.§ 3.

Uczestnikiem zajęć może zostać osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która rejestruje się, uiszcza opłatę i akceptując ten Regulamin jednocześnie oświadcza, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczy w nich na własną odpowiedzialność. § 4.

Zapłata i przyjazd na Zajęcia jest jednoznaczna z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.§ 5.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc i wymogi bezpieczeństwa, wyłącznie uiszczenie opłaty zapewnia możliwość wzięcia udziału w Zajęciach i skorzystania z możliwości wejścia na Teren Zajęć, w tym możliwość uczestniczenia w Zajęciach.

 

§ 6.

 1. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z przeciwwskazaniami do uczestnictwa w zajęciach, którymi pozostają w szczególności:

-Wszelkie choroby układu krążenia,

-Wszelkie choroby układu oddechowego,

-Niedawno przebyte operacje.

 1. Przystępując do treningu Uczestnik nie może znajdować się pod wpływem alkoholu, ani środków odurzających.

 2. Uczestnik w trakcie zajęć jest zobowiązany wykonywać polecenia instruktora. Gdy instruktor uzna, iż Uczestnik nie może uczestniczyć w zajęciach w szczególności z powodu złego stanu zdrowia, niewłaściwego stroju, zachowania, lub z każdego innego powodu – decyzja instruktora jest nieodwołalna i ostateczna, a uczestnik ma obowiązek podporządkować się tej decyzji.

 

§ 7.

Uczestnik oświadcza (tj. uiszczając opłatę i akceptując niniejszy Regulamin), iż:

 1. posiada wiedzę o zagrożeniach oraz istniejącym ryzyku – w tym, w szczególności o skutkach przystąpienia do ćwiczeń: bez odpowiedniej rozgrzewki oraz ćwiczeń rozciągających, wbrew przeciwskazaniom zdrowotnym lub zaleceniom lekarza jak również wykonywaniu ćwiczeń w sposób niewłaściwy, wbrew zaleceniom instruktora;

 2. przed rozpoczęciem treningu zapozna się z planem zajęć oraz zasadami wykonywania ćwiczeń oraz, że brak jest przeciwwskazań zdrowotnych dla wykonywania przedstawionych ćwiczeń fizycznych;

 3. ćwiczenia fizyczne w ramach treningu personalnego wykonuje się na własne ryzyko i odpowiedzialność;

 4. wyraża zgodę na utrwalanie przebiegu Zajęć (np. w formie fotografii, filmu audio-wizualnego, itp.), w tym w szczególności wizerunku Uczestnika, dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Zajęć i zajęć w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów, a następnie rozpowszechnianie dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych na wszelkich polach eksploatacji znanych aktualnie, w szczególności wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku przez Organizatora, a także przez następców prawnych Organizatora oraz jego współpracowników i kontrahentów Organizatora, w szczególności wyraża zgodę na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach w/w materiału promocyjnego (jego całości lub części), także wyraża zgodę na łączenie wizerunku z innymi obrazami, tekstem, grafiką, filmami, dźwiękiem, materiałami audiowizualnymi oraz na kadrowanie, zmianę i modyfikację wizerunku, w szczególności poprzez rozpowszechnianie wizerunku (za wyjątkiem jedynie materiałów i informacji o charakterze pornograficznym lub szkalującym ten wizerunek):

-w mediach, w tym w mediach elektronicznych (np. na stronach internetowych), w mediach radiowo-telewizyjnych;

-w prasie;

-w broszurach, ulotkach, gazetkach, banerach, telebimach, reklamach, itp.;

/-/ bez ograniczenia w szczególności w zakresie czasu, miejsca lub liczby egzemplarzy bądź konieczności uiszczenia na rzecz Wykonawcy jakichkolwiek dodatkowych opłat. Równocześnie Uczestnik zrzeka się wszelkich praw związanych z kontrolną i zatwierdzeniem każdorazowego wykorzystania wizerunku, także w przypadku wykorzystywania jego w celu łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem technik cyfrowych. Uczestnik oświadcza również, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw. Uczestnik oświadcza nadto, że niniejsza zgoda jest wiążąca również dla spadkobierców i następców prawnych. Uczestnik oświadcza, że niniejsza zgoda jest nieodwołalna, obowiązująca na całym świecie i nieograniczona w czasie oraz że podlega przepisom prawa polskiego. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że posiada pełną zdolność prawną potrzebną do udzielenia niniejszej zgody. Organizator, jego następcy prawni oraz współpracownicy mogą przenieść na inne podmioty (osoby trzecie) prawo do korzystania z wizerunku na zasadach określonych w niniejszej zgodzie, w celu promocji działań w zakresie dotyczącym Organizatora lub innych podmiotów. Ponadto Uczestnik oświadcza, że niniejszą zgodę udziela bez prawa do dodatkowej odpłatności, a przy tym oświadcza, iż zrzeka się wszelkich praw do wynagrodzenia za publikację w/w wizerunku, a przy tym wyraża bezwarunkową i nieodwołalną zgodę, a przy tym bez prawa do dodatkowej odpłatności, na czerpanie korzyści z wykorzystania w/w wizerunku.

 1. zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich regulaminów, zasad i warunków przebywania na Terenie Zajęć, w tym obowiązujących przepisów i zasad w zakresie bezpieczeństwa oraz higieny, przepisów p.poż. oraz BHP, również z uwagi na to, że Zajęcia i pobyt na Terenie Zajęć mają charakter grupowy.

 

§ 8.

 1. W przypadku jakichkolwiek urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych, w tym opisanych powyżej, oraz ciąży – należy dostarczyć zgodę lekarza na brak przeciwwskazań i możliwość uczestnictwa w zajęciach. 

 1. W przypadku złego samopoczucia lub jakichkolwiek problemów zdrowotnych należy poinformować pracownika Organizatora i instruktora zajęć. 

 

§ 9.

Wobec dobrowolnego charakteru uczestnictwa w zajęciach, oraz tego, że Organizator nie zna stanu zdrowia uczestnika zajęć, a uczestnik zajęć uczestniczy w nich na własne ryzyko, Organizator odpowiada wobec uczestnika za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym przeprowadzeniem zajęć, wyłącznie gdy szkoda powstanie z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Organizatora, w tym instruktora, przy czym odpowiedzialność za szkody ogranicza się w każdym przypadku do szkody rzeczywistej (damnum emergens), a jednocześnie nie więcej niż do kwoty stanowiącej równowartość opłaty uiszczonej za uczestnictwo. Strony wyłączają równocześnie deliktową odpowiedzialność Organizatora, w tym instruktora, za szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem, które stanowi jednocześnie niewykonanie lub nienależyte przeprowadzenie zajęć.§ 10.

Wobec indywidualnego charakteru predyspozycji każdego z uczestników do osiągania efektów z ćwiczeń fizycznych, jak również wobec zindywidualizowanych oczekiwań każdego z uczestników w zakresie efektów uczestniczenia w zajęciach, Organizator nie udziela także żadnej gwarancji, iż uczestnictwo w zajęciach przyniesie uczestnikowi oczekiwane i/lub jakiekolwiek efekty w postaci np. zwiększonej sprawności fizycznej. W zakresie zobowiązań Organizatora, w tym instruktora, pozostaje wyłącznie należyta staranność w prowadzeniu zajęć, a nie ich rezultat.


§ 11.

 1. Uczestnik zajęć w ich trakcie powinien używać stroju sportowego.

 2. Zakazuje się bezwzględnie:

-wnoszenia sprzętu rejestrującego audio-video oraz aparatów fotograficznych, wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy kamer, sprzętu nagrywającego audio i video, oraz sprzętu fotograficznego mogącego mieć profesjonalne zastosowanie, w tym aparatów z wymienną optyką, oraz aparatów z zoomem optycznym powyżej 6x. Niedozwolone jest wnoszenie statywów, a zdjęcia muszą być robione dla celów prywatnych. Należy fotografować tak, by nie przeszkadzać osobom stojącym w pobliżu. Niedozwolone jest używanie lamp błyskowych;

-wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Zajęć.

-wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów, w tym broni, petard, rac, itp.;

-wnoszenia alkoholu i środków odurzających;

-wnoszenia zamkniętych paczek, pakunków, itd.§ 12.

 1. Organizator zobowiązany jest zgodnie z przepisami Ustawy odmówić wstępu na Teren Zajęć:

- osobom wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także osobom wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu Ustawy,

-osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w ust. 11 niniejszego Paragrafu,

-osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

-osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe;

-osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

 1. Organizator Zajęć może odmówić wstępu na Zajęć oraz przebywania na niej osobom:

-noszącym buty o metalowych zakończeniach,

-których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,

-posiadającym plastikowe, szklane lub metalowe pojemniki lub puszki itp.,

-nieposiadającym dokumentu tożsamości.

 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Terenie Zajęć oraz porządek podczas trwania Zajęć, poprzez m.in.:

- Służby Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;

- udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;

-zmianę miejsca Terenu Zajęć na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba.

 1. Uczestnicy Zajęć oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Zajęć obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Zajęć, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

 2. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Zajęć, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Zajęć, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na Teren Zajęć lub Policji. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy materiały, nie zawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu Imprezy przez okres co najmniej jednego miesiąca, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu.

 3. Osobom, którym odmówiono wstępu na Zajęcia lub przebywania na nich lub osobom usuniętym z Terenu Zajęć zgodnie z Regulaminem lub Ustawą z uwagi na ich naruszenie nie przysługuje prawo zwrotu należności za uczestnictwo.

 4. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na Terenie Imprezy.

 5. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:

-Służby Informacyjne oraz Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;

-Służby Informacyjne muszą być przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego udzielania pierwszej pomocy medycznej

9. W czasie Imprezy Organizator oraz Uczestnicy Imprezy, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 13.

1. Organizator informuje, że Uczestnik lub inna osoba przebywająca na Terenie Zajęć będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu.

2. Organizator utrwala również przebieg Zajęć dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Zajęć może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

§ 14.

 1. Organizator informuje, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

-Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub Regulaminu przez Organizatora, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny;

-Kto wnosi lub posiada na Zajęciach broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności;

-zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: „Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.".

 1. Zakazana jest odsprzedaż dokumentów potwierdzających uiszczenie opłaty na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności Potwierdzeń Rejestracji, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne.§ 15.

Za zgubione lub pozostawione rzeczy, w tym szczególności dokumenty, pieniądze, biżuterię, na Terenie Zajęć, w tym w pokojach, Organizator nie odpowiada.


§ 16.

 1. Uczestnicy zajęć wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach organizacyjnych i/lub marketingowych przez Organizatora, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Organizatora. Organizator informuje, że zgodnie z przepisami prawa, w tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, dalej: „RODO”).

 2. Uczestnik niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie jego dobrowolnie podanych danych osobowych na zasadach wynikających z art. 6 ust. 1 pkt b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. spełnienie obowiązków prawnych związanych z realizacją umowy i Zajęć. W zakresie, w jakim przetwarzanie Danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. przepisy podatkowe) podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) RODO. Administratorem dobrowolnie podanych danych osobowych jest „Bebio” Sp. z o.o. Dane osobowe będą przetwarzane na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.

 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o udział w Audycji, której stroną jest Uczestnik oraz przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze.

 4. Uczestnikom przysługuje prawo do:

 1. uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych;

 2. żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych;

 3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych - przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania;

 4. przenoszenia Danych, a to poprzez otrzymanie Danych od Organizatora w formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu;

 5. złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.

 1. Organizator przetwarza Dane w zakresie niezbędnym do przygotowania i realizacji umowy i Zajęć, w tym w celu: zawarcia umowy o udział Uczestnika w Zajęciach oraz w celu rozpatrzenia reklamacji.

 2. Dane wszystkich Uczestników Zajęć będą przetwarzane przez Organizatora przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń wynikających z umowy o udział w Zajęciach oraz obrony przez ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z umowy. Dane będą również przetwarzane przez okres potrzebny do rozpatrzenia reklamacji.

 3. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 4. Organizator działając jako strona umowy o udział Uczestnika w Zajęciach, nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Uczestnika w związku z jego udziałem w Zajęciach i w tym zakresie Organizator spełnia wobec Uczestników obowiązek informacyjny, na podstawie art. 13 RODO.

 5. Dane Uczestników zostaną usunięte zgodnie z punktem poprzedzającym - z wyłączeniem Danych, które będą niezbędne w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze (przepisy podatkowe, ewentualne roszczenia dotyczące gwarancji, rękojmi, a także przyznania lub realizacji nagrody zgodnie z Regulaminem).

 6. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres: odo@bebio.pl.§ 17.

Niniejszy Regulamin obowiązuje Organizatora i Uczestnika, w tym jego Przedstawiciela Ustawowego w przypadku uczestnika posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych z momentem wyrażenia akceptacji wyrażonej w trakcie procedury rejestracji uczestnictwa w Zajęciach.

§ 18.

 1. Nieważność jednego lub więcej postanowień niniejszego Regulaminu nie powoduje nieważności całego Regulaminu. W takim przypadku Strony zobowiązują się do zastąpienia nieważnego postanowienia, takim które jest zbliżone do niego celem.

 2. W sprawach nieunormowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 3. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszego Regulaminu rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy dla Organizatora.

 4. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia rozpoczęcia Zajęć. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym Uczestnika. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną podane do wiadomości poprzez ich opublikowanie na stronie internetowej: bebio.pl.

 

Czytelny podpis uczestnika: ………………………………….

 

 

Czytelny podpis uczestnika: ………………………………….

 

 

Czytelny podpis uczestnika: ………………………………….

 

 

Czytelny podpis uczestnika: ………………………………….

 

 

Czytelny podpis uczestnika: ………………………………….